Archives de Tag: Michel Fontaine

Revinigi Esperanton en la Freinet-movadon !

– – –

ICEM 2017 a

(cliquer pour agrandir – alklaku por grandigi)

 

ICEM 2017 c

– – –

Ana, Sylvain (instruisto de Drom), Martine Freydier (Esperanto 38), kelkaj lokaj esperantistoj kaj mi ĵus partoprenis la 53an ICEM-kongreson en Grenoblo. ICEM Pédagogie Freynet signifas « institut coopératif de l’Ecole Moderne », laŭ la pedagogaj principoj de Freinet)

53ème congès de l’ICEM – 53a ICEM-Kongreso

FIMEM – internatia Freinet movado

Ĉirkaŭ 800 francaj junaj instruistoj – tamen kelkaj fremdaj – partoprenis. Kvankam Célestin Freinet uzis esperanton por praktiki infanajn internaciajn rilatojn, neniu mencio pri tiu fakto aperis ene de la kongresejo. Enketinte pri tio, ni estis informitaj (ĉefe de maljunuloj), ke esperanto bedaŭrinde ekmalaperis de ICEM aŭ FIMEM ekde ĉirkaŭ 2000.

Ni sentis gravan mision revenigi esperanton en ĉi favoran medion, kaj ĝoje instalis budon en oportunan lokon. Al kelkaj interesitoj, Ana dufoje prezentis sian sperton pri « liberigitaj koreaj lernejoj ». La temo de iu renkonto estis « esperanto » kaj ni prezentis ĝin, inkluzive de modernaj lernmanieroj. Eĉ Sylvain (komencanto) partoprenis « interŝanĝon de scioj » kaj tiucele proponis montri la unuajn nombrojn en esperanto.

Kelkaj lokaj esperantistoj helpis deĵori ĉe la budo (M.Thérèse, Ewa, Nicolai, Jean-Marie, Claire, Elizabeth …) ni ĉiuj povas konfirmi, ke ni ricevis tre atentan « orelon » en tiu medio…kaj ke, kiel esperantistoj, ni sentis ege fruktodonan kampon por disvastigi esperanton. Pro tio, ni okulumas al Axel Rousseau, nova energia prezidanto de E°France…Budo de E°France en la venonta kongreso de FIMEM, Svedio 2018 ? Budo de E°France en la venonta franca kongreso 2019 (Angers ou Nantes) ?

Michel Fontaine

ICEM 2017 b

Publicités

Emission radio : Projets pour l’année 2017 – Radio-elsendo : Projektoj por la jaro 2017

– – –

105. Projets pour l’année 2017 – Déc. 2016

Michel Fontaine, président récemment réélu, nous parle des projets du club d’Espéranto pour l’année 2017. Préparation de la « caravane » burgienne au congrès universel d’Espéranto de Séoul. Hommage à la mémoire de Victor Corsaint, éminent espérantiste burgien. Commémoration de la naissance à Bourg-en-Bresse en 1908 de l’association internationale des espérantistes.
Jean-Louis Gayet lance un appel aux auditeurs : peut-être vos arrière-grands parents ont-ils participé dans notre ville, au début du 20ème siècle, au formidable mouvement qui a contribué à propulser l’Espéranto dans le monde entier. Contactez-nous ! Nous avons la liste des 150 espérantistes burgiens d’alors… Et aussi, nous pouvons être intéressés par vos archives familiales.

 

105. Projektoj por la jaro 2017 – Dec. 2016

Michel Fontaine, freŝreelektite prezidanto, parolas al ni pri la projektoj de la jaro 2017. Preparo de la Bourg-a « karavano » al Seula tutmonda E°festivalo. Omaĝo al Viktor Corsaint, eminenta Bourg-a esperantisto. Celebro de la naskiĝo en Bourg de la Universala Asocio de Esperantistoj en 1908. Jean-Louis Gayet lanĉas alvokon al aŭskultantoj: « Eble viaj praparencoj partoprenis la mirindan movadon, kiu antaŭenpuŝis Esperanton en la tutan mondon komence de la XXa jarcento. Kontaktu nin. Ni havas liston de la tiamaj 150 Bourg-aj esperantistoj… Kaj ni povus ankaŭ interesiĝi per viaj familiaj arĥivoj. »

Omaĝa letero al Lucette – Lettre en hommage à Lucette.

– – –

Omaĝa letero al Lucette.

« Kara Lucette, nia asocio tristiĝis pro via ĵusa abrupta forpaso. Kun via edzo Claude, vi partoprenis la agadojn de nia klubo dum kelkaj jaroj ĉirkaŭ 2002. Mi memoras, ke mi estis via instruisto ĉe la MJC (Kultura kaj Junulara Domo). Tiam ni kune preparis vojaĝon al Prago, kie ni ĝoje vivis dum kelkaj tagoj, renkontinte lokajn esperantistojn kaj Elena Puŝkova-n, ĉekan kantistinon. Ĉiam agrabla al ĉiuj, solidaranima, sindonema, vi akceptis du ukrajnajn knabinojn dum pluraj someroj, por doni al ili puran aeron post Ĉernobil’. En julio 2006, vi preparis por ni bankedon honore al nia regiona kuirarto (vidu la bongustan menuon, tradukitan de vi). Poste vi malaperis de Esperantio, tamen vi gardis varman koron al nia lingvo, ĉar pasintan jaron, vi akceptis hejme Miaohui-n dum nia internacia staĝo pri alternativaĵoj.
Nun ni ploras vin, tamen inklinas la kapon al via liberiĝo de ĉiuj lasttempaj suferoj. Vi tiris nian admiron pro tiom da kuraĝa rezisto kontraŭ la leŭkemio. Miaohui kaj Neĝeta mesaĝis por esprimi sian tristecon, kaj anoncis, ke ili preparigos du budhismajn ceremoniojn cele al via serena eterna ripozo. »
Michel Fontaine


Notinde, ke la katolika enteriĝa ceremonio okazos en la preĝejo de Saint Nizier le Bouchoux venontan mardon 27an de septembro je la 14a.

Lettre en hommage à Lucette.

« Chère Lucette, notre association s’est attristée à la nouvelle de ton décès récent et brutal. Avec ton mari Claude, vous avez participé aux activités de notre club pendant quelques années autour de 2002. Je me souviens d’avoir été votre enseignant à la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture). Nous avons alors préparé un voyage à Prague, où nous avons vécu joyeusement quelques jours, rencontrant des espérantistes locaux et Elena Puchkova, cantatrice tchèque. Toujours agréable avec tout le monde, animée de solidarité, généreuse, tu as reçu deux fillettes ukrainiennes pendant plusieurs étés, pour leur procurer de l’air pur après Tchernobyl. En juillet 2006, tu nous avais préparé un bon repas en l’honneur de notre cuisine régionale (voir le bon menu que tu as traduit). Ensuite tu as disparu de l’ « Espérantie », mais gardé ton cœur pour notre langue, puisque l’an passé tu as reçu chez toi Miaohui pendant notre stage international sur les alternatives.
Nous te pleurons maintenant, mais saluons ta libération des souffrances des derniers temps. Tu as suscité notre admiration par tant de courageuse résistance contre la leucémie. Miaohui et Neĝeta ont envoyé un message pour exprimer leur tristesse, et ont annoncé qu’ils feront procéder à deux cérémonies bouddhistes pour ton repos serein et éternel. »
Michel Fontaine

Notez que la cérémonie catholique d’enterrement aura lieu à l’église de Saint Nizier le Bouchoux mardi prochain 27 septembre à 14h.

Lucette(alklaku por grandigi – cliquer pour agrandir)

(Lucette kaŝas sin malantaŭe de Yolande –
Lucette se cache derrière Yolande)

menu-lucette

 

Parolas niaj amikoj abeloj – Nos amies les abeilles parlent.

abelo1abelo2abelo3

(alklaku por grandigi – cliquez pour agrandir)

Parolas niaj amikoj abeloj :

« Finfine, homoj komprenis, ke ni, abeloj, apartenas al necesa biodiverseco. Ĉitie, en Bourg en Bresse, ili instalis ellignan konstruaĵon, meze de herbejo, ĉe la urbocentro. En tiu montrodomo, sen tegmento, ni loĝas en kvar komfortaj abelujoj, en kiuj eblas trankvile prepari mielon. Homoj lasis la ĉirkaŭan herbon kreski, por ke ni rikoltu nektaron de naturajn florojn. Multe da gelernantoj, najbaroj, scivolemaj popolanoj el kiuj Michel – kiel najbaro – venis por spekti nin tra vitroj ĉirkaŭ nia protekta « kastelo ». Homoj aldonis afiŝojn, por instrui ĉiujn pri nia vivmaniero. Finfine, en la tuta urbo, oni malpli altigis (je 80%) la kvanton da kemiaĵoj, kiuj mortigis nin antaŭe. Uf ! Savite de certa malapero, ni salutas ĉiujn, kiuj, en la tuta mondo, partoprenas purigon de nia komuna planedo. »

Nos amies les abeilles parlent :

« Enfin, les hommes ont compris que nous les abeilles appartenons à la biodiversité indispensable. Ici, à Bourg en Bresse, ils ont installé une construction en bois, au milieu d’une pelouse, près du centre-ville. Dans cette « maison-vitrine », sans toit, nous logeons dans quatre ruches confortables, où nous pouvons tranquillement préparer notre miel. Les hommes ont laissé pousser la pelouse aŭtour, pour que nous récoltions le nectar de fleurs naturelles. Beaucoup d’élèves, de voisins, de gens curieux, parmi lesquels Michel – en voisin – sont venus pour nous regarder à travers les vitres autour de notre « château » protecteur. Les hommes ont ajouté des affiches pour apprendre à tous comment nous vivons. Enfin, dans toute la ville, on a abaissé (de 80%) la quantité de produits chimiques qui nous tuaient auparavant. Ouf ! Sauvées d’une disparition certaine, nous saluons tous ceux qui dans le monde entier participent au nettoyage de notre planète commune. »

Michel Fontaine

(C) Le Progrès – 22 février 2016 (1)

Le Progrès - MF - Photo

(cliquer pour agrandir)(alklaku por grandigi)

(C) Le Progrès – 22 février 2016 (2)

Le Progrès MF texte(cliquer pour agrandir)(alklaku por grandigi)

Freŝa vento en Esperanto

LLG staĝo,komuna foto(Klaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

LLG-grupo (Liberaj Lernejoj por Geknaboj) estas kreita de alternativaj lernejinstruistoj antaŭ 4 jaroj. La grupo okazigis ĉi-jare la 6-an Vintran Staĝon en alternativa lernejo nomata San. Entute 39 personoj inkluzive de 9 subtenantoj partoprenis dum tri tagoj de la 15a de januaro ĝis la 17a. Michel Fontaine el Francio gvidis meznivelan kurson pere de diversaj bildoj, dancado, kantoj kaj korpaj movoj. Por komencantoj organizantoj selektis 8 specajn kartojn, kiuj estas kreitaj de Isabelle (el Grenoblo), kiu faras amuzan kurson de Esperanto en franca baza lernejo. Aliaj specifaj kursoj estis organizitaj jene : kliniko por preciza prononco. voĉfilmeto de korea tipa fabelo, konkurso de kuirado. Membroj de LLG-grupo praktikas Esperanton ne nur kiel fremdan lingvon, sed ankaŭ unu el ĉiuj efikaj iloj por alternativa vivmaniero. Pere de niaj staĝoj oni rimarkas, ke LLG-anoj akiras gravan ilon Esperanto – por ligi sian alternativan vivmanieron kun tiuj de tutmondanoj. Pro tio, nia lingvo Esperanto estas forte portebla por LLG-anoj kaj alivorte, alternativaj lernejoj en Koreio estas absolute fekundaj kampoj favore al Esperanto-movado.

LLG staĝo.tabulludo_en_EsperantoKlaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

Antaŭ foriro Michel, fremdlanda gvidanto, insistis jene : « LLG-grupo estas freŝa vento de Esperanto. Junaj, viglaj, ambiciaj, aventuraj kaj alternativecaj estas vi. Bonvolu pacience daŭrigi vian freŝan paŝon! » Ĉiuj partoprenantoj laŭte aplaŭdis kun emocio kaj oni jam atendas sekvantan paŝon de LLG-grupo.

LLG staĝo.manlaboroKlaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

L’équipe de l’école alternative LLG a organisé du 15 au 17 janvier 2016 son 6ème stage d’hiver à l’école San (Corée). 39 personnes ont participé à cette rencontre dont Michel Fontaine en tant que professeur d’Espéranto du niveau intermédiaire. L’Espéranto est utilisé comme un des outils efficaces à disposition permettant de vivre de manière alternative. Pour plus de détails, voir l’article ci-dessus en Espéranto.

Michel Fontaine

LLG staĝo.ekskurso en nacia moderna muzeo(Klaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)