Interŝanĝo de gelernantoj slovenaj kaj francaj

La projekto de nia ano Emmanuel okazis: liaj gelernantoj de la liceo de Salin-les-Bains vizitis aprile la urbon Koper en Slovenio por renkonti samaĝanojn. Peter Grbec, kiu instruas en lernejo, kaj ankaŭ gvidas Esperanto-kurson, organizis la viziton en Koper. Post nur kelkaj horoj da instruado, la gejunuloj povis konstati ke ili kapablis pli malpli interŝanĝi pere de esperanto. Reveninte, ili haltis en Triesto situanta nur 20 km for de Koper. Surloke, la esperantistino Elda Doerfler gvidis la gestudantojn de Emmanuel por malkovrigi la elsteraĵojn de tiu urbo.

Ĉi-sube vi povas spekti filmon muntita far Emmanuel kiu prezentas tiun vojaĝon. Gratulon Emmanuel por tiu sukcesplena agado!

Le projet de notre membre Emmanuel s’est concrétisé : ses élèves du lycée de Salin-les-Bains se sont rendus dans la ville de Koper en Slovénie en avril pour rencontrer des jeunes de leur âge. Peter Grbec, qui enseigne dans une école et donne également un cours d’espéranto, a organisé la visite à Koper. Après seulement quelques heures d’enseignement, les jeunes pouvaient constŝter qu’ils étaient plus ou moins capables de communiquer en espéranto. A leur retour, ils se sont arrêtés à Trieste, située à seulement 20 km de Koper. Sur place, l’espérantiste Elda Doerfler a conduit les étudiants d’Emmanuel pour leur faire découvrir les monuments de cette ville.

Ci-dessus vous pouvez visionner un film monté par Emmanuel qui présente ce voyage. Félicitations Emmanuel pour cette action réussie !

Publicité

Artikolo pri la lastaj amasprotestoj en Kartvelio

En la maja eldono de la gazeto Monato aperis artikolo kies aŭtoro estas Tea kaj kiu ilustras la kovrilpaĝon. Temas pri la gravaj amasprotestoj kiuj okazis en Kartvelio komence de tiu jaro por kontraŭigi leĝon proponita de la registaro. Vi povas legi tiun artikolon alklakante la bildon ĉi-sube. Notindas ke la foto de la kovrilo, kaj ankaŭ tiuj en la artikolo, estis prenitaj far juna proksimulino de Tea kiu eklernis la esperantan.

Eblas aboni al la gazeto Monato, surpapere aŭ ciferece. Vi trovos ĉiujn necesajn informojn ĉi tie: https://www.esperanto.be/fel/mon/abonilo.php

Kovrilpaĝo de la gazeto Monato (majo 2023)

Dans l’édition de mai du journal Monato, se trouve un article écrit par Tea qui fait la couverture. Il traite de des protestations de masse qui ont eu lieu en Géorgie au début de cette année pour s’opposer à une loi proposée par le gouvernement. Vous pouvez lire cet article en cliquant sur l’image ci-dessus. Il convient de noter que la photo de couverture, ainsi que celles de l’article, ont été prises par une jeune proche de Tea qui a commencé à apprendre l’espéranto.

Il est possible de s’abonner à Monato sur support papier ou numérique. Vous trouverez toutes les informations nécessaires ici : https://www.esperanto.be/fel/mon/abonilo.php

Junulara libro-festivalo en Châtillon-sur-Chalaronne

La 19-an de marto 2023, en simpatia kaj familia etoso, Miŝela, Pierre, kaj mi, gastigeme renkontis junulojn kaj maljunulojn ĉe nia Esperanto-budo.

Ĉiuj volis scii kio estas tiu ĉi lingvo, ekde kiam ĝi ekzistas, kiel ĝi estas konstruita, kie kaj kiel ĝi estas praktikita. Plenkreskuloj jam aŭdis pri Esperanto, iuj sciis, ke ĝi estas internacia lingvo.

La infanoj kaj gepatroj lernis kelkajn vortojn ludante : kapo, mano, piedo …Ili interesiĝis pri la filmo preparita de Régis, kies la komentoj kaj la subtekstoj estis en Esperanto.

Kiel interesa sperto!

Miori

Le 19 mars 2023, dans une atmosphère sympathique et familiale, Miŝela, Pierre, et moi-même, avons accueilli petits et grands sur notre stand Espéranto.


Tous étaient curieux de savoir ce qu’est cette langue, depuis quand elle existe, comment elle a été construite, où et comment elle est pratiquée. Des adultes avaient déjà entendu parler de l’Espéranto, et quelques-uns savaient que c’est une langue internationale.


Les enfants et leurs parents ont appris quelques mots en jouant : tête, main, pied …Ils ont été interessés par le film préparé par Régis, dont les commentaires et les sous-titres étaient en Espéranto.

Quelle expérience intéressante !

Miori

Retkunveno inter francaj kaj slovenaj gelernantoj

Nia klubano Emmanuel Desbrières havas la projekton denove vojaĝi al Slovenio printempe kun siaj gelernantoj. Ili renkontos la gelernantojn de la slovena instruisto Peter Grbec, en la urbo Koper. Por la francaj liceanoj de Salins-les-Bains, la regulo estas simpla: eklerni la esperantan por esti kapablaj interŝanĝi kun la slovenaj samaĝanoj. Ili ne nur vizitos la urbon Kopler sed ankaŭ, kune kun la slovenaj junuloj, purigos plaĝon.

La 23an de januaro 2023, okazis la unua lerneja retkunveno inter la gelernantoj de Francio kaj Slovenio. La francaj gelernantoj nur eklernis Esperanton dum 5 horoj antaŭ tiam. Vidu la rezulton en la resuma filmeto ĉi-sube.

Notre membre Emmanuel Desbrières a le projet de repartir en Slovénie au printemps avec ses élèves. Ils rencontreront les élèves du professeur slovène Peter Grbec, dans la ville de Koper. Pour les lycéens français de Salins-les-Bains, la règle est simple : commencer à apprendre l’espéranto afin de pouvoir échanger avec les slovènes de leur âge. Ils visiteront non seulement la ville de Kopler mais aussi, avec les jeunes slovènes, nettoieront une plage.

Le 23 janvier 2023, la première rencontre scolaire en ligne a eu lieu entre les élèves de France et de Slovénie. Les étudiants français n’avaient commencé à apprendre l’espéranto que pendant 5 heures auparavant. Découvrez le résultat dans la vidéo récapitulative ci-dessus.

Virtuala prelego pri la fama verko « Kavaliro en tigra felo »

Sabate la 5an de marto 2022, Tea prelegis rete pri la eposo « Kavaliro en tigra felo » de la kartvela poeto Ŝota Rustaveli (Oni daŭre diskutas ĉu la originala titolo rilatas al tigra aŭ pantera felo.). Ĝi estas fakte la plej fama verko en la kartvela. Ĝi aperis je la fino de la 12a jarcento dum la regado de la plej fama regnestro de Kartvelio: reĝino Tamara. Tiu eposo plenplenas je idealismoj de la mezepoko. Ĝi estas internacia pro la fakto ke ĝi nur rilatas al Kartvelio sed ankaŭ al Ĉinio, Barato, kaj Arabio.

La registrado enhavas kelkajn malperfektecojn rilate al la kvalito de la video kaj de la sono, tamen ĝi restas ege spektinda. Vi povas ĝui ĝin per la jutuba video ĉi-sube.

Le samedi 5 mars 2022, Tea a donné une conférence en ligne sur l’épopée « Le chevalier à la peau de panthère » du poète géorgien Shota Rustaveli (Il est encore débattu si le titre original fait référence à une peau de tigre ou de panthère.). C’est en fait l’œuvre la plus célèbre en géorgien. Elle est apparu à la fin du XIIe siècle sous le règne du souverain le plus célèbre de Géorgie : la reine Tamara. Cette épopée est pleine d’idéalismes du moyen âge. Elle est international du fait qu’il ne fait référence qu’à la Géorgie mais aussi à la Chine, l’Inde et l’Arabie.

L’enregistrement contient quelques imperfections au niveau de la qualité de la vidéo et du son, mais il reste très intéressant à regarder. Vous pouvez en profiter grâce la vidéo YouTube ci-dessus.

Festo de Esperanto en Liono

Komunikado per rete kun anoj de ILEI

La 3an de decembro 2022, la asocio Esperanto Liono okazigis feston de Esperanto en la tielnomata « domo de la italoj ». Tiu ejo estos la ĉefa loko kiu gastigos maje la venontan nacian kongreson de Esperanto Francio. La programo dum tiu tago estis riĉplena kaj interesindega, kiel vi povos konstati ĉi-sube.

Komence, ni povis interŝanĝi virtuale kun eksterlandaj esperantistoj kadre de unu kunveno de la asocio ILEI. La momento estis aparte kortuŝa pro la fakto ke ĉeestis kelkajn ukrajnojn, malgraŭ la milito kaj la manko de elektro.

Nia samklubano Ĝeraldo kantis, kun la helpo de sia banĝo, la kanzonon de Francis Cabrel « Rockstar de Mezopoko » kaj ni poste kunkantis plurajn kanzonojn.

Mireille Grosjean prelegis pri la atomenergio en Svislando. Ŝi bone prezentis la dilemojn kiuj nun Svislando alfrontas rilate al la siaj energiaj bezonoj.

Posttagmeze, nia amiko Emmanuel mallongtempe prezentis sian projekton okazigi vojaĝon al Slovanio printempe kun proksimume 50 gelernantoj. Tuj poste, Pierre el Sankta Stefano prelegis pri akvo en afriko. Li rapide prezentis la politikan situacion, ĉefe en la centra parto de la afrika kontinento, kaj poste projektojn starigitajn per afrikaj esperantistoj kun la helpo de eŭropanoj. Ili ebligis la vilaĝanojn ricevi drinkeblan akvon sufiĉe proksime de ilia loĝejo. Tio estas granda pliboniĝo, unue por virinoj kiuj estas tiuj kiuj ĝenerale penadas por alporti la akvon hejmen.

Fine de la posttagmezo Gijom Armide donis koncerton sole kun sintezilo. Li interpretis kelkajn el la plej famaj kanzonojn de la kebekfranca rockopero Starmania. Kvankam la temon estis kelkfoje malĝoja, Gijom donis plezuregan koncerton plenplena je vigleco. Vi povas ĝui fragmentojn de tiu koncerto, kaj ankaŭ la kanzonon enscenigita fare de Ĝeraldo, en la filmeto ĉi-sube. La kvalitnivelo ne estas alta, ĉefe la sono, pro la fakto ke ĉio estis registrita per poŝtelefono.

Ni dankas la lokajn esperantistojn kiuj organizis tiun riĉplenan tagon. Ni povas nur bedaŭri, ke ne ĉeestis pli da homoj por ĝui renkontiĝon de ĉi tiu kvalito.

Reĵis

Dum la prezentadoj de Emmanuel kaj Pierre

Le 3 décembre 2022, l’association Espéranto Lyon a organisé une fête de l’espéranto dans la dite « maison des Italiens ». Ce endroit sera le principal lieu qui accueillera le prochain congrès national d’Espéranto France en mai. Le programme durant cette journée a été riche et intéressant, comme vous pouvez le constater ci-dessous.

Dans un premier temps, nous avons pu échanger virtuellement avec des espérantistes étrangers dans le cadre d’une réunion de l’association ILEI. Le moment était particulièrement émouvant du fait que des ukrainiens étaient présentes, malgré la guerre et le manque d’électricité.

Notre membre Gérald a chanté, à l’aide de son banjo, la chanson de Francis Cabrel « Rockstar du Moyen Age » et nous avons ensuite chanté plusieurs chansons ensemble.

Mireille Grosjean a donné une conférence sur l’énergie nucléaire en Suisse. Elle a bien présenté les dilemmes auxquels la Suisse est aujourd’hui confrontée par rapport à ses besoins énergétiques.

Dans l’après-midi, notre ami Emmanuel a brièvement présenté son projet d’organiser un voyage en Slovénie au printemps avec une cinquantaine d’élèves. Immédiatement après, Pierre de Saint-Étienne a donné une conférence sur l’eau en Afrique. Il a présenté rapidement la situation politique, principalement dans la partie centrale du continent africain, puis des projets réalisés par les espérantistes africains avec l’aide des Européens. Ils ont permis aux villageois d’avoir de l’eau potable à proximité de leur logement. C’est un grand progrès, d’abord pour les femmes qui sont celles qui généralement peinent pour ramener l’eau à la maison.

En fin d’après-midi Guillaume Armide a donné un concert seul avec un synthétiseur. Il a interprété certaines des chansons les plus célèbres de l’opéra rock franco-québécois Starmania. Même si les thèmes abordés étaient parfois tristes, Guillaume a donné un concert très agréable et plein d’énergie. Vous pouvez profiter des extraits de ce concert, ainsi que de la chanson interprétée par Gérald, dans la vidéo ci-dessous. Sa qualité n’est pas d’un niveau élevé, notamment le son, du fait que tout a été enregistré avec un téléphone portable.

Nous remercions les espérantistes locaux qui ont organisé cette riche journée. On peut juste regretter qu’il n’y ait pas eu plus de personnes présentes pour profiter d’une rencontre de cette qualité.

Régis

Bonvenon al la jaro 2023!

Ni bondeziras al niaj geklubanoj, kaj iliaj proksimuloj, feliĉan jaron 2023! Ni esperas ke, okaze de tiu nova jaro, la mondo estu pli pacema.

Reĵis

Bonajn jarfinajn festojn!

La komitatanoj de la asocio deziras al ĉiuj niaj anoj kaj iliaj proksimuloj, kaj ankaŭ al niaj tutmondaj esperantistaj amikoj, ke ili trapasu feliĉajn jarfinajn festojn!

Ili agrable komenciĝis dank’ al virtuala festo kun esperantistaj geamikoj kiu okazis sabate la 17an de decembro. Vi povas spekti ĝin per la video ĉi-sube.

Artikolo pri gravaj arkeologiaj malkovroj en Kartvelio

En la venonta eldono de la esperantista gazeto Monato aperos artikolo kies la aŭtorino estas Tea. Temas pri gravaj arkeologiaj eltrovoj okazintaj en loko nomata Grakliani (40 km okcidente de Tbiliso). Vi povas legi tiun artikolon alklakante la bildon ĉi-sube.

Notindas, ke Monato estas interesega gazeto kiu riĉas per la diverstemaj, kaj internaciaj, artikoloj legeblaj ĉiumonate. Eblas legi ĝin, kontraŭ abono, surpapere aŭ ciferece. Vi trovos ĉiujn necesajn informojn ĉi tie: https://www.esperanto.be/fel/mon/abonilo.php

Kovrilpaĝo de la gazeto Monato (aprilo 2022)

Dans la prochaine édition du journal espérantiste Monato, paraîtra un article écrit par Tea. Il traite d’importantes découvertes archéologiques qui ont été faites dans un lieu appelé Grakliani (40 km à l’ouest de Tbilissi). Vous pouvez lire cet article en cliquant sur l’image ci-dessous.

Il convient de noter que Monato est un journal très intéressant qui est riche du fait des articles divers, et internationales, qui peuvent être lus chaque mois. Il peut être lu, moyennant un abonnement, sur support papier ou numérique. Vous trouverez toutes les informations nécessaires ici : https://www.esperanto.be/fel/mon/abonilo.php

Ĝenerala asembleo 2022

La ĝenerala asembleo de Esperanto Bourg-en-Bresse okazis en la MCC sabate la 5an de novembro. Plezure kunvenis 10 gemembroj kaj du apartaj gastoj: Dalmani, la edzo de Ana, kaj la ĵurnalistino Annick Pullivand kiu skribis la valoran artikolon videblan ĉi-supre.

Krom la kutimaj raportoj, tiu asembleo estis profitdonema dank’al la interŝanĝoj. Ili ebligis elekti du novajn gvidliniojn por la venonta sezono: okazigi pli da malvirtualaj eventoj kaj laboradi por plibonigi la videbleco de esperanto.

La tri raportoj estis unuanime aprobitaj kaj la komitatanoj, kiuj ĉiuj denove kandidatiĝis, estis reelektitaj.

Vi povas vidi la lumbildojn projekciitaj tiuokaze en la filmeto ĉi-sube. Alie, vi povos spekti, fine de tiu artikolo, alian filmeton kiu prezentas resumon de niaj agadoj dum la lasta sezono. Mi pardonpetas pro ĝia kvaliteco kiu ne estas alta, ĉefe rilate al la sono.

L’assemblée générale d’Espéranto Bourg-en-Bresse s’est tenue à la MCC le samedi 5 novembre. 10 membres se sont réunis avec plaisir avec deux invités spéciaux : Dalmani, le mari d’Ana, et la journaliste Annick Pullivand qui a écrit le bon article visible ci-dessus.

En dehors des reportages habituels, cette assemblée a été fructueuse grâce aux échanges auxquels elle a donné lieu. Ils ont permis de faire ressortir deux nouvelles orientations pour la prochaine saison : organiser davantage d’événements en présentiel et travailler à améliorer la visibilité de l’espéranto.

Les trois rapports ont été approuvés à l’unanimité et les membres du CA, qui se sont tous représentés, ont été réélus.

Vous pouvez voir les diapositives projetées à l’occasion de cette AG dans la vidéo ci-dessus. Sinon, vous pouvez visionner, à la fin de cet article, une autre vidéo qui présente un résumé de nos activités durant la dernière saison. Je vous prie de m’excuser pour sa qualité qui n’est pas au top, principalement par rapport au son.

Festo de asocioj 2022

Sabate la 10an de septembro, AGLCA okazigis la kutiman feston de asocioj apud la MCC (domo de la kulturo kaj de la civitaneco). Ĉi-jare la budoj estis starigitaj ambaŭflanke de la vojo « allée de Challes » inter la du brakoj de la rivero. Tiamaniere, la vizitantoj devis pasi antaŭ ĉiuj budoj.

Eĉ se ili ne multis, ni havis kelkajn interesajn kontaktojn. Ni vidos ĉu tiuj personoj partoprenos al la agadoj de nia asocio. Dankon al ĉiuj kiuj helpis okaze de tiu evento por prepari kaj ĉeesti dum ĝi: Emmanuel, Gérald, Miori, Bernard, Michel, Ana, Téa, et Régis.

Samedi 10 septembre, l’AGLCA a organisé la désormais traditionnelle fête des associations à côté de la MCC (Maison de la Culture et de la Citoyenneté). Cette année les stands ont été installés de part et d’autre de l’allée de Challes, entre les deux bras de la rivière. Ainsi, les visiteurs devaient passer devant tous les stands.

Même s’ils n’ont pas été très nombreux, nous avons eu des contacts intéressants. Nous verrons si ces personnes participeront aux activités de notre association. Merci à tous ceux qui ont aidé à l’occasion de cet événement pour le préparer et tenir le stand : Emmanuel, Gérald, Miori, Bernard, Michel, Ana, Téa, et Régis.

Ana ekspozicias en Bourg-en-Bresse

Ana atingos Bourg-en-Bresse la venontan 25an de aŭgusto, kaj diligente preparas sian ekspozicion en la dediĉita loko H2M (hôtel Marron de Meillonnas). Vi povas vidi ĉi-supre la rilatan flugfolion, kaj ĉi-sube muntaĵon de fotoj en la franca kiu estos ĉene projekciita en unu ĉambro de la ekspoziciejo.

Nia asocio kaptos ĉi okazon por mobilizi ĉiujn siajn fortojn kaj reliefigi la eventon, kiu multe ŝuldas al Ana kaj al Esperanto. Ĉeestu ĉiuj niaj membroj, ĉefe je la inaŭgura momento: vendrede la 2an de septembro je la 18a (la ekspozicio daŭros ĝis ĵaude la 8a de septembro). Ni bezonos helpon por bonvenigi, montri, gvidi, servi, traduki, klarigi…ktp

Ana arrive à Bourg le 25 août prochain, et prépare activement son exposition à H2M (hôtel Marron de Meillonnas), dont vous trouverez le flyer ci-dessus, ainsi qu’un montage de photos qui sera projeté en boucle dans l’une des salles d’exposition.

Espéranto Bourg en Bresse saisira l’occasion pour mobiliser toutes les possibilités de mettre en valeur cet évènement, qui doit beaucoup à Ana et à l’Espéranto. Que tous nos membres – et beaucoup d’autres – soient présents, surtout au moment de l’inauguration : le vendredi 2 septembre à 18h00 (l’exposition durera jusqu’au jeudi 8 septembre). On aura besoin d’aide pour accueillir, montrer, guider, servir, traduire, expliquer…etc…

Retkunveno inter francaj, rusaj, kaj slovenaj gelernantoj…kaj aliaj

La 4an de majo 2022, dank’al la organiza kapablo de nia samklubano Emmanuel Desbrières, gelernantoj de liceo Victor Consideranti de Salins-les-Bains, Francio, povis havi retkunvenon kun gelernantoj de Tcheboksary en Rusio kaj Koper en Slovenio. Bedaŭrinde, teknikaj problemoj malhelpis la partoprenon de gelernantoj el Rutsuhuru en Kongo. ILEI-prezidanto Ahmad Mamduhi salutis persone ilin el Irano. Du el niaj klubanoj ĉeestis tiuokaze: Ĝeraldo kaj Tea. ILEI-sekretario Elena Nadikova kaj kolegino muntis filmeton pri tiu virtuala renkontiĝo. Vi povas spekti ĝin ĉi-sube.

Le 4 mai 2022, grâce à la capacité d’organisation de notre membre Emmanuel Desbrières, les élèves du lycée Victor Consideranti de Salins-les-Bains (France) ont pu échanger avec des élèves de Tcheboksary en Russie et Koper en Slovénie. Malheureusement, des problèmes techniques ont empêché la participation d’une classe de Rutsuhuru au Congo. Le président d’ILEI, Ahmad Mamduhi, les a salués personnellement depuis l’Iran. Deux des membres de notre association ont assisté à cet évènement : Gérald et Téa. La secrétaire d’ILEI, Elena Nadikova, et une collègue ont monté une vidéo sur cette réunion virtuelle. Vous pouvez la regarder ci-dessus.

Frambo aŭ ĉokolado?

« Frambo aŭ Ĉokolado » estas mallonga filmo proponita far ETHIC CINEMA. Ĝi estas senprofita asocio kreita de du francaj reĝisoroj, helpitaj de diversaj artistoj, kiuj kunlaboras por fari “liberajn” filmojn uzante liberajn permesilojn (kopirajto) kaj liberajn programarojn. La filmo elvokas momenton de la vivo de Salome, iom perdita juna virino, kiu trovas sin paralizita antaŭ glaciaĵejo, nekapabla elekti inter du gustoj. Malantaŭ la gustoj frambo kaj la ĉokolado sin kaŝas du memoraĵoj, du viroj, kiun elekti?

La mallonga filmeto estis tradukita kaj subtitoligita esperanten far Reĵis kun la permeso de la asocio. Vi povos spekti tiun tradukitan version alklakante la bildon ĉi-sube. ETHIC CINEMA jam anoncis ke baldaŭ aperos nova filmo.

« Framboise ou chocolat « est un court métrage proposé par ETHIC CINEMA. Il s’agit d’une association à but non lucratif créée par deux réalisateurs français, assistés de divers artistes qui collaborent pour réaliser des films « libres » par l’intermédiaire de licences (copyright) et de logiciels libres. Le film évoque un moment de la vie de Salomé, une jeune femme quelque peu perdue, qui se retrouve paralysée devant une vendeuse de glace, incapable de choisir entre deux parfums. Derrière les saveurs de framboise et de chocolat se cachent deux souvenirs, deux hommes, lequel choisir ?

La courte vidéo a été traduite et sous-titrée en espéranto par Régis avec l’aval de l’association. Vous pourrez regarder cette version traduite en cliquant sur l’image ci-dessus. ETHIC CINEMA a déjà annoncé la sortie prochaine d’un nouveau film.

Artikolo pri la politika situacio en Kartvelio

En la aprila eldono de la esperantista gazeto Monato aperos artikolo rilate al nuntempa politika situacio en Kartvelio. La artikolo, kies la titolo estas « Malfacilas esti najbaro de potenca lando », estis skribita antaŭ pluraj monatoj fare de nia klubanino Tea. Ĝi ankoraŭ pli aktualas pro la nuntempa kaj terura, kiel ĉiuj militoj fakte, milito inter Rusio kaj Ukrainio. Vi povas legi tiun artikolon alklakante la bildon ĉi-sube.

Kovrilpaĝo de la gazeto Monato (aprilo 2022)

Un article sur la situation politique actuelle en Géorgie paraîtra dans le numéro d’avril du journal espérantiste Monato. L’article, intitulé « C’est difficile d’être le voisin d’un pays puissant », a été écrit il y a plusieurs mois par la membre de notre association Téa. Il est encore plus d’actualité du fait du terrible, comme toutes les guerres d’ailleurs, conflit qui se déroule en ce moment entre la Russie et l’Ukraine. Vous pouvez accéder à cet article en cliquant sur l’image ci-dessus.

Virtuala prelego pri la reĝa monaĥejo de Brou

Sabate la 5an de februaro, nia klubano Michel Fontaine prelegis pri la reĝa monaĥejo de Brou, okaze de niaj virtualaj monatoj rendevuoj. Tiu majesta monumento situas en nia urbo Bourg-en-Bresse, 80 km norde el la urbego Liono (Francio). Por malkovri ĝin, spektu la ĉi-suban jutuban videon. Eblas trovi pli da informoj pri Brou en Vikipedio.

Le samedi 5 février, notre membre Michel Fontaine nous a présenté le monastère royal de Brou à l’occasion d’une de nos conférences virtuelles mensuelles. Ce monument majestueux est situé dans la ville de Bourg-en-Bresse, à 80 km au nord de la ville de Lyon (France). Pour le découvrir, regardez la vidéo YouTube ci-dessus.

Virtuala prelego pri « mirakla fiŝkaptado »

Sabate la 8an de januaro, nia klubano Pierre prezentis prelegon kies la titolo « mirakla fiŝkaptado » ekscitas la scivolemon. Li fakte prelegis pri iu loka tradicio kiu okazas en la regiono de nia asocio, norde el la urbego Liono. Por malkovri ĝin, spektu la ĉi-suban jutuban videon. Bedaŭrinde, la sonkvalito estas mezalta.

Le samedi 8 janvier, notre membre Pierre a présenté une conférence dont le titre « une pêche miraculeuse » suscite la curiosité. Il a de fait présenté une tradition locale qui se déroulent dans la région de notre association, au nord de la ville de Lyon. Pour la découvrir, regardez la vidéo YouTube ci-dessus. Malheureusement, la qualité sonore est moyenne.

Ni gastigu la jaron 2022!

Malgraŭ la nuntempa epidemio kiu daŭre trafas la mondon, mi aŭdace bondeziras al ĉiuj bonan kaj sukcesplenan jaron 2022! Ke tiu-ci nova jaro alportu al vi, kaj al viaj proksimuloj, bonan sanon, feliĉon, amikajn rilatojn, kaj fruktodonajn agadojn. Ni ĉefe esperas ke la situacio iom post iom trankviliĝos ebligante nin agadi denove kune.

Onidiras ke la muziko plibonigas la vivon. Mi do proponas ĉi-sube la eŭropan himnon kantante en esperanto per belga koruso (nenio politika miaflanke).

Reĵis Fabre

Malgré l’épidémie actuelle qui continue de frapper le monde, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022 ! Que cette nouvelle année vous apporte, à vous et à vos proches, la santé, du bonheur, des relations amicales, ainsi que des activités fructueuses. Nous espérons surtout que la situation se calmera progressivement, nous permettant d’agir à nouveau ensemble.

On dit que la musique améliore la vie. Je vous propose donc ci-dessus l’hymne européen chanté en espéranto par une chorale belge (rien de politique de ma part).

Ana kaj ŝia vojo al artistino

Okaze de niaj monataj virtualaj renkontiĝoj, sabate la 4an de decembro Ana sonĝanta prezentis al ni detale la vojon kiun ŝi sekvis por iĝi pentristino. 12 personoj (el Francio, Japanio, Koreio) ĝuis ŝian prezentadon kaj poste reagis aŭ ĵetis demandojn al ŝi. Se vi ne ĉeestis, ne tro bedaŭru! Vi povas spekti la tutan renkontiĝon pere de la video ĉi-sube. Kvankam la sono ne altkvalitas, tiu video estas tute vidinda. Dankon al Ana, kaj Miŝel kiu helpis, por tiu interesa kaj agrabla okazo!

À l’occasion de nos réunions virtuelles mensuelles, le 4 décembre Ana nous a présenté en détail le chemin qu’elle a suivi pour devenir peintre. 12 personnes ont pu apprécier sa présentation, et ensuite réagir ou lui poser des questions. Si vous n’étiez pas présents, ne le regrettez pas trop ! Vous pouvez regarder toute la rencontre via la vidéo ci-dessous. Bien que le son ne soit pas de très bonne qualité, cette vidéo vaut le coup d’être vue. Merci à Ana, et Michel qui l’a secondée, pour ce moment intéressant et agréable !

Ankaŭ pentrarto estas internacia lingvo

Atente rigardante pentraĵon, oni sentas mesaĝon, informon, emocion de la artisto(ino) kiu pentris. Ne bezonas multe da tempo por eniri aŭ rifuzi lian(ŝian) mondon. Kelkfoje oni eĉ nenion vidas aŭ komprenas, ĝis kiam oni ricevas klarigon aŭ kapablon interpreti. Parolas al ni la koloroj, la trajtoj, la ligo inter ili. Same kiel por muziko la melodio.

Nur tri jarojn post instruo de ambaŭ profesoroj de « Peindre à Bourg », kaj de Roland Girardet (loka pentristo), kaj de Clara Baylina en Barcelono, nia korea samklubanino Ana Sonĝanta ekspozicios unuafoje en Francio en la domo de la artoj kiu situas en la vilaĝo Poncin. Por viziti ĝin, legu la informojn en la dokumento ĉi-sube.

Oni povas ankaŭ spekti multe da ŝiaj verkoj ĉe ŝia konto de instagramo : ana_songhanta.

Michel Fontaine.

Aŭtuna reta festo de Esperanto Francio

Sabate la 9an de oktobro Esperanto Francio okazigis ĝian trian virtualan renkontiĝon: « Aŭtuna reta festo ». Dum tiu evento, 20 temoj estis pritraktitaj kies 2 fare de 3 el niaj klubanoj:

 • Michel pri la du tradukitaj libroj kun Ana,
 • Reĵis kaj Tea pri « Kartvelio la perlo de Kaŭkazio »

Vi povas spekti la tutan renkontiĝon en la jutuba filmo ĉi-sube.

Samedi 9 octobre, Espéranto France a tenu sa troisième rencontre virtuelle : « Aŭtuna reta festo ». Lors de cet événement, 20 sujets ont été abordés dont 2 par 3 membres de notre club :

 • Michel sur les livres traduits avec Ana,
 • Régis et Téa sur « Géorgie la perle du Caucase ».

Vous pouvez regarder la totalité de la rencontre dans la vidéo YouTube ci-dessus.

Ĝenerala asembleo 2021

Ĵaŭde la 16 de septembro, okazis nia ĝenerala asembleo 2021 en la konstruaĵo MCC.

Ni povis prezenti unujaran bilancon de la klubo. Rimarkindas ke, kvankam la pandemio malfaciligis niajn agadojn, ili tamen estis sufiĉe multnombraj kaj ĉefe virtualaj. La planitaj projektoj por la venonta jaro estis prezentataj tiuokaze kaj ili denove multnombras kaj diversas. Kiel kutime, kiam ili estos konfirmitaj, ni listigos ilin en la rubriko « Activités » de tiu ĉi retpaĝaro. Ni bedaŭras ke pro la nuntempa sana situacio ne eblis okazigi nian kutiman kunmanĝadon post la kunveno. La ĉeestantoj havis tamen la plezuron ricevi la freŝprintitan libron tradukita far Michel kaj Ana « Nokta flugado » de Antoine de Saint-Exupéry.

La ĉeestantoj je la fino de la asembleo

Le jeudi 16 septembre, notre assemblée générale 2021 s’est tenue dans le bâtiment de la MCC. Nous avons pu présenter un bilan d’un an du club. Il est à noter que, bien que la pandémie ait rendu nos activités difficiles, elles ont été encore assez nombreuses et majoritairement virtuelles. Les projets prévus pour l’année prochaine ont été présentés à cette occasion et ils sont encore une fois nombreux et divers. Comme d’habitude, lorsqu’ils seront confirmés, nous les répertorierons dans la section « Activités » de ce site. Nous regrettons qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, il n’ait pas été possible de tenir notre repas habituel ensemble après la réunion. Les participants ont cependant eu le plaisir de recevoir le livre nouvellement imprimé traduit par Michel et Anna « Vol de nuit » d’Antoine de Saint-Exupéry.

Novaperinta libro

Post la traduko de « Sen Familio », aperinta la pasintan jaron, Ana Songhanta kaj Michel Fontaine, ambaŭ membroj de nia asocio, eldonigis en Koreio « Nokta Flugado », verkita de Saint-Exupéry. Ili elektis traduki ĉi libron, por montri, ke Saint-Exupéry aŭtoris ne nur « La Eta Princo » (tutmonde konatan), sed kelkajn diversajn interesindajn verkojn. Ĉiuj klarigoj por aĉeti aperas en la du fotoj…

Kovrilo de la libro « Nokta Flugado »

Un livre qui vient de paraître. Après la traduction de « Sans Famille », apparue l’année dernière, Ana Songhanta et Michel Fontaine, tous deux membres de notre association, ont fait éditer en Corée « Vol de Nuit » de Saint-Exupéry. Ils ont choisi de traduire ce livre pour montrer que Saint Exupéry n’a pas écrit que « Le Petit Prince » (connu dans le monde entier), mais aussi quelques œuvres dignes d’intérêt.

Apartaj amrilataj kutimoj en Kartvelio

Okaze de la tria virtuala renkontiĝo organizita fare de nia asocio la 12an de junio 2021, nia klubanino Tea prezentis al ni du apartajn kutimojn kiuj rilatas al la amrilatoj en Kartvelio. Bonŝance, unu el la du estas malaperanta!

Vi povas spekti en la jutuba video ĉi-sube la prezentadon kaj ankaŭ la demandojn kaj la komentojn kiuj sekvis.

Vi povas spekti nur la lumbildaron alklakante la ĉi-sekvan pentraĵon:

À l’occasion de la troisième réunion virtuelle organisée par notre association le 12 juin 2021, notre membre Téa nous a présenté deux coutumes particulières liées aux relations amoureuses en Géorgie. Fort heureusement, une des deux est en train de disparaître.

Vous pouvez regarder dans la vidéo YouTube ci-dessus la présentation, ainsi que les questions et commentaires qui ont suivi.

Vous pouvez regarder uniquement la présentation en cliquant sur la peinture ci-dessus.

Tuttaga ateliero pri Vikipedio

Sabate la 5an de junio, 8 homoj kuniĝis por partopreni en ateliero pri la interreta libera enciklopedio Vikipedio : 4 el la apuda breso, 2 ĵurasanoj, 2 el la nordorienta urbo Chaumont. La celo estis krei aŭ traduki artikolojn por helpi la defion atingi 300 000 artikolojn en esperanto antaŭ julio 2021.

La ateliero okazis en la agrabla domo de nia ano Ĝeraldo kiu, kiel kutime, afablege gastigis nin. Unu triopo laboris kune pri la sama temo kaj la 5 ceteraj aŭtonome. Kelkaj jam regis kiamaniere riĉigi Vikipedion, la aliaj tion malkovris. Ni helpis unu la alian kaj konstatis ke la enciklopedio enhavas kapablajn ilojn por faciligi kaj rapidigi la tradukon de artikoloj.

Sciindas ke Esperanto ludis gravan rolon en la diverslingveco de Vikipedio. Fakte unu el la ĉefaj teknikistoj de la tutmonda enciklopedio, Brion Vibber, estas esperantisto.

Kompreneble, ni ankaŭ pasis bonetosan paŭzon gustumante la pladojn kaj specialaĵojn kiujn ĉiuj kunportis.

Post tiu sukcesa tago, ni deziras nun organizi denove la saman atelieron, eble ĉi-foje en la regiono de Bourg-en-Bresse.

Le samedi 5 juin, 8 personnes se sont réunies pour participer à un atelier sur l’encyclopédie libre Wikipédia: 4 de la proche Bresse, 2 jurassiens, et 2 de la ville de Chaumont en Haute-marne. L’objectif était de créer ou de traduire des articles pour aider à relever le défi d’atteindre 300 000 articles en espéranto avant juillet 2021.

L’atelier s’est déroulé dans l’agréable maison de notre membre Gérald qui, comme à son habitude, nous a chaleureusement accueilli. Un trio a travaillé ensemble sur un sujet commun et les 5 restants de manière autonome. Certains maîtrisaient déjà comment enrichir Wikipédia, les autres l’ont découvert. Nous nous sommes entraidés et avons constaté que l’encyclopédie contient des outils performants pour faciliter et accélérer la traduction des articles.

Il convient de noter que l’espéranto a joué un rôle important dans la diversité linguistique de Wikipédia. D’ailleurs l’un des principaux techniciens de l’encyclopédie mondiale, Brion Vibber, est espérantiste.

Bien sûr, nous avons aussi passé une agréable pause déjeuner en dégustant les plats et les spécialités que chacun avait apportées.

Après cette journée réussie, nous souhaitons organiser à nouveau le même atelier, peut-être cette fois-ci dans la région de Bourg-en-Bresse.

La franca poeto Paul Eluard

La poeto Paul Eluard en pentraĵo de Salvador Dali

Okaze de la unua virtuala renkontiĝo organizita fare de nia asocio la 12an de decembro 2020, nia klubanino Tea prezentis al ni la franca superrealisma poeto Paul Eluard per sinsekve:

 • Lumbildo kiu prezentas lian apartan kaj politike engaĝitan vivon, kaj pro kio li gravas en la franca kulturo,
 • Komputilgrafika animacio kiu fantazie ilustras lian faman kaj kortuŝan verkaĵon « Aero vivplena ». Reĵis tradukis la poemon esperanten kaj subtitoligis la animacian filmeton.

Do unue vi povas spekti ĉi-sube la lumbildon alklakante ĉi tiun retligilon: https://peertube.stream/videos/watch/271b155c-f09e-406a-a7a2-a2ca81236a19

Due, vi povos spekti la animacion alklakante ĉi tiun retligilon: https://peertube.stream/videos/watch/3a3cf825-b818-4a74-a5c2-af45bf075156

À l’occasion de la première rencontre virtuelle organisée par notre association le 12 décembre 2020, notre membre Régis nous a présenté le poète surréaliste français en deux temps :

 • Une présentation qui dépeint sa vie singulière et engagée politiquement, et pourquoi il est important dans la culture française,
 • Un film d’animation illustrant avec fantaisie son œuvre célèbre et émouvante « Air vif ». Régis a traduit le poème en espéranto pour sous-titrer le film.

La présentation est visionnable en cliquant sur le lien suivant : https://peertube.stream/videos/watch/271b155c-f09e-406a-a7a2-a2ca81236a19

Le film d’animation est visionnable en cliquant sur le lien suivant : https://peertube.stream/videos/watch/3a3cf825-b818-4a74-a5c2-af45bf075156

La kartvela poeto Vaĵa Pŝavela

Okaze de la unua virtuala renkontiĝo organizita fare de nia asocio la 12an de decembro 2020, nia klubanino Tea prezentis al ni la gravan kartvelan verkiston Vaĵa Pŝavela per sinsekve:

 • Lumbildo kiu prezentas lian apartan vivon kaj pro kio li gravegas por la kartvela kulturo,
 • Kartvela komputilgrafika animacio kiu ilustras lian faman kaj kortuŝan verkaĵon « Sekigita fago ». Tea tradukis ĝin esperanten kaj devis resumi ĝin por ke ĝi povu esti subtitoligita.

Do unue vi povas spekti ĉi-sube la lumbildon.

Due, vi povos spekti la animacion alklakante la retligilon videbla sub la ĉi-sekva pentraĵo montrante Vaĵa Pŝavela ĉirkaŭita de elementoj ĉeestantaj en la verko « Seka fago ».

À l’occasion de la première rencontre virtuelle organisée par notre association le 12 décembre 2020, notre membre Tea nous a présenté l’écrivain géorgien Vaja Pchavéla en deux temps :

 • Une présentation qui dépeint sa vie particulière et pourquoi il est important pour la culture géorgienne,
 • Un film d’animation géorgien illustrant son œuvre célèbre et émouvante « Un hêtre sec ». Tea a traduit le texte en espéranto et a dû le résumer afin qu’il puisse être sous-titré.

La présentation est visionnable via le film YouTube ci-dessus.

Le film d’animation est visionnable en cliquant sur le lien internet présent sous la peinture ci-dessus montrant Vaja Pchavéla entouré par des éléments figurant dans le récit « Un hêtre sec ».

Dua virtuala renkontiĝo pri la banoj

Sabate la 17an de aprilo, okazis nia dua virtuala renkontiĝo per Zoom. Ĝi havis ununuran temon: la banoj ĉirkaŭ la mondo. Homoj el 4 landoj prezentis al ni interesindaĵojn rilate al tiu temo:

 • Fujiou KANEKO « Karoto » pri la bano-kulturo en Japanio,
 • Emmanuel DESBRIERES pri la franca banurbo Salins les Bains, situanta en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo,
 • 송영미 « Minun » pri la bano-kulturo en Koreio,
 • Tea TURMANIDZE-FABRE pri la termaj akvoj en Tbiliso, la ĉefurbo de Kartvelio.
La partoprenantoj de la renkontiĝo

Entute 15 personoj partoprenis al tiu renkontiĝo. Vi povas spekti la tuton ĉi-sube. Pro iu teknika problemo, la du unuaj prezentadoj enhavas malperfektaĵojn, tamen ili estas vidindaj.
Ni denove okazigos virtualan renkontiĝon sabate la 12an de junio je la 9a (franca horaro) kies la temo estos « kuriozaĵoj en la loka vivo ».

Le samedi 17 avril, notre deuxième réunion virtuelle a eu lieu par Zoom, avec un seul thème : les bains autour du monde. Des personnes de 4 pays nous ont présenté des choses intéressantes sur ce sujet :

 • Fujiou KANEKO « Karoto » sur la culture du bain au Japon,
 • Emmanuel DESBRIERES sur la ville thermale de Salins Les Bains, située dans la région de Bourgogne-Franche-Comté,
 • 송영미 « Minun » sur la culture du bain en Corée,
 • Tea TURMANIDZE-FABRE sur les eaux thermales de Tbilissi, la capitale de la Géorgie.

Au total, 15 personnes ont participé à cette réunion virtuelle. Vous pouvez regarder la regarder dans sa totalité ci-dessus. En raison d’un problème technique, les deux premières présentations n’ont pas un aspect parfait, mais elles restent dignes d’être vues.

Nous organiserons une nouvelle rencontre virtuelle le samedi 12 juin à 9h00 (horaire français) dont le thème sera «curiosités de la vie locale».

Festaj pladoj en Japanio kaj Italio

Unue la komitatanoj de la asocio bondeziras al ĉiuj el niaj samklubanoj kaj amikoj bonan jaron 2021! Ĉefe ke ĉiuj restos sanaj.

Okaze de nia lasta sabata babilado, nia itala amiko Ĝan kaj la japana paro « Gekarotoj » prezentis la pladojn kiujn ili preparis kaj manĝis dum la festoj.

Itala plado « coteĉino »

Unue Ĝan montris foton kaptita el la reto por ilustri kiun pladon li kuiris. Vi povas vidi ĝin ĉi-supre. Fakte ĝi similas al la fama plado « coteĉino ». Ĝi konsistas de la supro al la malsupro el porka kolbaso, poste el lentoj kuiritaj kun tomatsaŭco kaj fromaĝo, kaj fine terpoma pureo.

Japanaj festaj pladoj

La paro « Gekarotoj » prezentis iliaflanke foton de la pladoj kiun ili mem preparis. Vi povas vidi ĝin ĉi-supre. Kiel kutime kun la japanaj pladoj, ili estas bele kaj ordone prezentita. Ni ne priskribos ĉion kiun oni vidas, tamen la pladoj konsistas el tofu, radikoj de lotuso, karotoj, ovoj, fiŝaĵoj, pureo el kaŝtanoj kaj batatoj, kaj sukeritaj nigraj sojfaboj (la nigraĵoj kiuj similas al olivoj). La pladoj kutime manĝas ilin malvarme.

Finfine ne tro salivu, ĉar post la festoj venis la tempo por sekvi dieton kun malpli da grasaĵoj kaj sukeraĵoj! Alie ne forgesu ke ĉiu povas partopreni al niaj sabataj babiladoj per skajpo. Vi nur bezonas anonci vian deziron sendante retmesaĝon ( esperanto.bourg@gmail.com ) por ke Régis enskribiĝu vin al la babilrondo.

Tout d’abord les membres du comité de l’association souhaitent à tous nos coéquipiers et amis une bonne année 2021! Surtout que tout le monde reste en bonne santé.

A l’occasion de notre dernier entretien samedi, notre ami italien Gianantonio et le couple japonais «Gekarotoj» ont présenté les plats qu’ils ont préparés et mangés pendant les fêtes.

Tout d’abord, Gianantonio a montré une photo prise sur le net pour illustrer le plat qu’il a cuisiné. Vous pouvez la voir ci-dessus. En fait, il ressemble au fameux plat « cotechino ». Il se compose de haut en bas d’une saucisse de porc, puis de lentilles cuites avec de la sauce tomate et du fromage, et enfin une purée de pommes de terre.

Le couple « Gekarotoj » a présenté une photo des plats qu’ils avaient eux-mêmes préparés. Vous pouvez la voir ci-dessus. Comme d’habitude avec les plats japonais, ils sont joliment présentés. Nous ne décrirons pas tout ce que vous voyez, mais les plats se composent de tofu, de racines de lotus, de carottes, d’œufs, de poisson, de purée de châtaignes et de patates douces, et de fèves de soja noir sucrées (les trucs qui ressemblent à des olives). Les plats sont généralement consommés froids.

Au final, ne salivez pas trop, car après les vacances, il est temps de suivre un régime moins gras et moins sucré ! Sinon, n’oubliez pas que tout le monde peut participer à nos discussions du samedi via skype. Il ne vous reste plus qu’à annoncer votre souhait en envoyant un mail (esperanto.bourg@gmail.com) à Régis pour qu’il vous inscrive au groupe de discussion.

Sukcesplena virtuala korea kongreso

Ĉi-semajnfine okazis la esperantista korea kongreso. Pro la nuntempa situacio rilate al la koronviruso, ĝi estis 100% virtuala. Tiucele, niaj koreaj amikoj uzis la video-konferencan ilon Zoom, kiu ebligas ne nur babiladi, sed ankaŭ prezenti dokumentojn, bildojn, retpaĝojn, filmojn,…ktp. Nia konata amikino Tamara ludis gravan rolon en la teknika aspekto kiu estis tute sukcesplena rigardante la malfacilecon. Bone videblis la viglecon de la korea asocio kiuj festis tiuokaze sian centjariĝon. Tiu evento estis la okazo revidi konatojn: Esther, Brila,….Michel kaj Ana kiuj prezentis mallongtempe la libron « Sen Familio ». Vi povos spekti tiun momenton per la video ĉi-sube.

Le congrès coréen d’espéranto a eu lieu ce week-end. En raison de la situation actuelle vis-à-vis du coronavirus, il était 100% virtuel. Pour cela, nos amis coréens ont utilisé l’outil de visioconférence Zoom, qui permet non seulement de discuter, mais aussi de présenter des documents, des images, des pages web, des films, … etc. Notre amie Tamara a joué un rôle important dans l’aspect technique qui a été très réussi au vu de la difficulté. La vigueur de l’association coréenne, qui a célébré son centenaire à cette occasion, était clairement visible. Cet événement a été l’occasion de revoir des connaissances : Esther, Brila, …. Michel et Ana qui ont brièvement présenté le livre « Sen Familio ». Vous pouvez regarder ce moment dans la vidéo ci-dessus.

Tutmonda mapo pri aerkvalito

La kvalito de la aero estas ĉefa sanproblemo ĉirkaŭ la mondo. Ĝi trafas kaj la kamparojn kaj la urbojn. La retejo WAQI.info (por « World Air Quality Quality ») ebligas scii pri la aerkvalito, en reala tempo, surbaze de datumoj registritaj de pli ol 10.000 mezuradostacioj ĉirkaŭ la mondo.
La mapo prezentas kvalitan indekson bazitan sur la ĉefaj poluantoj. Vi povas akiri pli detalajn informojn alklakante sur ĉiu stacio: mezurado laŭ poluantoj, lastaj evoluoj, …
Kial paroli pri tio en ĉi tiu blogo? Ĉar, inter la lingvoj disponeblaj en ĉi tiu retejo, troviĝas Esperanto.
Por ilustri la eblecojn, vi trovos sube bildstriojn montrantajn la situacion samtempe (lundon 24 aŭgusto) en tri lokoj kie kelkaj el niaj membroj ĉeestis tiutage: Bourg-en-Bresse (Francio), Sangĝu (Sud-Koreio) kaj Tbiliso (Kartvelio). Vi rimarkos, ke estas en Bourg-en-Bresse, kie estis la plej bonkvalita aero (bona), sekvita de Tbiliso (bona), kaj fine de Sangĝu (modera). En Tbiliso, dum la somero, estas ĉefe la aŭtomobila trafiko, kiu malbonigas la aerkvaliton pro la malalta kvalito de la karburaĵoj, nesufiĉa bontenado de veturiloj, kaj ankaŭ la ĝenerale tre nervoza veturanta stilo de la lokaj ŝoforoj. Ĉefe, oni devas konsideri ke ĉi tiuj rezultoj estas iumomenta. Do ili tre varias laŭ la horaro, la tago de la semajno, aŭ ankaŭ la veterkondiĉoj (vento, temperaturo, ktp.)

La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé à l’échelle de la planète. Le phénomène touche autant les campagnes que les villes. La carte du site WAQI.info (pour « World Air Quality Index ») permet de visualiser la qualité de l’air en temps réel en fonction des données enregistrées par plus de 10 000 stations de mesures dans le monde.
La carte présente un indice de qualité basé sur les principaux polluants. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées en cliquant sur chaque station : mesure par polluant, historique,…
Pourquoi en parler sur ce blog ? Car, parmi les langues disponibles sur ce site, on trouve l’espéranto.
Pour illustrer les possibilités, vous trouverez ci-dessous un instantané présentant la situation au même moment (lundi 24 août) dans trois lieux où se trouvaient ce jour certains de nos membres : Bourg-en-Bresse (France), (Corée du Sud) et Tbilissi (Géorgie). Vous remarquerez que c’est à Bourg-en-Bresse où se trouvait l’air de meilleur qualité (bonne), suivi par Tbilissi (bonne), et pour finir par Sangju (modérée). A Tbilissi, en été, c’est surtout la circulation automobile qui impacte la qualité de l’air du fait de la qualité moyenne des carburants, de l’entretien insuffisant des véhicules, ainsi que du style de conduite généralement assez nerveux des chauffeurs locaux. Surtout, ces résultats sont des instantanés et sont, par conséquent, très variables en fonction de l’horaire, du jour de la semaine, ou bien encore des conditions météorologiques (vent, température,…)

Esperanto en la videoludo Final Fantasy

Final Fantasy (traduko: Fina Fantazio) estas unu el la plej fama serio de rolludaj-videoludoj. En Fina Fantazio XI, kiu aperis en 2004, la malferma muziko de la ludo estas kantanta per koruso, unue en esperanto (2 minutoj), kaj poste en la angla. Ĝia titolo estas « Memoro de la ŝtono ». Laŭ ĝia japana komponisto, Nobuo Uematsu, la elekto de lingvo esperanto laŭsupoze estis supozita simboli la esperon de la programistoj, ke ilia interreta ludo povus kontribui al interkultura komunikado kaj kunlaborado. Vi povas aŭskulti la kanton pere de la jutuba video ĉi-sube.

Malferma kanto « Memoro de la ŝtono »

Final Fantasy est l’une des plus célèbres série de jeux vidéo de rôle. Dans Final Fantasy XI, paru en 2004, la musique d’ouverture du jeu est chantée avec un chœur, d’abord en espéranto (2 minutes), puis en anglais. Son titre est « Mémoire de la pierre ». Selon son compositeur japonais, Nobuo Uematsu, le choix de la langue espéranto est censé symboliser l’espoir des développeurs que leur jeu en ligne puisse contribuer à une communication et une coopération interculturelle. Vous pouvez écouter la chanson via la vidéo youtube ci-dessus.

« Sen Familio »

Antaŭa kovrilo de la libro « Sen Familio »

Post kelkaj tagoj eldoniĝos « Sen Familio », franca romano verkite de Hector Malot, kaj esperanten tradukite de Ana kaj Michel Fontaine, samasocianoj de Esperanto Bourg-en-Bresse. Jam komenciĝis informo tra la mondo, kaj multaj reagoj jam esprimiĝis.

La fama sagao de Remi, trovita infano, inspiris multajn filmoj, bildstriojn, TVmovbildojn, TVfelietonojn, spektaklojn, en diversaj landoj. Precize legante la libron, oni observas detalojn pri la tiamaj vivkondiĉoj de infanoj kaj laboristoj. Ankaŭ aperas modernaj pedegogiaj ideoj pri edukadoprincipoj.

Ĉio puŝas nin konsideri, ke la verko koncernas ne nur infanojn, sed ankaŭ plenkreskulojn. Ĉiuj scivolos sekvi la surprizplenajn emociajn aventurojn de Remi, de lia mastro Vitalis, de la dresitaj bestoj Capi, Zerbino, Dolce kaj Joli-Cœur.

Hodiaŭ la libro eliris el la manoj de la dezajnistino por atingi tiujn de la presisto.

Eblas malkovri la projekton pli detale en la prezentadon alŝutebla en la PDF formato je la fino de tiu ĉi artikolo.

Michel Fontaine

Dans une dizaine de jours paraîtra « Sen Familio », roman français écrit par Hector Malot, et traduit en espéranto par Ana et Michel, membres d’E°Bourg. A commencé déjà l’information à travers le monde, et beaucoup de réactions se sont exprimées.

La célèbre saga de Rémi, enfant trouvé, a inspiré beaucoup de films, de bandes dessinées, de dessins animés, de spectacles, dans divers pays. En lisant le livre avec attention, on observe des détails sur les conditions de vie des enfants et des ouvriers de l’époque. Il apparait aussi des idées et des principes pédagogiques très modernes.

Tout nous incite à considérer que ce roman ne concerne pas que les enfants, mais aussi les adultes. Tous seront curieux de suivre les aventures de Rémi, pleines de surprises et d’émotions, de son maître Vitalis, et des animaux dressés Capi, Zerbino, Dolce et Joli-Cœur.

Aujourd’hui le livre est sorti des mains de la designeuse pour gagner celles de l’imprimeur.

Retrouvez plus de détails sur le projet dans la présentation au format PDF téléchargeable ci-dessous.

Michel Fontaine

Adiaŭ AGLCA

AGLCA1

Lunde la 13an de julio, nia asocio finis ĉapitron de sia vivo. Ni fakte malplenigis la ŝrankon en nia ĉambro 1.8 en AGLCA por prepari nia translokiĝo en la novan MCC (domo de la kulturo kaj de la civitaneco kiu kunigas en la sama loko la MJC kaj l’AGLCA). Elektante la dokumentojn kiuj ankoraŭ utilas aŭ interesindas por daŭre gardi, tiu proceso revenigis al nia memoro la historion de nia asocio: tiom da agrablaj eventoj kiujn ni trapasis, tiom da personoj kiuj akompanis nin pli aŭ malpli longtempe.

Nun ni devas turni nin al la estonteco! En septembro jam atendos nin pluraj eventoj: la 12an posttagmeze la festo de la asocioj en la nova  MCC, la 17an nia ĝenerala asembleo, certe ralio en Châtillon-sur-Chalaronne dum oktobro,…ktp. Krom niaj komitataj raportoj kaj niaj retmesaĝoj, mi memorigas vin ke ĉiam eblas trovi la informojn en tiu retpaĝo pri niaj planitaj agadoj kaj pri la kursoj.

Grandan dankon al Miori kaj Tea kiuj venis por helpi (elekti la aĵojn kaj forĵeti aŭ enkartonigi ilin)……kaj al Michel kiu pruntedonis tiuokaze sian aŭtomobilon.

AGLCA2

Lundi 13 juillet, notre association a clôturé un chapitre de sa vie. Nous avons en fait vidé le placard de notre chambre 1.8 à l’AGLCA pour préparer notre déménagement dans la nouvelle MCC (Maison de la Culture et de la Citoyenneté qui réunit au même endroit la MJC et l’AGLCA). En choisissant les documents qui sont encore utiles ou intéressants à conserver, ce processus nous a rappelé l’histoire de notre association : tant d’événements agréables que nous avons vécus, tant de personnes qui nous ont accompagnés plus ou moins longtemps.

Maintenant, nous devons nous tourner vers l’avenir ! En septembre, plusieurs événements nous attendent : le 12 après-midi la rentrée des associations à la nouvelle MCC, le 17 notre assemblée générale, certainement un rallye à Châtillon-sur-Chalaronne en octobre, … etc. En plus des comptes rendus du CA et de nos courriels, je vous rappelle qu’il est toujours possible de trouver sur ce site les informations sur nos activités prévues et sur les cours.

Un grand merci à Miori et Téa qui sont venus pour aider (choisir les éléments à jeter ou à mettre dans les cartons)…… et à Michel qui a prêté sa voiture pour l’occasion.

 

Postkvarantena humuro

Kia mondo atendas nin post la izoliĝo….

Aĉeto

Familia festo

Revenante el lernejo

Rekomenco lernejoj

Bestoj post kvaranteno

Iom da humuro

Dum tiu kvaranteno bonas ridi, almenaŭ rideti. Tiukiale, ni prezentas ĉi-sube prikronvirusajn humorajn bildojn.

Dumonata kvaranteno

Kronviruso freneziĝo

Kronviruso hararo

Kronviruso kato

Posta mondo

Malsimilaj niveloj da reagoj

En la nuna tempo, estas bone memorigi ke ĉio estas rilativa:

Malsimilaj reagoj

 

Kompreneble, tio ne signifas ke ni ne devas serioze taksi kaj alfronti tiun epidemion:

Kronvirusa prevento

Fartu ĉiuj bone!

 

Tubaro, JuTubo por la esperantistoj

Ĉu vi ŝatas spekti videojn en esperanto? Aperis lastatempe novan retpaĝon kiu prezentas videojn en la esperanta (originalajn aŭ subtitoligitajn): Tubaro. Ĝi fakte kolektas ilin el la fama retpaĝo Jutubo kaj jam enhavas multegajn. Oni povas trovi inter ili originalajn kreaĵojn kiel tiu spektebla ĉi-sube (unua parto en la esperanta kaj la dua en la angla).

Vous aimez regarder des vidéos en espéranto? Récemment, une nouvelle page internet présentant des vidéos en espéranto (originales ou sous-titrées) est apparue : Tubaro. Il les recueille en fait sur le fameux site Youtube et il en contient déjà beaucoup. Vous pouvez trouver des créations originales comme celle visible ci-dessous (première partie en espéranto et seconde en anglais).

Turneo de nia kebeka amikino Suzanne ROY

Nia amikino Suzanne denove vizitis nin okaze de turneo organizita fare de Esperanto-France. Ŝi do ĉeestis fine de januaro. Vendrede la 31an, ŝi prezentis al ni interesindan prelegon kies la temon rilatis al la situacio de la lingvoj en Kanado (ĉefe la indiĝenaj kaj la franca, en lando kie la plejmulto parolas la anglan). Si klarigis ankaŭ kelkajn kebekajn dirmanierojn. Post komuna manĝado, ni babiladis pri la venonta UK en Monrealo pri kiu Suzanne partoprenas la organizadon. Vendrede, ŝi marŝis ĝis la monteto « la Roche de Solutré ». Sabate, kun kelkaj anoj, ni ĉeestis la tipan sabatan bazaron en la urbeto Châtillon-sur-Chalaronne. Post kuna manĝado, ni vizitis la muzeon pri la makettrajnoj. Dankon al ĉiuj kiuj helpis tiuokaze, speciale Bernadette kaj Pierre kiuj gastigis ŝin. Sen tio, ni ne povos daŭre okazigi turneojn.

Régis

Notre amie Suzanne nous a de nouveau rendu visite lors d’une tournée organisée par Espéranto-France. Elle était présente fin janvier. Vendredi 31, elle nous a présenté une conférence intéressante sur la situation des langues au Canada (celles des indiens et le français, dans un pays où la plupart des gens parlent anglais). Elle a également expliqué certaines expressions québécoises. Après avoir mangé ensemble, nous avons discuté du prochain congrès universel à Montréal pour lequel Suzanne est impliquée dans l’organisation. Vendredi, elle a marché jusqu’à la Roche de Solutré. Samedi, avec quelques membres, nous avons vu le marché typique de Châtillon-sur-Chalaronne. Après avoir mangé ensemble, nous avons visité le musée du train miniature. Merci à tous ceux qui ont aidé à cette occasion, en particulier Bernadette et Pierre, qui l’ont accueillie. Sans cela, nous ne pourrons pas continuer à proposer des tournées.

 

 

Filma konkurso: mia asocio, mia urbo

Kadre de la 55-jariĝo de la esperanta disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia (ĈRI) kaj de la agado por Ĝemelaj Urboj de UEA, ĈRI kun UEA lanĉis la filman konkurson “Mia Asocio, Mia Urbo”. La konkurso celis diskonigi Esperanto-asociojn en diversaj lokoj de la mondo samkiel la lokajn kulturaĵojn de la urboj, kie situas la E-asocioj. Por partopreni kandidatoj devis provizi al la organizantoj mallongan filmon kaj artikolon prezentantajn la E-asocion kaj kelkajn kulturaĵojn de sia urbo antaŭ la 30-a de novembro 2019. La filmoj kaj la artikoloj devis esti en Esperanto, kaj la plej bonaj ricevos premiojn, kiuj povas inkluzivi repagon de vojaĝo al Montrealo, Kanado, por la 105-a Universala Kongreso, kie la premiotaj filmoj estos prezentitaj. Bedaŭrinde, ni tro malfrue malkovris tiun projekton por partopreni. La filmetoj videblas en tiu jutuban retpaĝo de UEA. Ĉi-sube vi povos spekti unu el ili kiu temas pri la urbo Minga Guazú en Paragvajo.

Dans le cadre du 55e anniversaire de la diffusion de la Radio chinoise internationale (CRI) et de l’action pour les villes jumelles de l’UEA, le CRI avec l’UEA a lancé le concours de films « Mon association, ma ville ». Le concours visait à diffuser les associations d’espéranto dans différentes parties du monde ainsi que les cultures locales des villes où se trouvent les E-associations. Afin de participer, les candidats devaient fournir aux organisateurs un court métrage et un article présentant l’association électronique et certaines caractéristiques culturelles de leur ville avant le 30 novembre 2019. Les films et articles devaient être en espéranto, et les meilleurs recevront des prix qui peut inclure le remboursement d’un voyage à Montréal, Canada, pour le 105e Congrès mondial, où les films primés seront présentés. Malheureusement, nous avons découvert ce projet trop tard pour y participer. Les vidéos peuvent être visionnées sur cette page Youtube de UEA. Ci-dessous, vous pouvez voir l’un d’eux qui porte sur la ville de Minga Guazú au Paraguay.

Régis

Feliĉan novjaron el Japanio!

Mi, Ana, kore salutas vin. Mi gvidis kurson en Transjara Kurskunveno kiu okazis en Japanio.
Okaze de la nova jaro, en Japanio, ĉiam belaj ornamaĵoj estas pendigitaj sur strataj pordoj. Ŝajnas al mi, ke ĝi estas iom simila al kristnaska ronda ornamaĵo en Eŭropaj landoj. La novjara ornamaĵo nomiĝas japane « Ŝimekazari ». « Ŝime » signifas « ligi » kaj « kazari » estas « ornamaĵo ». Laŭ la plaĉo kaj la kulturo de la familio, oni ligas bonaŭgurajn objektojn kaj pendigas ĝin sur la pordo ekstere.
Jen, mi desegnis unu « Ŝimekazari » por sendi bondezirojn al vi ĉiuj.
Sximekazari-novjara ornamagho en JapanioLaŭ la japana kulturo, la objektoj desegnitaj havas tiajn signifojn de bondeziro.

 • Ventumilo : Furora disvolviĝo
 • Pinarbaĵoj : Senmakule daŭra unu jaro
 • Testudo kaj gruo : loooongtempa vivo
 • Pajlo : ligi ĉiujn bondezirojn

Feliĉan novjaron al cxiuj!
Ana

Moi, Ana, je vous salue chaleureusement. J’ai dirigé un cours lors d’une conférence qui a eu lieu au Japon.
Au Japon, à l’occasion du Nouvel An,  des ornements toujours très beaux sont accrochés aux portes dans les rues. Il me semble que c’est un peu similaire aux décorations rondes de Noël que l’on voit dans les pays européens. L’ornement du Nouvel An est appelé « Shimekazari » en japonais. « Shime » signifie « lier » et « kazari » « ornement ». Selon les goûts et la culture de la famille, des articles porte-bonheur sont attachés et accrochés à la porte extérieure.
Ici, j’ai dessiné un « Shimekazari » pour vous souhaiter mes meilleurs vœux à tous.

Selon la culture japonaise, les objets dessinés ont les significations de porte bonheur suivantes :

 • Un éventail : un développement fort
 • Des aiguilles de pin : une année sans problème
 • Une tortue et une grue : une très longue vie
 • De la paille : pour lier tous les voeux de bonheur

Bonne année à tous !
Ana

Bonan jaron 2020!

Novjaro 2020

Ni simple bondeziras al ĉiuj bonan kaj sukcesplenan jaron 2020! Ke tiu-ci nova jaro, alportu al vi, kaj al viaj amataj geĉirkaŭuloj, bonan sanon, feliĉon, amikajn rilatojn, fruktedonajn agadojn…….kaj multe da plezuro praktikante la lingvon Esperanto.

La komitatanoj

Sternenhoch, opero tute en Esperanto

Sternenhoch estas la unua opero verkita tute en Esperanto. Ĝi aperis en 2018 kun neatendita sukceso ĉe la Nacia Teatro en Prago. La opero estas prezentata kadre de grava kultura projekto OperaVision, kiu estas financata de Europa Unio. Ĝi celas konigi la mondon de opero al la plej vasta kaj divers-aĝa publiko per reta dissendado kaj prezentado de operoj.

La muziko kaj teksto estis verkitaj de la ĉeĥa komponisto Ivan Acher surbaze de la romano Utrpení knížete Sternenhocha (“La suferoj de la princo Sternenhoch”), eldonita en 1928 de la ĉeĥa poeto kaj filozofo Ladislav Klíma. Ivan Acher jam komponis muzikon por kelkaj filmoj kaj teatraĵoj, sed Sternenhoch estas lia unua opero. Li sendis unuopajn scenojn al la tradukanto, Miroslav Malovec, kiu esperantigis la deziratajn frazojn, kaj nur poste Acher verkis la muzikon. La 27-an de septembro 2019, la Nacia Teatro de Prago prezentis ĝin denove ĉe la Internacia Teatra Festivalo en Nitro. La prezentaĵo estas rete dissendata kun subtekstoj en la ĉeĥa, la angla, la franca, kaj la germana, kun ebleco pri aŭtomata tradukado en 114 pliaj lingvoj. Spektu ĝin ĉi-sube kaj ne prokrastu, ĉar la plena opero Sternenhoch restos senpage spektebla en la reto nur ĝis la 26-a de marto 2020!

Régis (La fonto de tiu artikolo troviĝas ĉe la retpaĝo UEA.facila)

Sternenhoch est le premier opéra entièrement écrit en Espéranto. Il est apparu en 2018 avec un succès inattendu au Théâtre National de Prague. L’opéra est présenté dans le cadre d’un grand projet culturel OperaVision, financé par l’Union européenne. Il vise à faire connaître le monde de l’opéra au public le plus large et le plus diversifié, à travers la distribution et la présentation par internet de l’opéra.
La musique et le texte ont été écrits par le compositeur tchèque Ivan Acher d’après le roman Utrpení knížete Sternenhocha (« Les souffrances du prince Sternenhoch »), publié en 1928 par le poète et philosophe tchèque Ladislav Klíma. Ivan Acher a déjà composé de la musique pour certains films et pièces de théâtre, mais Sternenhoch est son premier opéra. Il a envoyé les premières scènes au traducteur, Miroslav Malovec, qui a traduit en Espéranto les phrases souhaitées, et ce n’est qu’ensuite qu’Acher a écrit la musique. Le 27 septembre 2019, le Théâtre National de Prague l’a de nouveau présenté au Festival international de théâtre de Nitra. La représentation est diffusée en ligne avec des sous-titres en tchèque, anglais, français, et allemand, avec possibilité de traduction automatique dans 114 langues supplémentaires. Regardez-la ci-dessous et sans trop attendre, car l’opéra complet de Sternenhoch restera gratuitement en ligne seulement jusqu’au 26 mars 2020 !

Régis (la source de cet article se trouve sur la page web UEA. Facile)

Ĝenerala asembleo 2019

La ĝenerala asembleo  de nia asocio okazis la 22an de novembro. 17 personoj partoprenis el kiuj 15 estas anoj.

La estraranoj prezentis la kutimajn raportojn pri la asocia situacio, la budĝeto, la agadresumo de 2019, kaj ankaŭ pri la projektoj por 2020 kiujn ni organizos aŭ partoprenos. Jen la ĉefaj :

– Michel kaj Ana tradukas en la esperantan la libron « Sans Famille ».
– Transloĝiĝo, el nia nuntempa kunvenĉambro en AGLCA, al la nova MCC, dum aprilo.
– Ni intencas organizi regionan tuttagan renkontiĝon en Bourg-en-Bresse, kiam la MCC estos malfermita.
— Ni planas organizi printempe ralion en Châtillon-sur-Chalaronne.
– Ĵurasa Esperanta Festo en junio 2020 (organizita de Ĝeraldo).
– Universala Kongreso 2020 en Montrealo, de la 1a ĝis la 8a de aŭgusto.
– Voyaĝo en Kartvelio de la 8a ĝis la 23a de aŭgusto 2020, organizita de Tea kaj Régis.
– Trajna vojaĝo tra okcidentaj eŭropaj landoj organizita de nia itala amiko Ĝan (septembro 2020).

Ni ankaŭ intencas pliaktiviĝi por renkonti gejunulojn kaj informi ilin pri la lingvo.

Dum la vespero, ni havis ankaŭ interesajn kaj viglajn interbabiladojn pri la nuntempaj komunikiloj, kaj kiamaniere uzi ilin por pliinterŝanĝi kaj plipraktiki. Alia temo estis la jena : ĉu ni devas resti ligita al Espéranto-France rilate al la kotizoj.

Dank’al Bernard, ni havas interesan kontakton kun la asocio ABCDE kiu situas en Montrevel-en-Bresse. Ĝi deziras ke ni prezentos prelegon pri la lingvo Esperanto. Ni planas okazigi tiun prelegon dum la venonta semestro.

Kiel kutime, ni konkludis la vesperon partigante kaj gustumante la pladojn kaj la trinkaĵojn kiujn ĉiuj kunportis.

Régis

L’assemblée générale de notre association a eu lieu le 22 novembre. 17 personnes y ont participé, dont 15 membres.

Les membres du bureau ont présenté les rapports habituels sur la situation de l’association, le budget, le résumé des activités 2019, ainsi que les projets 2020 que nous organiserons ou auxquels nous participerons. En voici les principaux :

– Michel et Ana traduisent le livre « Sans Famille » en espéranto.
– Déménagement en avril de notre salle de réunion actuelle à l’AGLCA dans la nouvelle MCC (Maison de la Culture et de la Citoyenneté).
– Nous prévoyons d’organiser une réunion régionale d’une journée à Bourg-en-Bresse, une fois la MCC ouverte.
– Nous prévoyons d’organiser un rallye au printemps à Châtillon-sur-Chalaronne.
– Une fête jurassienne de l’Espéranto se tiendra en juin 2020 (organisée par Gérald).
– Le congrès universel 2020 à Montréal, du 1er août au 8 août.
– Un voyage en Géorgie du 8 au 23 août 2020, organisé par Téa et Régis.
– Un voyage en train à travers les pays d’Europe occidentale organisé par notre ami italien Gianantonio (septembre 2020).

Grâce à Bernard, nous sommes en contact avec l’association ABCDE de Montrevel-en-Bresse. Cette dernière souhaite que nous présentions une conférence sur la langue Espéranto. Nous planifions de la réaliser au premier semestre 2020.

Nous comptons également être plus actifs pour rencontrer les jeunes et les informer sur la langue.

Au cours de la soirée, nous avons également eu des discussions intéressantes et animées sur les moyens de communication contemporains, et comment les utiliser pour favoriser les échanges et la pratique de la langue. Autre enjeu évoqué : faut-il rester lié à Espéranto-France en particulier au niveau des cotisations.

Comme d’habitude, nous avons terminé la soirée en partageant et en dégustant les plats et boissons que tout le monde avait apporté.

Régis

Feliĉan zamenhofan tagon!

Hodiaŭ la 15an de decembro, okaze de la datreveno de la naskiĝo de Ludoviko Zamenhof, la geesperantistoj kutime celebras tiun tagon. Tiuokaze, la internacia asocio TEJO demandis al junaj esperantistoj kiun mesaĝon ili volas transdoni al la mondo. Vidu ĉi-sube iliajn respondojn.

Aujourd’hui 15 décembre, à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Ludovik Zamenhof, les espérantistes célèbrent habituellement ce jour. A cette occasion, l’association internationale TEJO a demandé aux jeunes espérantistes quel message ils souhaitent transmettre au monde. Regardez leurs réponses ci-dessous.

Régis

 

Strangaj manĝaĵoj

Iun lastan mardon, dum sia praktika kurso, Régis prezentis tekston, kiu klarigis, ke ni ne manĝas sufiĉe da piroj, kompare kun la multnombraj avantaĝoj de tiu frukto. Ana, kiu ĉeestis, rimarkigis nin, ke nia piro (pirforma) tute malsimilas al la pomforma piro en sia lando.

La teksto diris al ni, ke piro enhavas jodon (bona por tiroido) kaj boron, (necesan por niaj ostoj).

Mi profitis la okazon por serĉi en reto kiujn vegetaĵojn, oni ne manĝas aŭ neglektas, en Francio aŭ aliloke.

Mi trovis :

 • La radikojn de poreoj.

Eblas trovi kelkajn receptojn ĉi-tie.

 • La maizbarbon (kiun ni infanoj uzis kiel lipharojn, aŭ fumis.)

Por trovi kelkajn informojn alklaku ĉi-tie.

 • La glanoj.

Por trovi kelkajn informojn alklaku ĉi-tie.

Vi mem trovu en reto, kiujn manĝaĵojn ni Ĵetas, kaj donu informojn pri ili…

 Régis ankaŭ prezentis interesan tekston pri « tuŝeblaj muzeoj » kies la retpaĝo troviĝas ĉi-tie.

Multe da malkovritaj tesktoj en tiu praktika kurso…ne mankigebla.

Michel Fontaine

 

D’étranges aliments.

Un des derniers mardis, pendant son cours pratique, Régis a présenté un texte expliquant que nous ne mangeons pas assez de poires, eu égard aux nombreux avantages de ce fruit. Ana, qui assistait au cours, nous a fait remarquer que notre poire (en forme de poire) diffère totalement avec la poire de son pays (semblable à une pomme).

Le texte nous a révélé que la poire contient de l’iode (bonne pour la thyroïde), et du bore (nécessaire à nos os).

J’ai profité de l’occasion pour chercher sur le net les végétaux qu’on ne mange pas, ou qu’on néglige. En France ou ailleurs. J’ai trouvé :

Les racines de poireau. Quelques recettes ici.

La barbe de maïs (qu’enfants nous avons utilisée comme moustache ou fumée).

Quelques informations sur leur consommation ici.

Les glands .

Quelques informations sur leur consommation ici.

Trouvez vous-même sur internet quels aliments nous jetons, et informez-nous sur ce sujet.

Régis a également trouvé un texte intéressant sur un « musée tactile » Le site internet de ce musée est ici.

Beaucoup de découvertes intéressantes dans ce cours…à ne pas manquer.

Michel Fontaine

Esperantio : internacia universitato

Antaŭ 5 jaroj, kiam mi partoprenis en « Turneo de Esperanto France », menciis iu viro, kiu ĉeestis mian prelegon, ke Esperantio estas universitato por tutmonda civitano. Laŭ li, en Esperantujo eblas studi pri diverslandaj kulturoj, sociaj fenomenoj, popolaj kutimoj, kaj eĉ lingvoj. Li tute pravas !!

Ĉi-foje mi mem klare konstatas lian aserton.

En Barcelono, ĉe la esperantista, pentristino Clara Baylina, mi povis malkovri la urbon ĉiutage desegnante kun ŝi surstrate.

Poste en Bourg-en-Bresse, danke al lokaj esperantistoj ĝemelitaj kun LLG Koreio, esperanto kun ioma franca lingvo ebligis al mi praktiki pentrarton en la ateliero de loka pentristo, Roland Girardet. Mirinda sperto !

Kion vi deziras malkovri de la mondo ? Eniru Esperanton !!

Ana sonĝanta

Il y a 5 ans, lors de ma participation à une tournée Esperanto France, un homme qui avait assisté à ma conférence a déclaré que la communauté espérantiste était une université pour un citoyen du monde. Selon lui, dans la communauté espéranto, il est possible d’étudier différentes cultures, différents phénomènes sociaux, coutumes populaires, et même des langues. Il a tout à fait raison !!

Cette fois, j’ai pu moi même vérifier cette asertion.

À Barcelone, avec la peintre espérantiste Clara Baylina, j’ai pu découvrir la ville tous les jours, en dessinant avec elle dans la rue.

Plus tard à Bourg-en-Bresse, grâce à des espérantistes locaux associés à l’école LLG en Corée, l’espéranto avec un peu de français m’a permis de pratiquer la peinture dans l’atelier du peintre local Roland Girardet. Une expérience merveilleuse!

Que voulez-vous découvrir du monde? Entrez en espéranto !!

Ana sonĝanta

Ĉu esperanto estas serioza lingvo ?

Vi certe ricevas, de tempo al tempo, tiajn friponajn retmesaĝojn kiuj promesas gajni multe da mono. Vi nur devas helpi transigi grandegan sumon per via bankokonto. Kompreneble, la celo de tiaj retmesaĝoj estas kapti informojn pri via bankokonto kaj poste forpreni monon el ĝi. Ĝenerale, la mesaĝoj devenas el personoj kiu vivas en afriko, kaj la tekstoj estas skribitaj en la angla, pli malofte en la franca aŭ en la germana. Lastatempe, mi surprize ricevis tian friponan proponon……….tamen ĉi-foje skribita en esperanto. Vidu ĉi-sube kopion de ĝi. Ĉu poste oni povas daŭre taksi ke la esperanta ne estas serioza lingvo !

Régis FABRE

Fripona mesaĝo

Vous recevez certainement, de temps en temps, des courriels frauduleux qui promettent de gagner beaucoup d’argent. Vous avez juste besoin d’aider à transférer une somme énorme par votre compte bancaire. Bien entendu, le but de ces courriels est de saisir des informations sur votre compte bancaire, puis d’en retirer l’argent. En général, les messages proviennent de personnes vivant en Afrique et les textes sont rédigés en anglais, plus rarement en français ou en allemand. Récemment, j’ai été surpris de recevoir une telle proposition frauduleuse……….cette fois cependant, écrite en espéranto. Regardez une copie du message ci-dessus. Après cela, est-ce que l’on peut encore affirmer que l’espéranto n’est pas une langue importante?

Régis FABRE

 

Memore al Jakomo (Jacques Cotton)

Cotton

Ĉiuj informiĝis pri la ĵusa forpaso de Jakomo. Feliĉe, ke Maryse avertis nin, ĉar neniu el ni legis la informon en la ĵurnalo « Le Progrès » :

https://c.leprogres.fr/ain-01-edition-oyonnax-et-haut-bugey/2019/06/16/adieu-a-jacques-cotton

Mi memoras, ke, sekvante la paŝojn de sia fama avo Aimé Cotton, li volis lerni esperanton, kaj aliĝis al mia kurso, kiu tiam okazis en la MJC de Bourg. En la jaro 2004, aprile, ĉiuj kursanoj decidis vojaĝi al Prago. Vidu la ĉisuban foton, sur kiu li aperas. Ankaŭ montriĝas Elena Puchkova, fama ĉeka kantistino, kiu varme akceptis nin.

Prago 2004

De maldekstro al dekstro : Tom, Sylvette Gaillot, Christiane Crollet, Elena (kaŭrante), Claude Tronche, mi, Lucette Tronche (parte kaŝita), Yolande Gauthier, Anne-Marie, Jakomo Cotton, kaj Anne-Claude Henriot.

Ĝis revido, Jakomo !

Michel Fontaine.

Aldonaĵo : ĉi-sube vi povos spekti mallongan televidilan raportaĵon (malaltkvalita bedaŭrinde). Ĝi estis filmata okaze de la nacia kongreso en 2007, kiu estis organizita en Bourg-en-Bresse. La raportaĵo enhavas intervjuon de Jakomo.

Régis Fabre