Ĉu esperanto estas serioza lingvo ?

Vi certe ricevas, de tempo al tempo, tiajn friponajn retmesaĝojn kiuj promesas gajni multe da mono. Vi nur devas helpi transigi grandegan sumon per via bankokonto. Kompreneble, la celo de tiaj retmesaĝoj estas kapti informojn pri via bankokonto kaj poste forpreni monon el ĝi. Ĝenerale, la mesaĝoj devenas el personoj kiu vivas en afriko, kaj la tekstoj estas skribitaj en la angla, pli malofte en la franca aŭ en la germana. Lastatempe, mi surprize ricevis tian friponan proponon……….tamen ĉi-foje skribita en esperanto. Vidu ĉi-sube kopion de ĝi. Ĉu poste oni povas daŭre taksi ke la esperanta ne estas serioza lingvo !

Régis FABRE

Fripona mesaĝo

Vous recevez certainement, de temps en temps, des courriels frauduleux qui promettent de gagner beaucoup d’argent. Vous avez juste besoin d’aider à transférer une somme énorme par votre compte bancaire. Bien entendu, le but de ces courriels est de saisir des informations sur votre compte bancaire, puis d’en retirer l’argent. En général, les messages proviennent de personnes vivant en Afrique et les textes sont rédigés en anglais, plus rarement en français ou en allemand. Récemment, j’ai été surpris de recevoir une telle proposition frauduleuse……….cette fois cependant, écrite en espéranto. Regardez une copie du message ci-dessus. Après cela, est-ce que l’on peut encore affirmer que l’espéranto n’est pas une langue importante?

Régis FABRE

 

Publicités

Ĵurasa festo de Esperanto sur la kampo

(alklaku por grandigi la fotoj – cliquer pour agrandir les photos)

La 15an de junio, ni estis invititaj en la bieno de Gérald, ĉe la limo inter la ĵurasa kaj la bresa regionoj, por festi kaj konigi la esperantan lingvon. Malgraŭ la minaca vetero, ĉirkaŭ 25 personoj renkontiĝis. Kelkaj partoprenantoj kantis kaj muzikis parte en Esperanto : vidu la filmeto je la fino de tiu artikolo. Ni vizitis tutproksiman malnovan farbienon, kun renovigata muelilo, kies la posedantoj, Pierre Baccot kaj lia edzino, prezentis al ni  informojn pri la kastoroj kiuj vivas laŭlonge de la rivero le Suran. Kelkaj informoj pri la muelilo eblas legi en la franca ĉi-tie. Dankegon al Gérald kaj liaj proksimuloj (la gefiloj, la geamikoj) kiuj ebligis tiun agrablegan tagon.

(alklaku por grandigi la fotoj – cliquer pour agrandir les photos)

Le 15 juin, nous avons été invités dans la propriété de Gérald, à la frontière entre les régions du Jura et de la Bresse, pour fêter et faire connaître la langue espéranto. Malgré le temps menaçant, environ 25 personnes se sont retrouvées. Certains participants ont chanté et joué un rôle en espéranto : voir la vidéo à la fin de cet article. Nous avons visité un ancien domaine à proximité, possédant un moulin rénové. Ses propriétaires, Pierre Baccot et son épouse, nous ont présenté des informations sur le castor qui vit le long de la rivière Le Suran. Certaines informations sur le moulin peuvent être lues en français ici. Merci à Gérald et à ses proches (les enfants, les amis) qui ont rendu possible cette agréable journée.

Memore al Jakomo (Jacques Cotton)

Cotton

Ĉiuj informiĝis pri la ĵusa forpaso de Jakomo. Feliĉe, ke Maryse avertis nin, ĉar neniu el ni legis la informon en la ĵurnalo « Le Progrès » :

https://c.leprogres.fr/ain-01-edition-oyonnax-et-haut-bugey/2019/06/16/adieu-a-jacques-cotton

Mi memoras, ke, sekvante la paŝojn de sia fama avo Aimé Cotton, li volis lerni esperanton, kaj aliĝis al mia kurso, kiu tiam okazis en la MJC de Bourg. En la jaro 2004, aprile, ĉiuj kursanoj decidis vojaĝi al Prago. Vidu la ĉisuban foton, sur kiu li aperas. Ankaŭ montriĝas Elena Puchkova, fama ĉeka kantistino, kiu varme akceptis nin.

Prago 2004

De maldekstro al dekstro : Tom, Sylvette Gaillot, Christiane Crollet, Elena (kaŭrante), Claude Tronche, mi, Lucette Tronche (parte kaŝita), Yolande Gauthier, Anne-Marie, Jakomo Cotton, kaj Anne-Claude Henriot.

Ĝis revido, Jakomo !

Michel Fontaine.

Aldonaĵo : ĉi-sube vi povos spekti mallongan televidilan raportaĵon (malaltkvalita bedaŭrinde). Ĝi estis filmata okaze de la nacia kongreso en 2007, kiu estis organizita en Bourg-en-Bresse. La raportaĵo enhavas intervjuon de Jakomo.

Régis Fabre

 

Esperanto printempis en Strasburgo.

(alklaku por grandigi la fotoj – cliquer pour agrandir les photos)

Dum la semajnfino, de la 10a ĝis la 12a de majo, okazis la Printempa Esperanto Renkontiĝo en Strasburgo. 87 personoj el 7 landoj partoprenis, el kiuj 5 gejunuloj venis el Barato. La renkontiĝo estis bonege organizita kaj la kongresejo agrabla (ĉe granda parko, en la kvartalo de la eŭropa parlamento). La programo proponita estis riĉega : vizitoj de Strasburgo (tage kaj nokte, piede, ŝipe, bicikle), kursoj, fulmaj prezentadoj, gustumado de alzaca vino, aŭkcio, prelegoj, teatraĵeto, ludoj, kaj koncertoj. Tea kaj mi prezentis mallongtempe Kartvelion. Nia amiko Jeff, krom la prizorgo de la organizado, partoprenis sabate al la ĥora kantado en esperanto de la fama epopea poemaro « Ĝenerala kanto » de Pablo Neruda. Vi povos spekti pecojn de tiu koncerto, kaj de la repregea muzikisto Jonny M, ĉi-sube. Eblas vidi pli da fotoj ĉi-tie. Konklude, ni dankegas la organizantojn kaj ne hezitu partopreni venontfoje.

(alklaku por grandigi la fotoj – cliquer pour agrandir les photos)

Pendant le week-end, du 10 au 12 mai, la rencontre de printemps d’Espéranto a eu lieu à Strasbourg. 87 personnes provenant de 7 pays ont participé, dont 5 jeunes originaires de l’Inde. La rencontre était très bien organisée et le lieu du congrès était agréable (dans un grand parc, dans le quartier du parlement européen). Le programme a été très riche : des visites de Strasbourg (de jour et de nuit, en bateau, en vélo), des cours, des présentations rapides, une dégustation de vin alsacien, une vente aux enchères, des conférences, un petit spectacle de théâtre, des jeux, et des concerts. Tea et moi avons présenté rapidement la Géorgie. Notre ami Jeff, en plus du suivi de l’organisation, a participé à la représentation en espéranto le samedi soir du poème épique « Chant général » de Pablo Neruda. Vous pouvez regarder des morceaux de ce concert, et du musicien de reggae-rap Jonny M, ci-dessous. Il est possible de voir plus de photos ici. En conclusion, un grand merci aux organisateurs et n’hésitez pas à participer à une prochaine édition.

Vizito de la familio Handzlik

(alklaku por grandigi la fotoj – cliquer pour agrandir les photos)

La vizito de la familio Handzlik (Georgo, Vinjo, Dominika), komence de majo, alportis tiom da ĝojo al ni. Ni trapasis tempon agrablan kune, kaj ili reen donacis du feliĉajn momentojn : marde la komunan vesperon kaj merkrede la koncerton de Dominika kaj Georgo. La filmo ĉi-sube prezentas pecojn de ilia vizito. Ni esperas revidi ilin estonte.

(alklaku por grandigi la fotoj – cliquer pour agrandir les photos)

La visite de la famille Handzlik (Georgo, Vinjo, Dominika), au début du mois de mai, nous a apporté beaucoup de joie. Nous avons passé de bons moments ensemble, et ils nous ont offert en retour deux moments de bonheur : mardi pendant la soirée en commun et dimanche le concert de Dominika et George. Le film ci-dessous présente des morceaux de leur visite. Nous espérons les revoir dans le futur.

La 12a Mezorienta Kunveno en Irano

(alklaku por grandigi la fotoj – cliquer pour agrandir les photos)

La 12a Mezorienta Kunveno okazis de la 28a de marto ĝis la 2a de aprilo, en Kaŝano la plej antikva urbo de Persujo. Estis la unua internacia kunveno de Esperanto en Irano.

Miŝela kaj mi partoprenis al tiu evento. Ni retrovis kelkajn geamikojn kiuj vizitis nin en Bourg-en-Bresse : Monika el Liono, Renato Corsetti el Britio, Maria el Rumanio, Tatiana el Rusio, Mireille el Svislando … kaj iuj renkontitaj en Ĉinio, Nepalo. Granda familio ĉu ne ! Entute, ni estis ĉirkaŭ 40 geesperantistoj el 8 landoj. Ni multe interŝanĝis, kelkaj prelegis, kaj ni vizitis belajn monumentojn, ĝardenojn, kaj vidis belajn pejzaĝojn. Ĉie rozoleo bonodoris !
Tiu renkontiĝo okazis dum la tradicia festo Noruzo, kiu rilatas al la novjaro laŭ la persa kalendaro. Ĝi celebras la vekiĝon de la naturo kaj la renoviĝo de la vivo. La iranoj preparas la tablotukon, sur kiu ili aranĝas 7 simbolajn elementojn « Haft Sin », kies la nomo komenciĝas per S en la persa lingvo : monero, ajlo, tritiko, ruĝa fiŝo, vinagro, akvo, spegulo,… kaj ankaŭ kandelo, ovo, hiacinto, pomo,…

En tiu granda lando oni povas admiri vastajn dezertojn kaj altajn montarojn. Preskaŭ ĉiuj montoj estis neĝkovritaj. La plej alta monto nomiĝas Damavand, kiu estas 5610 metroj alta. Grandioza volcana pinto !

En la kerno de Teherano, la Irana Esperanto-Asocio inaŭguris sian propran oficejon, la 30an de aŭgusto 2018. Ili esperas plifortigi la movadon en Irano. Post tiu renkontiĝo, kvin inter ni vizitis, kun Masud, plurajn famajn urbojn : Boruĝerdo, Isfahano, Persepolis, kaj Ŝirazo.

Ĝis la venonta mezorienta kunveno !

Miori

(alklaku por grandigi la fotoj – cliquer pour agrandir les photos)

La 12ème rencontre moyen-orientale a eu lieu du 28 mars au 2 avril à Kachan, la plus ancienne ville de Perse. C’était la première réunion internationale de l’espéranto en Iran.

Michèle Reverdy, et moi, avons participé à cet événement. Nous avons retrouvé des amis qui nous avaient rendu visite à Bourg-en-Bresse: Monika de Lyon, Renato Corsetti du Royaume-Uni, Maria de Roumanie, Tatiana de Russie, Mireille de Suisse … ainsi que d’autres rencontrés en Chine, au Népal. Grande famille an quelque sorte ! Globalement, nous étions environ 40 espérantistes originaires de 8 pays. Nous avons eu beaucoup d’échanges, quelques conférences, et nous avons visité de beaux monuments, des jardins et avons vu de beaux paysages. Partout, l’huile de rose embaumait l’air.
Cette réunion a eu lieu pendant la fête traditionnelle de Norouz, qui fait référence au nouvel an selon le calendrier persan. Elle célèbre l’éveil de la nature et le renouveau de la vie. Les Iraniens préparent une table, sur laquelle ils disposent 7 éléments symboliques « Haft Sin », dont le nom commence par S en persan: monnaie, ail, blé, poisson rouge, vinaigre, eau, miroir,… et aussi bougie, œuf , jacinthe, pomme,…

Dans ce vaste pays, de vastes déserts et de hautes montagnes peuvent être admirés. Presque toutes les montagnes étaient enneigées. La plus haute montagne s’appelle Damavand, elle culmine à 5610 mètres. Admirable sommet volcanique!

Au cœur de Téhéran, l’Association iranienne d’espéranto a inauguré ses locaux le 30 août 2018. Ils espèrent renforcer le mouvement en Iran. Après cette réunion, cinq d’entre nous ont visité, avec Masud, plusieurs villes célèbres: Boroudjerd, Ispahan, Persepolis et Chiraz.

A la prochaine rencontre au Moyen-Orient !

Miori

Estinta kaj estonta turneoj

La jaro 2019 bone komenĉiĝas rilate al la turneoj de esperantistoj en Bourg !

L’année 2019 commence fort concernant les tournées d’espérantistes à Bourg !

(alklaku por grandigicliquer pour agrandir)

Unue ni plezure gastigis la kroaton Alan Neven KOVACIC de la mardo 12a ĝis la ĵaŭdo 14a de februaro. Vespere la 12an, li prezentis al ni interesindan prelegon kiu miksis du temojn : « Kroata historio aŭ kiel okazis ke miaj geavoj vivis en 7 diversaj landoj sen moviĝi el ilia hejmvilaĝo ! » kaj  » Kroatio aŭ belulino ĉe Adriatiko ». Alan proponis viglan kaj precizan prezentadon. Bedaŭrinde mankis la tempo por aŭskulti pli kaj por ĵeti demantojn. 22 personoj ĉeestis al la prelego kaj la plej multo manĝis poste en la suba restoracio « La kanajlo ». Merkrede Michel Fontaine vizitigis lin la grandan merkredan bazaron de Bourg-en-Bresse, la urbon Mâcon kie li ĉeestis de antaŭlonge, kaj la ekumena loko Taizé. Li finfine tranoktis ĉe Béatrice kiu alportis lin ĵaŭde matene ĝis stacidomo.

En février, nous avons accueilli avec plaisir le croate Alan Neven KOVACIC. Le 12 au soir, il nous a présenté une conférence mixant 2 thèmes : « Une histoire croate où comment mes grand-parents ont vécu dans 7 pays différents sans quitter leur village » et « La Croatie une beauté de l’Adriatique ». Sa prestation fût pleine de vigueur et très précise. Malheureusement, nous avons manqué de temps pour en profiter pleinement et poser toutes les questions que nous souhaitions. 22 personnes ont participé à la conférence, dont la majorité s’est retrouvé ensuite pour manger dans le restaurant « La Canaille ». Mercredi, Michel Fontaine lui a fait visiter le marché du mercredi, la ville de Mâcon, et le centre œcuménique de Taizé.

Georgo kaj Dominika
Georgo kaj Dominika

Nun ni atendas senpacience la alvenon de la familio Handzlik, de la 7a ĝis la 9a de majo. Ili estas poloj : Georgo estas la patro kaj Dominika la filino. Ili proponos al ni koncerton kies la kanzonoj plejmulte originalaj kaj 100 procente en la esperanta ! Ili ambaŭ kantas. Georgo ludas gitaron kaj Dominika de tempo al tempo violonon. La patrino Vinjo venos kun ili, tamen tute ne koncertos. Bone notu en viaj kalendaroj ke la koncerto okazos la 8an de majo je la 20a30 en la asocia trinkejo « Le temps des noyaux » kiu situas 14 straton de la doktoro Ebrard en Bourg-en-Bresse. Por antaŭvidi kion ili prezentos, vi povas spekti ĉi-sube filmitan kanton.

Nous attendons maintenant avec impatience la venue de la famille Handzlik, du 7 au 9 mai. Ils sont polonais. Georgo est le père et Dominika la fille. Ils nous proposeront un concert dont la plupart des chansons sont originales et 100% en espéranto ! Ils chantent tous les deux, Georgo s’accompagnant à la guitare et Dominika de temps en temps au violon. La mère Vinjo viendra avec eux mais ne joue pas. Le concert aura lieu le 8 mai à 20h30 dans le bar associatif « Le temps des noyaux » qui se situe au 14 bis rue du Dr Ebrard à Bourg-en-Bresse. Pour vous donner un avant-goût du concert, jetez un coup d’œil à la vidéo ci-dessous.

 

Ĉu milito ?

…..ne simple la novjaro en Tbiliso, la ĉefurbo de Kartvelio.

Noktmeze, la 14an de januaro, la popolo festadis la novjaron en Kartvelio. Pro kio du semajnoj pli malfrue ol en Francio, kaj en multaj aliaj landoj en la mondo ?

Fakte, en Kartvelio, oni sekvas la julian kalendaron kiu tempdiferencas je 14 tagoj kompare al la gregoria kalendaro. La ortodoksaj landoj ĝenerale gardis la julian kalendaron kiam la aliaj kristanaj landoj oprobis kaj adoptis la gregorian kalendaron je la 16a jarcento. Tiu gregoria kalendaro, fariĝis la plej vaste uzata kalendaro en la mondo, eĉ en la landoj ne kristanaj. Fakte en Kartvelio, la homoj kaj institucioj vivas laŭ la gregoria, tamen gardas la julian por la gravaj festoj, ĉefe la religiaj. Do, oni ĉi-tie festas kristnaskon kaj novjaron je du semajnoj pli malfrue ol en Francio. Por Tea kaj mi, estis oportuno por festi dufoje ilin.

Ĉi tie homoj kutime uzas multe da fajroraketoj kaj petardoj. Tio estigas grandan bruadon, kvazaŭ milita etoso. En kvartaloj, la fajroraketoj atingas de tempo al tempo la fasadon de la apudaj konstruaĵoj, kaj multaj petardoj el la etaĝoj falas surstraten. Do se vi vagadas ekstere, vi devas esti ege atentema pri via kapo. Pro tio, kiam mi registris tiun videon en la kvartalo kie ni loĝas, Tea petadis al mi reveni hejmen por esti sekura. Eblas ankoraŭ aŭdi eksplodojn eĉ 1 aŭ 2 horoj post la noktomezo.

Tea rimarkis ke ĉi-jare oni ne tiom freneze preparis la festojn (kristanasko kaj novjaro) kiel la antaŭaj jaroj, certe pro la ekonomia situacio kiu malboniĝis. Tea fakte konstatis ke la prezoj de la kutimaj varoj signife altiĝis.

Almenaŭ en Francio, vi nuntempe havas la manifestaciojn de la flavaj veŝtoj por « vivigi » la stratojn de la ĉefurboj !

Régis Fabre

Nova jaro, novaj projektoj

La komenco de jaro estas taŭga tempo por plani novajn renkontiĝojn kaj vojaĝojn en esperantujo.

Por helpi vin, vi trovos ĉi-sube dokumenton kiu listigas kelkajn interesindajn esperantistajn eventojn kiuj okazos en la mondo dum la jaro 2019. Ĝi estas en la franca. Tiamaniere, eĉ la komencantoj kapablas ĝin konsulti kaj tutkompreni. Se vi dezirus partopreni al iu renkontiĝo, ne hezitu informi pri tio al ĉiuj ĉar, eble, aliaj klubanoj interesiĝas pri la sama.

Kompreneble. ne ĉiuj eventoj estas listigitaj en tiu dokumento, Vi povos trovi pli ampleksajn kolektiĝojn en la retpaĝo de Espéranto-France (en la franca) aŭ en la fama retpaĝo Eventoj.

Ankaŭ ne aperas en tiu listo la eventoj de nia asocio (ekzemple la vojaĝo al Kartverlio 2019) aŭ de la najbaraj kluboj (ekzemple la kutimaj sabataj renkontiĝoj en Dole).

Por atingi la dokumenton, alklaku ĉi-sube la piktogramon . Bonan elekton !

Régis Fabre


Jarfinaj bondeziroj

 

Esperanta kristnaska globo

Okaze de tiu finiĝanta jaro, la membroj de la buroo de nia asocio sendas al vi iliajn bondezirojn.

Ke vi, kaj viaj ŝatataj, proksimuloj, trapasu agrablegajn jarfinajn festojn ! Ke ili estu plenplenaj da ĝojo, da amikeco, kaj da paco.

Ni finu la jaron per internacia etoso. La ĉi-suba filmeto aperis okaze de la Zamenhofa Tago 2018. Homoj el la tuta mondo sendis videojn por rakonti kial Esperanto estas mojosa (cool en bon français !) por ili. Ĝuu la diversecon kaj la viglecon de la movado !

La buroo de la asocio

 

 

 

Nova prezidanto kaj buroo de Bourg-en-Bresse Esperanto Asocio

Ĵaŭdon la 6an de decembro 2018. La Ĝenerala Asembleo de nia asocio ĝoje okazis. Oni elektis novan Administran Konsilion kaj ĵus elektite, ĝi starigis sian buroon. Régis estis unuanime voĉdonita kiel freŝa, ĉarma, juna prezidanto.

Inter diversaj arkivitaj fotoj, troviĝas iu stranga, en kiu ambaŭ prezidantoj (la eksa kaj la nova) amuze pozas en 2011, post vizito de groto Labalme ĉe Cerdon !

Michel Fontaine

IMG_0632

Krom Régis, multe da novuloj estis tiukaze elektitaj…..kaj kelkaj kun multe da sperto. Jen la listo :

 • Michèle ORRY (sekretariino)
 • Murielle BLOMME (kasistino)
 • Michel FONTAINE (vic-prezidanto)
 • Pierre THEVENARD
 • Béatrice HARMEL
 • Claire MARCHAL
 • Ana « Sonĝanta »
 • Tea TURMANIDZE-FABRE
 • Cédric GEORGES

Régis FABRE

Blankaj birdoj

Liono, la 8an de decembro.

KakaoTalk_20181209_101154849

Ĉiujare lionanoj celebras Marian, patrinon de Jesuo, per lumoj. Ekde kiam en 1643, ŝi protektis la urbon kontraŭ pesto. Kvankam tiu festo perdis multe da sia religia flanko, kaj fariĝis kultura, tradicia, eĉ komerca, ankoraŭ lumetoj montriĝas ĉe la fenestroj en la urbo.

En la liona granda parko « Ora Kapo » okazis mirinda lumspektaklo, por kio mi longe vicumis, kiel miloj da paciencaj homoj. Mi ne bedaŭris, ĉar la magio de lumoj moviĝantaj en la malhela nokto funkciis, kaj ravis miajn kaj ĉies okulojn.

Fikse rigardante tiom da beleco, fulma espero naskiĝis en mia menso, ke nia lando Francio retrovus ĉian vojon al konstrua dialogo*.

*ĉi artikolo verkita dum la kaosplena periodo nome « flavaj veŝtoj ».

Michel Fontaine

La domo de Son

Certe vi memoras pri Son, kiu bele – eĉ furioze – tamburis kaj dancis, kiam ni vizitis la Feliĉan Lernejon kiel gastoj en 2017. Il ĵus sendis fotojn de la konstruata domo, kiun li instalas en sia vilaĝo Ĝeĉeon.

La plej interesa konstrumaniero, laŭ mi, estas la hejtado de la domo, tute konforma al korea tradicio hejti domojn de sub la planko. Atente rigardu la fotojn !

Foto 1 : la domo (la dua parto, iom malpli alta) ankorau ne ricevis tegilojn)

1_Sondomo

Foto 2 : ĉarpentistoj laboras. La domo preskaŭ tute konsistas el lignaĵoj anticipe preparitaj kaj kunligitaj surloke.

2_Sondomo

Foto 3 : sub iu parto de la domo aperas spaco, ankoraŭ ne fermita, kiu ricevos varman aeron de ekstera forno. Tiu spaco estos kovrita de tavoloj el argilo, kiuj fariĝos planko de la ĉambro.

3_Sondomo

Foto 4 : jen la pordo de la forno, kaj maldekstre la nigra tubo kiu eksteren kondukos la fumon.

4_Sondomo

Foto 5 : Son ĉe la pordo de la forno.

5_Sondomo

Niaj amikoj tre ŝatas dormi sur varma planko !

Michel Fontaine

Monto Blanka 2018

Mardon la 11an de septembro, mi komencis aventuron.

Mi iris kun mia granda sako kaj montara ekipaĵo al la « Chalet du Tour » en la urbo Chamonix .

Vi povas vidi la glaĉeron « du Tour »

BlankaMonto3

Mi grimpis al alpŝirmejo « Albert 1er » (2700 metrojn altitude) kun grupo.

BlankaMonto4

Ni alvenis en rifuĝejon.

BlankaMonto5

Oni povis admiri sunsubiron.

BlankaMonto6

Matene oni marŝis sur glaĉero kun krampoŝuoj.

Oni iris al la monto « Tête Blanche » (3400 metrojn altitude), en Svislando.

Ĵaŭdon, oni revenis por ripozi en la « Chalet du Tour ».

Vendredon, ni prenis la trajnon de « les Houches » ĝis la stacio « Nid d’Aigle ». Poste, oni grimpis al la alpŝirmejo « Tête Rousse ».

BlankaMonto11

Sabaton, je la dua matene, komenciĝis la vera atako !

Oni transiris la koridoron « Le Goûter », tie, la gvidisto ordonis rapide marŝi pro danĝeraj ŝtonofaloj.

BlankaMonto12

Je la naŭa, ni baldaŭ atingos.

BlankaMonto13

Je la ĉirkaŭ 11a, hura !! Ni sukcesis !!

BlankaMonto14

BlankaMonto15

Cédric Georges.

Vizito al Madelaine

Madelaine_kun_sia_studentino_Annick

Madelaine (desktre) kaj Annick ŝia lernantino

Ĉu vi kredas, ke ŝiaj petolaj okuloj apartenas al 95 jaraĝa vizaĝo ? Oni dirus, ke ŝi neniam maljunuĝos : la menso estas klara, la parolfluo vigla, la bona sano evidenta, la humuro konstanta, la rido eksploda, la motivo pri E° daŭra. Ŝi ankoraufoje partoprenis la ĉijaran Universalan Kongreson en Lisbono. Ŝi instruis Esperanton al Annick dum 2 jaroj. Ili kune estis intervjuitaj de ĵurnalisto de loka gazeto, partoprenis radioelsendon, vizitis la staĝon en Metabief pasintan jaron…ktp…

Por malkovri ŝin pli precize, artikolo aperis en la magazino « Kikerikadoj » N°7 (en majo 2013). Vidu en la blogo de Bourg en Bresse ĉe : https://esperantobourgenbresse.wordpress.com/

En sia instruado al mi – antaŭ preskaù dudeko da jaroj – ŝi aparte strikte, eĉ severe, insistis pri la ekzakta prononco de nia lingvo, kaj mi neniam bedaŭris pri tio !

Michel Fontaine.

artikolo_el_Journal_de_Saône_et_Loire

Malantaŭ la kurteno…

Okazis antaŭ kelkaj tagoj, en mia hejmurbo Chalon-sur-Saône, festivalo nome « Chalon dans la Rue », pri surstrataj artistoj. Familianoj raportis al mi la jenan spektaklon, interesan ne nur por infanoj, sed ankaŭ por ĉiuj plenkreskuloj, kiuj gardis infanan animon.

Ene de la teatrejo (vidu la foton), iuj artistoj prezentis muzeon de diversaj « legendaĵoj, fabelaĵoj » tiritajn de la verkoj de la fratoj Grimm aŭ de Charles Perrault, aŭ de Andersen, ĉiuj internacie konataj.

Mi certas, ke vi estos interesitaj konkrete vidi :

 • la festan robon de Cendrulino (vidu la foton)
 • la magian bastoneton de la feino, uzita por ŝanĝi la kukurbon en karoson,
 • la ŝuon perditan kiam Cendrulino forfuĝis de la balejo noktmeze (vidu la foton)
 • la ŝtonetojn disĵetitajn de « Eta Dikfingro » en arbaron por retrovi la vojon al sia domo,
 • unu el ambaŭ botojn de la ogro, kiuj permesis al li transpasi sep leŭgojn per unu paŝo, kaj adapteblajn al la piedo de tiu, kiu ĝin surmetis,
 • kelkajn bruligitajn alumetojn de la « Knabineto je Alumetoj ».

Ktp, ktp…vi mem kapablas krei novajn objektojn laŭ via fantazio… Kiu el vi retrovos por la muzeo la spadon de Zoro aŭ lian nigran maskon ?

Nepre vizitu la muzeon ĉe : https://www.burattini-theatreforain.com/

Michel Fontaine

La groto de Prometeo – la grotte de Promethée

 

En la profunda groto Prometeo

Unu el la plej belaj memoraĵoj pri Kartvelio situas kaj restos en la profunda kaverno « Prometeo. » , ĉe la urbo Kutaisi. Unue ni subeniris per longa ŝtuparo al la enirejo de la groto. Poste ni malrapide marŝis inter multaj naturaj skulptaĵoj, stalagtitoj kaj stalagmitoj, jen punte fajnaj, jen enormaj, agrable lumigitaj. Ni ofte levis la fotilojn, antaŭ tiom da beleco… Pierre eĉ emocie larmis, observinte tiajn mirindajn pejzaĝojn…Por eliri, ni uzis barkon kaj sekvis subteran rivereton, kiu kondukis nin eksteren…(Ĉiuj fotoj kaj filmeto ĉi tie ligitaj estis faritaj de Pierre.) Vidu aliajn retejojn pri la vojaĝo ĉe :

http://georgietourisme.over-blog.com/2015/02/visite-de-la-georgie.html

http://songhanta.blogspot.com/

Michel Fontaine

 

Dans la grotte profonde de Prométhée

Un des plus beaux souvenirs de Géorgie se trouve et restera dans la caverne profonde de Prométhée, près de la ville de Kutaisi. Nous sommes d’abord descendus par un grand escalier jusqu’à l’entrée de la grotte. Puis nous avons marché lentement entre de nombreuses sculptures naturelles, stalagtites ou stalagmites, fins comme des dentelles ou énormes, agréablement éclairés. Nous avons souvent levé les appareils photo devant tant de beauté. Pierre y est même allé de sa petite larme, bouleversé par ces paysages admirables. Pour sortir, nous avons utilisé une barque, et suivi une rivière souterraine, qui nous a conduits dehors…(Toutes les photos et le petit film ci-joint ont été faits par Pierre.) Voir d’autres sites sur le voyage :

http://georgietourisme.over-blog.com/2015/02/visite-de-la-georgie.html

http://songhanta.blogspot.com/

Michel Fontaine

Vojaĝo al Kartvelio — Voyage en Géorgie

– – –

16 voyageurs (8 français et 8 coréennes), dans le cadre du jumelage entre Bourg en Bresse et les écoles alternatives coréennes, sont rentrés en bon état d’un voyage passionnant de deux semaines. Préparé et conduit par Régis et Téa, il a donné à tous des souvenirs chaleureux de ce pays insuffisamment connu. Ils ont sans cesse visité Tbilissi, la capitale, plusieurs lieux troglodytiques, la Mer Noire, le haut Caucase du nord, la grotte admirable de “Ptolémée”, et beaucoup de très belles églises... En attendant des articles plus longs et plus détaillés, voici deux photos. Michel Fontaine

LA TUTA GRUPO, ĈE LA NIGRA MARO

(alklaku por grandigi – cliquer pour agrandir)

16 vojaĝintoj (8 francoj kaj 8 koreinoj), kadre de la ĝemelado inter Bourg en Bresse kaj koreaj alternativaj lernejoj, bonorde revenis la pasintan dimanĉon de dusemajna pasiplena vojaĝo.

Preparite kaj gvidite de Régis kaj Tea, ĝi donis al ĉiuj varmajn memoraĵojn pri tiu ne sufiĉe konata lando.

Ili senĉese vizitis Tbilison, la ĉefurbon, plurajn trogloditajn lokojn, la Nigran Maron, la nordan altan Kaŭkazion, la mirindan groton “Prometeo”, kaj multajn tre belajn preĝejojn…

Antaŭ pli longaj detalaj artikoloj, jen du fotoj.

Michel Fontaine

drapeau

16 voyageurs (8 français et 8 coréennes), dans le cadre du jumelage entre Bourg en Bresse et les écoles alternatives coréennes, sont rentrés en bon état d’un voyage passionnant de deux semaines.

Préparé et conduit par Régis et Téa, il a donné à tous des souvenirs chaleureux de ce pays insuffisamment connu.

Ils ont sans cesse visité Tbilissi, la capitale, plusieurs lieux troglodytiques, la Mer Noire, le haut Caucase du nord, la grotte admirable de “Prométhée”, et beaucoup de très belles églises…

En attendant des articles plus longs et plus détaillés, voici deux photos.

Michel Fontaine

EN TBILISO, NOKTE

EN TBILISO, NOKTE

(alklaku por grandigi – cliquer pour agrandir)

Cédric en sia eks-liceo Sardières

Ĉiuj abonantoj de ĉi blogo jam konatiĝis kun nia nova juna samasociano Cédric, kiu eklernis esperanton de septembro 2017, kaj kiu publikigis artikolon ĉi tie mem (fine de februaro) La 24an de aprilo, li prezentis esperanton al 25 studentoj, instruataj de lia eks-profesoro (pri komunikado) Pierre Bochinsky. La celo estis eventuale doni al ili ideon por sia studfina tezo, konsistanta el prezento de ia temo al publiko ene de aŭ ekstere de la liceo. Cédric prezentis esperanton laŭ diversaj aspektoj, kaj mi montris kelkajn fotojn pri « esperantio » en la tuta mondo. Poste ni perskajpe kontaktis nian samasocianinon Ana, por montri al ĉiuj, ke esperanto konkrete efikas. Kio rezultos de tiu agado ? Ni jam scias, ke neniu studento elektos esperanton kiel temon de sia tezo. Tamen ni estos invititaj al « civitana tago » la 26an de majo, kaj al aliaj prezentadoj en la liceo.Notu, ke Ĝeraldo akompanis nin por foti kaj filmi.

Michel Fontaine

Cédric dans son ancien lycée des Sardières

Tous les abonnés à ce blog ont déjà fait connaissance avec notre nouveau jeune associé Cédric, qui a commencé à apprendre l’espéranto depuis septembre 2017, et qui à publié un article ici même (à la fin de février). Le 4 avril, il a présenté l’espéranto à 25 étudiants, enseignés par son ex-professeur (de communication) Pierre Bochinsky. L’intention était de leur donner éventuellement une idée pour leur thèse de fin d’études, consistant en la présentation d’un thème à un public à l’intérieur ou à l’extérieur du lycée. Cédric a présenté l’espéranto selon divers aspects, et j’ai montré quelques photos de l’« espérantie » dans le monde entier. Ensuite nous avons contacté par skype notre associée Ana, pour montrer à tous que l’espéranto fonctionne efficacement et concrètement. Quel résultat pour cette action ? Nous savons déjà qu’aucun étudiant ne choisira l’espéranto comme thème de sa thèse. Mais nous sommes invités à une « journée citoyenne » le 26 mai, et à d’autres présentations au sein du lycée. Noter que Gérald nous a accompagnés pour faire des photos et filmer.

Michel Fontaine

Gaja lernado ! — Apprentissage joyeux !

– – –

– – –
Kurso 24-04-2018(alklaku por grandigi – cliquer pour agrandir)

– – –

Ana Sonĝanta sendas al ni la ĉi-suban artikolon, verkitan de korea instruistino, Juna,  kiu lernas Esperanton de Michel F. kaj Miori, kadre de Korea LLG-institucio, kiu nomiĝas « Kooperativa Instruista Kolegio por Vivo ».

Ĵus finiĝis la printempa lernado, kaj antaŭ la vojaĝo al Kartvelio, ŝi priskribis sian impreson pri la gaja lernado de Esperanto !

– – –

Saluton!

Mia Esperanto-nomo estas Juna, kursanino de LLG-institucio en Koreio. Ana starigis Esperanto-kursojn de Michel, franca gvidanto. La unua kurso komenciĝis la 2an de septembro 2016. Tiam mi estis tute komencantino, kvazaŭ mi eĉ ne povis sinprezenti. Do, mi ankoraŭ memoras la streĉitan tempon.

Michel instruas Esperanton sperte laŭ niaj diversaj niveloj. Li ankaŭ gvidas nin ĝentile kaj saĝe al Esperantujo. Partoprenante la kurson, mi sentas la fakton, ke mi kapablas lerni lingvon amuze. Kaj mi lernas ankaŭ lian instrumanieron, ĉar mi estas instruistino.

Ĉi-jare Miori venis kiel helpantino en nian kurson. La etoso de nia kurso estas vigla pro ŝi, kiu ĉiam salutas kun brila rideto al ni ĉiuj. Pere de Esperanto, iom post iom ni povas konatiĝi pri la vivoj de aliaj kursanoj.

Dum la kurso, mi lernas multon ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ renkontas samideanojn. Tio estas granda bonŝanco por mi. Pro tio mi pli kaj pli deziras interparoli kun esperantistoj! Dankon!

Juna

 

Ana Sonĝanta nous envoie l’article ci-dessous, écrit par Juna, une enseignante, qui reçoit des cours à distance de Michel F. et de Miori, dans le cadre de notre club jumelé, LLG-Koreio.

Après les apprentissages du printemps, et avant le voyage en Géorgie, elle a décrit son impression à propos de l’apprentissage joyeux de l’Espéranto.

– – –

Saluton!

Mon nom espérantiste est Juna. Je prends des cours avec l’institution LLG en Corée. Ana a commencé les cours avec Michel, un professeur français. Le premier cours eut lieu le 2 septembre 2016. Alors, je débutais mon apprentissage de la langue, je ne savais presque même pas me présenter ! Je me rappelle bien ces moments stressants.

Michel enseigne l’Espéranto avec beaucoup d’expérience, s’adaptant à nos différents niveaux. Il nous guide aussi avec affabilité et sagesse en « Espérantie ». En participant au cours, je sens que je peux apprendre la langue de manière amusante. Et j’apprends aussi sa manière d’instruire, car je suis moi-même enseignante.

Cette année, Miori est arrivée dans le cours comme assistante. Grâce à elle, qui nous salue toujours avec un rire éclatant, l’ambiance est heureuse. A travers l’Espéranto, je peux connaître de plus en plus la vie des autres participants.

Pendant le cours j’apprends beaucoup de choses, pas seulement à propos de l’Espéranto : je fais aussi connaissance avec des « samideanoj ». C’est une bonne occasion pour moi. Pour cette raison, je souhaite de plus en plus échanger avec les espérantistes ! Merci !

Juna

Spektinda video pri Esperanto

Vi povas spekti interesindegan videon kiu prezentas la esperantan lingvon kaj priskribas ĝian historion ekde la genezo ĝis la niaepoko.

La filmo, bonkvalita kaj en la franca, estis realigita fare de jutubisto, Linguisticae, kies la jutubkanalo temas pri la lingvistiko. Unue aperis lastjare 5 etajn videojn sinksekve  kiuj nun estas kunigitaj en unu longa.

Se vi atente rigardas ĝin, eblas vidi bildon de Bourg-en-Bresse !

(Eblas elekti la esperantajn subtitolojn. Normale tio funkcias per ĉiuj retnavigiloj. Por aperigi ilin, unue alklaku la ikonon kiu agordas la parametrojn (la dentrado sube kaj desktre de la video), alklaku la sagon apud Sous-titres kaj elektu Espéranto.)

Bonan spektadon !

Régis

 

Vous pouvez regarder une vidéo très intéressante qui présente l’Espéranto et retrace son histoire depuis la genèse jusqu’à nos jour.

Le film, de très bonne qualité et en Français, a été réalisé par un Youtubeur, Linguisticae, dont la chaîne traite de linguistique. Il a publié à la suite 5 petites vidéos sur le sujet l’année dernière qui sont maintenant rassemblées dans cette longue vidéo.

Si vous la regardez attentivement, vous apercevrez une photo de Bourg-en-Bresse !

(paramétrage possible des sous-titres en Espéranto, fonctionne normalement avec tous les navigateurs : il suffit de cliquer sur l’icône en forme de roue dentée en bas à droite qui contrôle les paramètres. Ensuite, il faut cliquer la flèche à côté de Sous-titres puis de choisir Espéranto.)

Bon visionnage !

Régis

Reveninte el Kubo

Ĉu vi scias ke multaj kubanoj parolas esperanton ?

Pasintan februaron, mi partoprenis la 9an tutamerikan kongreson en la Havano. Partoprenis al tiu kongreso 240 esperantistoj el 22 landoj, plejparte ĉeestis 180 kubanoj. Ĉiuj kubanoj deziris interŝanĝi kun ni la eksterlandanoj.

Dum la kongreso okazis la 27a internacia semajnfina librofoiro, grava evento en Kubo, kien miloj da homoj venas ĉiujare (pli ol 416 000 vizitintoj en 2017). En tiu evento ĉeestis budo pri esperanto.

Ankaŭ okazis antaŭ kaj post kongresoj, dum kiuj ni povis viziti la insulon. Tiel mi restadis entute 4 semajnojn en Kubo. Dum la lasta semajno, iu kubano gastigis min, kaj tiel mi povis vivi laŭ la lokaj kondiĉoj. Tiu esperantisto korespondas ekde 30 jaroj kun komuna franca amikino. Mirinde, ĉu ne !

Tiu ne forgesebla vojaĝo en esperantujo ebligis min konatiĝi la kuban popolon kaj kulturon.

Reveninte el Aŭstralio, mi havis multajn bildojn kaj stelojn en la okuloj pri la pejzaĝoj, la bestoj, kaj la vegetaĵoj…….kiam mi revenis el la kuba insulo, mi havis multajn aliajn bildojn kaj stelojn en la koro, pro la renkontiĝoj.

Miŝela Reverdy

 

Savez-vous que beaucoup de cubains parlent l’espéranto ?

En février dernier, j’ai participé au 9ème congrès panaméricain à La Havane. Y ont participé aussi 240 espérantistes – dont 180 cubains – de 22 pays ! Tous les cubains ont désiré échanger avec nous étrangers.

Pendant le congrès s’est déroulé la 27ème foire aux livres, évènement important de Cuba, où des milliers de personnes se rendent chaque année (plus de 416.000 visiteurs en 2017). Dans cette manifestation se tient un stand d’espéranto.

Se sont déroulés aussi un avant et un après congrès, pendant lesquels nous avons pu visiter l’ile. Ainsi suis-je restée 4 semaines à Cuba. La dernière semaine, un cubain m’a reçue, et j’ai ainsi pu vivre dans les conditions locales. Cet espérantiste a correspondu depuis 30 ans avec une amie française commune. Etonnant, non ?

Ce voyage inoubliable en espérantie m’a permis de faire connaissance avec le peuple cubain et sa culture. Au retour de l’ile australienne, j’avais eu beaucoup d’images et d’étoiles dans les yeux avec des paysages, la faune et flore… Quand je suis rentré de l’ile de Cuba, j’ai eu beaucoup d’autres images et d’étoiles dans le cœur à cause de mes rencontres cubaines.

Michèle Reverdy.

 

Franca kontribuo al repaciĝo inter ambaŭ Koreioj

La tuta mondo nun alrigardas – eble eĉ pli ol koreoj mem – tion, kio okazas en ilia duoninsulo, kun espero de repaciĝo. Olimpikaj Ludoj, sub la unika tutkorea standardo, kontribuis al rea alproksimiĝo.

Kial tie memorigi la kurantajn eventojn, kiuj restos en la historio ? Iu detalo, raportite de seulaj presmedioj, kaj stafete transdonite dank’al Esperanto, ne povis ne tiri nian ŝovinan francan atenton.

Ĉu nia lando iamaniere kontribuis al tiu ĉi evento ? Ĉu temus pri tiu franco, Pierre de Coubertin, kiu relanĉis modernajn Olimpikajn Ludojn en la jaro 1894 ? Tute ne ! Jen la kialo :

Invitite de la nordkorea prezidento KIM JEONG UN, sudkorea delegacio ĵus iris al Pyongyang, por kunporti al li la kondiĉojn proponitajn de la sudkorea prezidento MOON JAE IN pri konferenco inter ambaŭ ŝtatoj.

Ĉi tiu delegacio evidente ricevis tre amikan akcepton, kaj la festeno estis ege bongusta, trinkfestite (inter aliaj) per franca vino, kiu devenis de la firmao Michel Picard, vinproduktisto kaj vinnegocisto en Chassagne-Montrachet (Burgonjo).

Menciinde, ke tiuj vinoj estis preferitaj de KIM JEONG IL , patro de la nuna nordkorea prezidento.

Eta planedo !!

Michel Fontaine

 

Contribution française au rétablissement de la paix entre les deux Corées.

Le monde entier porte actuellement son regard – peut-être plus que les coréens même – sur ce qu’il se passe dans leur péninsule, avec l’espoir d’une pacification des relations. Les Jeux Olympiques, sous la même bannière coréenne ont contribué au rapprochement.

Pourquoi rappeler ici ces évènements en cours et qui resteront dans l’histoire ? Un détail, rapporté par la presse de Séoul, et relayé grâce à l’espéranto, ne pouvait pas ne pas attirer notre attention chauvine.

Notre pays aurait-il contribué à l’évènement d’une manière ou d’une autre ? S’agirait-il de ce français, Pierre de Coubertin, qui a a relancé les JO en 1894 ? Non ce n’est pas de cela qu’il s’agit.

En réponse à l’invitation du président nord-coréen KIM JEONG UN, une délégation sud-coréenne vient de se rendre à Pyongyang pour lui apporter la proposition du président sud-coréen MOON JAE IN d’un sommet pour fin avril.

Il est évident que la délégation a reçu un très bon accueil, et que le repas fut excellent, arrosé (entre autres) de vins français en provenance de la Maison Michel Picard, producteur et négociant à Chassagne-Montrachet, en Bourgogne.

Il est mentionné que ces vins étaient préférés de KIM JEONG IL , père de l’actuel président nord-coréen.

Petite planète !

Michel Fontaine

Cédric esperantiĝis !

– – —–

Jen (senkorekta sed komprenebla) teksto de nia juna membro Cédric,
instruata pri E° alterne de Ana kaj Michel ekde oktobro 2017

– – –

Cédric

Saluton,
Mi diras al vi, mia tago ĉe la kongreso de Dole.
Mi vojaĝis mian esperantan instruiston.
Matene ni dividis matenmanĝon.
Post kiam ni faris tri grupojn, grupon por kanti, grupon por traduki, grupon por lerni la akuzativon.
Mi lernis la akuzativon per Roland Cuenot, mi lernis novajn vortojn, kaj ni diskutis pri la Esperanton en la mondo.
Post kiam ni dividis mezo-manĝon, ĉiuj devis prepari pladon, mi faris (poireaŭ) torton.
Post manĝi, ni kantis kaj ni rekomencis la grupojn.
Ni revenis al Bourg en Bresse vespere.
Estis tre interesa tago. Mi volas iri al alia kongreso kaj paroli al homoj el aliaj landoj!

Cédric

 

La 28a de Februaro – – Mi korektas!

Saluton,
Mi diras al vi, pri mia tago ĉe la kongreso en Dole.
Mi vojaĝis kun mia esperanta instruisto Michel.
Matene ni partigis matenmanĝon.
Poste, ni faris tri grupojn, unu grupon por kanti, unu por traduki, lasta por lerni la akuzativon.
Mi lernis la akuzativon kun Roland Cuenot, mi lernis novajn vortojn, kaj ni diskutis pri la Esperanto en la mondo.
Poste, ni partagis tagmanĝon, ĉiuj devis prepari pladon, mi kuiris torton el poreo.
Poste, manĝo, ni kantis kaj ni rekomencis la grupojn.
Ni revenis al Bourg en Bresse vespere.
Estis tre interesa tago. Mi volas iri al aliaj kongresoj kaj paroli kun homoj el aliaj landoj!

Cédric

– – –

Donaco el Koreio

Niaj geamikoj de la Feliĉa Lernejo (studentoj kaj instruistoj*) ĵus revenis de Japanio, kie ili partoprenis « Transjaran Kurskunsidon de EPA » (Esperanta Populariga Asocio). Tiu asocio tre famas en Japanio, kaj apartenas al la religio Oomoto**, tre proksime ligita al la Korea Ŭombulismo.

Tie, la studento Boli prezentis verkon en esperanto, kiun li preparis kiel jarfinan taskon*** : « Ora Hakilo », rilate al fama legendo, kiu kuradas en Azio.

*Vidu ilin sur la foto kunligita, farita okaze de la diplomiĝo de Heri, kaj Hangoul (kiuj portas bukedon). Boli montriĝas per sago.

**La devizo de tiu paca religia movado jenas « Unu Dio, unu mondo, unu lingvo ». Ili nature volas, ke ĉi lingvo estu esperanto.

***Nun estas fino de la lerneja jaro en Koreio.

Bonan spektadon

Nos amis de l’Ecole Heureuse (élèves et enseignants*) sont rentrés du Japon, où ils ont participé à la « Transjara Kurskunsidon de EPA » (Association pour populariser l’espéranto). Cette association est très célèbre au Japon, et appartient à la religion Oomoto, liée de très près au Wombulismo coréen.

Là-bas Boli a présenté une œuvre en espéranto, qu’il a préparée comme devoir de fin d’année*** : « La Hache d’Or », d’après une célèbre légende qui court en Asie.

*Voyez les sur la photo jointe, prise à l’occasion du diplôme d’Heri et d’Hangeul (qui portent un bouquet). Boli est marqué par une flèche.

**Voici la devise de ce mouvement religieux et pacifique : « Un seul Dieu, un seul monde, une seule langue. » Ils veulent naturellement que cette langue soit l’espéranto.

***Maintenant c’est la fin de l’année scolaire en Corée.

Bon visionnage

Michel Fontaine

 

El Japanio_1

(alklaku por grandigi – cliquer pour agrandir)

El Japanio 2

Vivanta Esperanto !

– – –

Jen omaĝo de Muzikumejo al la ĵus mortinta
Dolores O’Riordan,

per Esperanta versio de la plej konata kanto de ŝia grupo.

(esperantaj subtitoloj haveblaj per la « parametroj »)

Dankon al Fabien Tschudy, kiu sendis al mi la ligilon.

Jeff

– – –

Alia korpo falas,
malaperas infanec’.
Nin perforto silentigas:
Kiu do eraras?
Sed vidu:
jen nek mi, nek mia famili’.
En via kap’, via kap’,
ili batalas…
per tankoj, pafiloj,
per bomboj, per bomboj…
en via kap’, via kap’,
ili ploradas.

En via kap’… via kap’,…
zombi’, zombi’, zombi’!
Kio okazas… en via kap’,…
zombi’, zombi’, zombi’?

Alia koro patrina
krevas ĝis la mort’.
Se perforto nin silentigas,
Ni do certe eraras…
Jen la sama afer’
el mil naŭcent dek ses,
en via kap’, via kap’,
ili batalas…
per tankoj, pafiloj,
per bomboj, per bomboj…
en via kap’, via kap’,
ili mortadas…

En via kap’… via kap’,…
zombi’, zombi’, zombi’!
Kio okazas… en via kap’,…
zombi’, zombi’, zombi’?

 

Originale de « The Cranberries »

Muziko : Filip Vlček
Traduko : Barjo, Alexescomu kaj Gonzalo Moreira
Kantas : Evelyn Della Santa
Videomuntado : Pablo Busto

– – –

– – –

Leginda gazeto…….. La Hodiaŭa Ĵurnalo

LaHodiaŭaĴurnalo 121217

 

Se vi ŝatus vidi ĉiutagajn novaĵojn en esperanto, eblas legi senpage la interretan gazeton « La Hodiaŭa Ĵurnalo ».

Ĝi elektas kaj tradukas ĉiutagajn novaĵojn kolektitajn el tutmondaj amaskomunikiloj. La originaloj ĉiam estas menciitaj ĉe la fino de ĉiuj artikoloj. Ĝi enhavas ĝenerale ĉirkaŭ 10 paĝojn.

Por atingi ĝin, tutsimple iru al la jena retpaĝo : La Hodiaŭa Ĵurnalo. Poste, sufiĉas alklaki la bildon de la dezirata taga ĵurnalo.

Bonan legadon !

Régis FABRE

L’an prochain en Géorgie !…

– – –

le Progrès 13 12 17

El la gazeto « Le Progrès », la 13an de decembro 2017.

(alklaku por grandigi – cliquer pour agrandir)

La nekredebla vojaĝo – L’incroyable voyage de Dominique Monterrat

– – –

Okaze de la 102a Seula UK, nia kuraĝa samklubano DOMINIQUE MONTERRAT partoprenis en la Esperanta Karavano, kiu trapasis Eŭropon kaj Azion, per la fama transsiberia trajno, kun dekkvino da esperantistoj. Sed por rehejmeniri, li tute vole decidis vojaĝi sole. Jen la rakonto pri lia nekredebla kaj mirinda sperto (franclingve, enhavanta 4 partojn), kaj kelkaj fotoj.

– – –

(alklaku – cliquer)

 

Chapitre 1 – Arrivée à Moscou

– – –

Chapitre 2 – Récit Moscou Irkoust

– – –

Chapitre 3 – Récit Baïkal Vladivostok Séoul

– – –

Chap. 4 -Retour via Vladivostok Moscou Varsovie Berlin Paris

– – –

Six semaines de voyage en Asie.

J’ai choisi une formule longue et plutôt lente pour rejoindre cet été le 102ème Congrès International d’Espéranto à Séoul.

Prendre le Transsibérien et rejoindre la lointaine Vladivostok était un vieux rêve, réalisable peut être un jour… Et voici que des espérantistes russes ont organisé un voyage de deux semaines et demi à travers la Russie pour rejoindre Séoul : la Esperanta Karavano ! Très tentant non ?

Prendre l’avion pour Moscou ? Trop simple, j’ai choisi le train depuis Bourg en Bresse car, outre ma passion pour les chemins de fer, j’aime aussi voir les paysages des contrées traversées, sentir la mentalité et un peu du quotidien des gens en partageant un compartiment, un bout de wagon, et me plonger dans l’ambiance des gares, des grands et des petits départs…

Rentrer ensuite de Corée en avion ? Simple et rapide certes, mais pourquoi, puisqu’il y a une ligne de chemin de fer ? Bah certes, la Corée du nord ne se laisse pas facilement traverser par le train actuellement, et sachez que provisoirement, un Européen ne pouvait cet été transiter par voie terrestre par la Biélorussie.

De fait il m’a fallu tout de même prendre l’avion : Varsovie-Moscou aller et retour, Vladivostok-Séoul, aller et retour itou.

Mais tout le reste ce fut par le train, parfois par le bus en Corée ou au cœur de Moscou.

Je suis parti le 5 juillet et rentré le 15 août. J’ai tenu un journal de voyage, pour moi même déjà, pour ne pas oublier ces moments particuliers, ces paysages traversés et tous ces gens rencontrés. Je vous en donne ici les quatre chapitres, le dernier étant le plus fourni car j’avais, vous le verrez, plus de temps pour l’écrire.

C’est en Français mais j’espère trouver le moyen de traduire cela en Espéranto !

Car c’est bien grâce à l’Espéranto que j’ai vécu cette belle aventure.

Dominique Monterrat

– – –

SAMSARA…

– – –

deko de pakaĵoj

deko da pakaĵoj…

– – –

Chantal et Tom exposent à Bouvent en 2013

Chantal et Tom exposent à Bouvent en 2003

– – –

Tuta vivo en Esperantio…

Antaŭ kelkaj tagoj, Régis, Tea, kaj mi iris al la domo de Chantal – ĵus vendita – por « rikolti » ĉiujn esperantaĵojn de ŝi forlasitajn post ŝia forpaso. Por tiuj, kiuj ne konis ŝin, mi precizigu, ke ŝi relanĉis kaj prezidis esperanton en nia urbo Bourg en Bresse en 1999 post longa dorma periodo… La familio demandintis al ni, ĉu ni dezirus rekuperi ilin, anstataŭ ĵeti, ĉar neniu familiano iam esperantiĝis, malgraŭ la pasio de sia parenco.

Kun profunda emocio, ni eniris ŝian domon, kiun ni ofte vizitis dum ŝia vivo, jen por kursoj, jen por babiladoj, jen por simplaj amikaj rilatoj.

Unu horo sufiĉis por enpakigi librojn, revuojn, magazinojn, literaturaĵojn, instrumetodojn kaj diversajn dokumentojn. Entute deko da pakaĵoj, kiuj nun kuŝas ĉe mi, atendante selektadon.

Kion ni faros per tia amaso ? Disdoni ? Gardi ? Bruligi ? Kiu interesiĝos ? Mia medito ofte revenas al la sama temo : kio restos de nia esperanta vivo post forpaso ? Kio de nia komuna ĝuo ? Ve…

Michel Fontaine 

Toute une vie d’Espéranto

Il y a quelques jours, Régis, Tea et moi sommes allés dans la maison de Chantal – récemment vendue – pour recueillir toutes les choses d’espéranto laissées par elle après son décès. Pour ceux qui ne l’ont pas connue, je dois préciser qu’elle a relancé et présidé l’espéranto dans notre ville de Bourg en Bresse en 1999 après une longue période de sommeil. La famille nous avait demandé si nous désirions tout récupérer au lieu de le jeter, car aucun membre familial ne s’est adonné à l’espéranto, malgré la passion de sa parente.

C’est avec une profonde émotion que nous sommes entrés dans la maison souvent visitée durant la vie de Chantal, soit pour des cours, des discussions, ou de simples contacts amicaux.

Il a suffi d’une heure pour empaqueter livres, revues, magazines, littérature, méthodes d’enseignement et documents divers. En tout une dizaine de cartons, qui sont chez moi en attendant un tri.

Qu’est-ce qu’on va bien faire d’un tel amas ? Distribuer ? Jeter ? Garder ? Brûler ? Qui sera intéressé ?

Ma pensée s’accroche souvent au même thème : que restera-t-il de notre vie d’espéranto ? De notre plaisir commun ? Soupir…

Michel Fontaine

– – –

– – – – – – – 2017a Somera Ĝemela Staĝo – – – – – – 15 francoj en nian korean vilaĝon ! – – –

– – –

Eté 2017 :

15 Français dans notre village coréen !

– – –

2017a somera gxemela stagxo 1– – –

Legu kaj vidu, ĉe la blogo « Sonĝanta Vivo »

 

Lire et regarder, sur le blog « Sonĝanta Vivo »

 

2017a somera gxemela stagxo 2

– – –

BRILA ESTONTECO

– – –

Liono 2

La statuo antaŭ la stacidomo.

– – –

Liono 1

iu stango ankoraŭ subtenas la statuon

– – –

Liono 3 - la fondintoj b

La fondintoj

– – –

Liono 4 -Michael et Benjamin Leb b

Michael Leibman, prezidanto de loka klubo kaj Benjamin Lebègue, unu el 3 verkistoj

 

Brila estonteco

« La nura risko de ĉia revo estas ĝia realiĝo »

Pasintan merkredon okazis en Liono evento, kiun tutmondaj esperantistoj ne rajtas ignori : la inaŭguro de la tiel nomata statuo « Brila estonteco » starigita ĉe la stacidomon de la flughaveno « Saint Exupéry ».

Mi ne scias la kialon, kial la tri artistoj– kiel ne esperantistoj – nomis sian verkon per esperantaj vortoj. Mi nur konjektas, ke ili volis al ĝi doni pli da internacia karaktero spite al la angla « brilliant future » . Pli da revo ? Pli da poezio ? Pli da mistero ?

Ĉu, pli monkonkrete, ili volis akiri pli da mecenaĵoj, pli da monsubtenantoj ?

Eble neniu vere scias, kaj ili volis lasi al ni nur ian artistan simbolan signon.

La statuo altas 3,20 m kaj pezas 5 tunojn !!! Ĝi perfekte videblas sur la antaŭkorto de la stacidomo. Mencioj de ĝia nomo, mecenoj, monkontribuantoj apudas.

Lionaj esperantistoj ne mankis la okazon valorigi la eventon profite al esperanto. Vidu la prezidanton de CERL (loka ĉefa klubo), kiu havis tre bonan ideon doni al unu el la verkistoj ekzempleron de « La Eta Princo. »

Michel Fontaine 

– – –

Brila estonteco

 

«Le seul risque d’un rêve, c’est sa réalisation. »

Mercredi dernier s’est tenu à Lyon un évènement que les espérantistes du monde entier n’ont pas le droit d’ignorer : l’inauguration de la statue « Brila estonteco » (sic) dressée près de la gare de l’aéroport « Saint Exupéry. »

Je ne sais pas la raison pour laquelle les trois artistes – bien que non espérantistes – ont nommé leur œuvre avec des mots d’espéranto. Je suppose qu’ils ont voulu donner plus de caractère international, en dépit de l’anglais « brilliant future ». Plus de rêve ? Plus de poésie ? Plus de mystère ?

Plus concrètement, ont-ils voulu acquérir plus de mécénats, plus de soutiens financiers ?

Peut-être personne n’est-il vraiment au courant, et n’ont-ils voulu donner qu’un signal artistique symbolique.

La statue est haute de 3,20m et pèse 5 tonnes ! ! !  Elle est parfaitement visible sur le parvis de la gare. Des mentions de son nom, des mécènes, des contributeurs financiers sont inscrites à côté.

Des espérantistes lyonnais n’ont pas manqué l’occasion de valoriser l’évènement au profit de l’espéranto. Voyez le président du CERL (club local principal), qui a eu la très bonne idée de donner à l’un des artistes un exemplaire de « La Eta Princo. » 

Michel Fontaine 

– – –

Bourg-en-Bresse – La 16an de septembro 2017 – Omaĝo al Victor CORSAINT

– – –

En lia Hotelo « Terminus – de la Paco » en Bourg-en-Bresse,
Hektor HODLER kaj Teofilo ROUSSEAU
kreis « Universala Esperanto-Asocio »,
la 28an de aprilo 1908.

– – –

En son Hôtel Terminus – de la Paix à Bourg-en-Bresse,
Hector HODLER et Théophile ROUSSEAU
créèrent l’organisation internationale des espérantistes,
le 28 avril 1908.

– – –

– – –

Article Le Progrès 17 septembre 2017 - ceremonio Corsaint - bĴurnalo « Le Progrès » – 18/09/17

– – –

2017-09-16_tombejo_1– – –

2017-09-16_tombejo 2(alklaku por grandigi – cliquer pour agrandir)

fotoj Isabelle Schelcher –

CC BY-NC-SA Espéranto Bourg-en-Bresse –
video Gérald Athanase kaj Régis Fabre –
esperanta enkonduko Michel Fontaine –
franca parolado Jean-François Schelcher

– – –

UEA Ea def– – –

UEA Fr def– – –

Revinigi Esperanton en la Freinet-movadon !

– – –

ICEM 2017 a

(cliquer pour agrandir – alklaku por grandigi)

 

ICEM 2017 c

– – –

Ana, Sylvain (instruisto de Drom), Martine Freydier (Esperanto 38), kelkaj lokaj esperantistoj kaj mi ĵus partoprenis la 53an ICEM-kongreson en Grenoblo. ICEM Pédagogie Freynet signifas « institut coopératif de l’Ecole Moderne », laŭ la pedagogaj principoj de Freinet)

53ème congès de l’ICEM – 53a ICEM-Kongreso

FIMEM – internatia Freinet movado

Ĉirkaŭ 800 francaj junaj instruistoj – tamen kelkaj fremdaj – partoprenis. Kvankam Célestin Freinet uzis esperanton por praktiki infanajn internaciajn rilatojn, neniu mencio pri tiu fakto aperis ene de la kongresejo. Enketinte pri tio, ni estis informitaj (ĉefe de maljunuloj), ke esperanto bedaŭrinde ekmalaperis de ICEM aŭ FIMEM ekde ĉirkaŭ 2000.

Ni sentis gravan mision revenigi esperanton en ĉi favoran medion, kaj ĝoje instalis budon en oportunan lokon. Al kelkaj interesitoj, Ana dufoje prezentis sian sperton pri « liberigitaj koreaj lernejoj ». La temo de iu renkonto estis « esperanto » kaj ni prezentis ĝin, inkluzive de modernaj lernmanieroj. Eĉ Sylvain (komencanto) partoprenis « interŝanĝon de scioj » kaj tiucele proponis montri la unuajn nombrojn en esperanto.

Kelkaj lokaj esperantistoj helpis deĵori ĉe la budo (M.Thérèse, Ewa, Nicolai, Jean-Marie, Claire, Elizabeth …) ni ĉiuj povas konfirmi, ke ni ricevis tre atentan « orelon » en tiu medio…kaj ke, kiel esperantistoj, ni sentis ege fruktodonan kampon por disvastigi esperanton. Pro tio, ni okulumas al Axel Rousseau, nova energia prezidanto de E°France…Budo de E°France en la venonta kongreso de FIMEM, Svedio 2018 ? Budo de E°France en la venonta franca kongreso 2019 (Angers ou Nantes) ?

Michel Fontaine

ICEM 2017 b

Miŝela sendas bildkarton el Italio

sxipo

(cliquer pour agrandir – alklaku por grandigi)

– – –

« Bedaŭrinde nia itala velado finiĝis hieraŭ. La etoso estis internacia (ĉeĥa, bulgara, germana, svislanda, franca, itala) kaj varmega kiel la temperaturo. Belega travivaĵo. Nun komenciĝas la 84a itala kongreso ».

– – –

internacie

– –

Des rencontres inoubliables !… — Neforgeseblaj renkontiĝoj !…

article Le Progres 19-08-2017 - Rencontres inoubliables(cliquer pour agrandir – alklaku por grandigi)

Post la UK, ĉu vi iras Japanion ? Nepre vizitu… la Esperanto-Kafejon !…

– – –

TEK -1Apud la fama japana universitato Waseda…

– – –

tekEniru !…
(alklaku por grandigi)

– – –

TEK-3Milda kaj ĝoja internacia esperantista etoso !
– – –

TEK-4Kafo, teo, organika biero,
abundaj malmultekostaj kaj bongustaj manĝaĵoj…

– – –

TEK - 5NORI kuiras, kelneras, musikludas, kreas bonan etoson…

– – –TEK - 6– – –

TEK-8b

– – –

mde

– – –

TKEVera esperanta kafejo, ĉu ne ?

– – –TEK-10

Konsultu la Fejsbuk-paĝon de la Kafejo

– – –

TEK-11 Afisxeto Kafejo

– –

Rendez-vous à Séoul…

– – –

Rendez vous à Séoul
Cliquer pour agrandir – Alklaku por grandigi.

Kiu ?

Oazo, Marie-France, Mikru, Jeff, Tom, Nataŝa.

Kiam ?

Jaŭdo, la 27an de Julio 2017.

Kie ?

En la justa-komercaj butiko kaj kafejo, estrataj de Oazo,
ene de la Seula Urbodomo.

Kial  ?

Ĉar Esperanto ebligas kongresi, trafe vojaĝi, profunde interŝanĝi,
juste malkovri la mondon, ŝanĝi la vivon,

ktp, ktp …

– –

Poŝtkartoj el Koreio

– – –

MF et Mikru en toute majesté bMarie-France et Mikru en toute… majesté !
Alklaku por grandigi.

MF à la DMZ bMarie-France à la Zone Démilitarisée.
Marie-France ĉe la Senarmigata Zono.
Cliquer pour agrandir.

– –

Korea kuirarto : JEN LA LIBRETO !

Bildeto por BeB retejo 303

Bildeto pri la kovrilo v2

 

Ĝemela Staĝo 2017 !

– –

Karaj ĝemelaj klubanoj,

Nun estas tempo por finprepari vin vojaĝi al Koreio.
Jam venontan mardon kelkaj vojaĝontoj el Liono kaj Grenoblo ekos trajni al Koreio per transsiberia trajno. Bonvenon !

Nuntempe Koreio serioze aktiviĝas ne nur por la UK, sed ankaŭ por ILEI kaj SAT.

Ankaŭ nia Ĝemela Staĝo estas preta por bonvenigi vin.
Memorindas nia unua ĝemela paŝo, okazinta en 2015, antaŭ la UK en Lillo.
Ĉifoje la temo de la staĝo daŭre aktualiĝos :

« Vojoj al daŭripova mondo »

 – – –
Jen, estas programo, kiun LLG-Koreio delonge preparas.

Vi renkontos kamparan vivon de urbo-devenuloj.

Vi gustumos iliajn alternativajn vivmanierojn kun iliaj produktaĵoj.

Vi ĵetos multajn demandojn pri iliaj vivoj.

Vi spertos, kio estas Alternativa Lernejo en Koreio.

Vi komparos ambaŭlandajn sistemojn de BIO-kooperativa vendado.

Daŭru nia ĝemela paŝo !

Ĝis baldaŭ en Koreio!

Ana Sonĝanta

Gxemela Stagxo 2017001

Alklaku por grandigi

— –Gxemela Stagxo 2017002bAlklaku por grandigi

 

Nataŝa kaj Tom – Korea Kuirarto (9/9) – Gastronomie coréenne (9/9) : Maejagwa

– – –

9 - maejagwa1

9 -maejagwa2– – –

Ĉi-foje, Nataŝa kaj Tom provas kuiri «Maejakgwa-n ».
Nepre elŝatu la PDF-n !

Ni regule publikigos la bongustajn provojn de Nataŝa kaj Tom,
ĝis alveno de la UK.

Se vi unue konsultas unu el niaj receptoj, bv. legi tiun enkondukon.

Bonan apetiton !

매작과

Klarigoj pri staĝoBeB korea kuirarto – 09
Gastronomie coréenne – 09
(esperante kaj france)
매작과 – Maejakgwa – Meĝakgŭa

Cette fois-ci, Tom et Natacha cuisinent le «Maejagwa» !
A télécharger absolument !

Nous publierons régulièrement les succulents essais de Natacha et Tom,
jusqu’à l’avènement du Congrès Universel.

Si vous lisez pour la première fois une de nos recettes,
veuillez consulter cette introduction.

Bon appétit !

 

Nataŝa kaj Tom – Korea Kuirarto (7) – Gastronomie coréenne (7) : Talgyal-osaekmari

– – –

7a– – –

Ĉi-foje, Nataŝa kaj Tom provas kuiri «Talgyal-osaekmari-n ».
Nepre elŝatu la PDF-n !

Ni regule publikigos la bongustajn provojn de Nataŝa kaj Tom,
ĝis alveno de la UK.

Se vi unue konsultas unu el niaj receptoj, bv. legi tiun enkondukon.

Bonan apetiton !

달걀 오색말이

Klarigoj pri staĝoBeB korea kuirarto – 07
Gastronomie coréenne – 07
(esperante kaj france)
달걀 오색말이  – talgyal-osaekmari – Talgjal-osekmari

Cette fois-ci, Tom et Natacha cuisinent le «Talgyal-osaekmari» !
A télécharger absolument !

Nous publierons régulièrement les succulents essais de Natacha et Tom,
jusqu’à l’avènement du Congrès Universel.

Si vous lisez pour la première fois une de nos recettes,
veuillez consulter cette introduction.

Bon appétit !

– – –

LASTA OMAĜO AL CHANTAL BECHERET

– – –

Preĝejo Saint Just

Preĝejo Saint Just

(alklaku por grandigi)

La ĉerko de Chantal

La ĉerko de Chantal

– – –

Dek kvar esperantistoj kaj geamikoj de Chantal akompanis ŝin por ŝia lasta vojaĝo…

Kelkaj povis ĉeesti matene la funebran ceremonion en plenplena preĝejo. Du pastroj kaj multaj gekonatuloj de la paroko estis tie-ĉi, ĉar Chantal vigligis la ĉiusemajnan meson, kaj kantigis la partoprenintoj… Multaj atestoj de la familio bone priskribis la neordinaran vivon kaj la karakteron de nia amikino.

Aliaj ĉeestis la antaŭan kremacian ceremonion, kaj povis aŭskulti kiel nia eksprezidantino malkovris hazarde nian lingvon, kaj redonis vivon en 2005 al la malnova bresa klubo, kiu preskaŭ mortis…

Multaj atestoj de personoj kiuj ne povis ĉeesti estos sendataj al familio…

Ĉiuvendrede, Chantal partoprenis meson en la institucio Villajoie, en la vilaĝo Saint Just, ĉirkaŭ kelkaj handikapuloj.

Venontan vendredon, la 30an de junio, okazos, je la 17a horo, meso en tiu-ĉi domo, por la memoro de Chantal, en iu ĉambro kun 5 aŭ 6 personoj. Tiuj, kiuj deziras partopreni tiun meson kaj renkonton, estas invitataj kun la konsento de la direktoro de Villajoie

Elkore.

Mikru – Michel Sarbach

– – –

KKelkaj burganaj esperantistoj

Kelkaj burganaj esperantistoj

– – 

REQUIESCAT IN PACE

Chantal BécheretChantal Bécheret (2015)

Karaj,

Atingis min ĝis Koreio pere de ŝia filino Claire la trista novaĵo de la forpaso de nia samasocianino, eks-prezidantino de nia klubo, Chantal Bécheret, okazinta en la vespero de la 23a de junio.

Kvankam la novaĵo estis kvazaŭ atendita, la tristeco kaŭzita de ŝia tiom longaj agonio kaj sufero forte kortuŝas nin.

Ni neniam forgesu, ke ŝi estis unu el ĉeneroj de la historio de Esperanto en nia urbo.

Nek dato, nek horo jam estis fiksitaj de la funebra ceremonio en la preĝejo de Saint Just. Ĝustatempe ni avertos ĉiujn por esti kiel eble multnombraj ĉe la familianoj.

De Koreio

Michel Fontaine

Chers amis,

Jusqu’en Corée, par l’intermédiaire de sa fille Claire, me parvient la triste nouvelle du décès de notre membre, ex-présidente de notre club, Chantal Bécheret, survenu le 23 juin au soir.

Bien que la nouvelle ne nous surprenne guère, la tristesse causée par sa souffrance et sa si longue agonie nous touche profondément.

Nous n’oublierons jamais qu’elle fut un des maillons essentiels de l’histoire de l’Espéranto dans notre ville.

Ni la date, ni l’heure de la cérémonie funéraire en l’église de Saint Just ne sont encore fixées. Nous en avertirons chacun à temps, pour que nous soyons aussi nombreux que possible aupès des siens.

De Corée

Michel Fontaine

PrezidAnta vojaĝo ^^ – Voyage présidentiel ^^

 

Alvenante Koreion 2017(Alklaku por grandigi – Cliquer pour agrandir)

 

Nia kara prezidAnto ^^ Michel Fontaine ĵus alvenis Koreion. Li estis bonvenigata, flughavene, de Diablo, Boli, Heri, Hangeol, Nami kaj Ana. Sufiĉe baldaŭ, pluraj BeB-klubanoj ankaŭ vojaĝos ĝis Koreio. Dankon Ana (kaj Miori) pri la novaĵoj. Feliĉan restadon al Michel !

Notre cher président Michel Fontaine vient d’arriver en Corée. Diablo, Boli, Heri, Hangeol, Nami et Ana l’ont accueilli à l’aéroport. D’ici quelque temps, plusieurs membres d’Espéranto Bourg-en-Bresse se rendront eux aussi au « pays du matin frais ». Merci Ana (et Miori) pour les nouvelles. Heureux séjour à Michel !

 

Feliĉan vesperon ĉe Geraldo – Soirée heureuse chez Gérald

 

Feliĉan vesperon ĉe Geraldo.

Invitite de Geraldo, pluraj membroj de la marda kurso « praktika » retroviĝis en la ĵurasa vilaĝo « Villechantria », kie li loĝas en vastega kaj belega bieno…

Ĉar li kantigas nin ĉiumonate dum la kurso, ritme de sia banĵo, li oportune deziris, ke ni kantu ĉirkaŭ « tendara fajro ».

La kantoj varmigis la korojn, kaj la fajro la korpojn.

Fakte, ia norda malvarma vento blovis, sed ne sukcesis estingi feliĉan etoson…Pluraj liaj amikoj ĉeestis por partigi bongustaĵojn kaj bontrinkaĵojn.

Dankon, Geraldo, ili certe revenos !

Michel Fontaine

Soirée heureuse chez Gérald

Invités par Gérald, plusieurs membres du cours de pratique de la langue du mardi se sont retrouvés dans son très vaste et superbe domaine, dans le village jurassien de Villechantria.

Comme il nous fait chanter chaque mois pendant le cours, au rythme de son banjo, il souhaitait fort opportunément que nous chantions autour d’un feu de camp.

Les chants réchauffèrent les coeurs, et le feu réchauffa les corps.

En fait, une espèce de froid vent du nord soufflait, mais il n’a pas réussi à éteindre l’ambiance heureuse… Beaucoup de ses amis étaient présents pour partager bonnes victuailles et délicieux breuvages…

Merci, Gérald, certainement ils reviendront !

Michel Fontaine

 

Se vi volas kanti, kantuSe vi volas kanti, kantu

(Alklaku por grandigi – Cliquer pour agrandir)

Tea kantis kartveleTea kantis kartvele

Nataŝa kaj Tom – Korea Kuirarto (8) – Gastronomie coréenne (8) : Kimchi !

– – –

8 - Kimchi 1

– – –

8 - Kimchi 2– – –

Ĉi-foje, Nataŝa kaj Tom provas kuiri «Kimchi».
Nepre elŝatu la PDF-n !

Ni regule publikigos la bongustajn provojn de Nataŝa kaj Tom,
ĝis alveno de la UK.

Se vi unue konsultas unu el niaj receptoj, bv. legi tiun enkondukon.

Bonan apetiton !

김치

Klarigoj pri staĝoBeB korea kuirarto – 08
Gastronomie coréenne – 08
(esperante kaj france)
김치 – Kimchi – Kimĉio

Cette fois-ci, Tom et Natacha cuisinent le «Kimchi» !
A télécharger absolument !

Nous publierons régulièrement les succulents essais de Natacha et Tom,
jusqu’à l’avènement du Congrès Universel.

Si vous lisez pour la première fois une de nos recettes,
veuillez consulter cette introduction.

Bon appétit !

– – –

Nataŝa kaj Tom – Korea Kuirarto (6) – Gastronomie coréenne (6) : Talgyal-yachaetchim

– – –

6a

– – –

6b– – –

Ĉi-foje, Nataŝa kaj Tom provas kuiri «talgyal-yachaetchim».
Nepre elŝatu la PDF-n !

Ni regule publikigos la bongustajn provojn de Nataŝa kaj Tom,
ĝis alveno de la UK.

Se vi unue konsultas unu el niaj receptoj, bv. legi tiun enkondukon.

Bonan apetiton !

달걀 야채 찜

Klarigoj pri staĝoBeB korea kuirarto – 06
Gastronomie coréenne – 06
(esperante kaj france)
달걀 야채 찜 – Talgyal-yachaetchim – Talgjal jaĉeĉim

Cette fois-ci, Tom et Natacha cuisinent le «talgyal-yachaetchim» !
A télécharger absolument !

Nous publierons régulièrement les succulents essais de Natacha et Tom,
jusqu’à l’avènement du Congrès Universel.

Si vous lisez pour la première fois une de nos recettes,
veuillez consulter cette introduction.

Bon appétit !

– – –