Archives de Tag: voyage

La 12a Mezorienta Kunveno en Irano

(alklaku por grandigi la fotoj – cliquer pour agrandir les photos)

La 12a Mezorienta Kunveno okazis de la 28a de marto ĝis la 2a de aprilo, en Kaŝano la plej antikva urbo de Persujo. Estis la unua internacia kunveno de Esperanto en Irano.

Miŝela kaj mi partoprenis al tiu evento. Ni retrovis kelkajn geamikojn kiuj vizitis nin en Bourg-en-Bresse : Monika el Liono, Renato Corsetti el Britio, Maria el Rumanio, Tatiana el Rusio, Mireille el Svislando … kaj iuj renkontitaj en Ĉinio, Nepalo. Granda familio ĉu ne ! Entute, ni estis ĉirkaŭ 40 geesperantistoj el 8 landoj. Ni multe interŝanĝis, kelkaj prelegis, kaj ni vizitis belajn monumentojn, ĝardenojn, kaj vidis belajn pejzaĝojn. Ĉie rozoleo bonodoris !
Tiu renkontiĝo okazis dum la tradicia festo Noruzo, kiu rilatas al la novjaro laŭ la persa kalendaro. Ĝi celebras la vekiĝon de la naturo kaj la renoviĝo de la vivo. La iranoj preparas la tablotukon, sur kiu ili aranĝas 7 simbolajn elementojn « Haft Sin », kies la nomo komenciĝas per S en la persa lingvo : monero, ajlo, tritiko, ruĝa fiŝo, vinagro, akvo, spegulo,… kaj ankaŭ kandelo, ovo, hiacinto, pomo,…

En tiu granda lando oni povas admiri vastajn dezertojn kaj altajn montarojn. Preskaŭ ĉiuj montoj estis neĝkovritaj. La plej alta monto nomiĝas Damavand, kiu estas 5610 metroj alta. Grandioza volcana pinto !

En la kerno de Teherano, la Irana Esperanto-Asocio inaŭguris sian propran oficejon, la 30an de aŭgusto 2018. Ili esperas plifortigi la movadon en Irano. Post tiu renkontiĝo, kvin inter ni vizitis, kun Masud, plurajn famajn urbojn : Boruĝerdo, Isfahano, Persepolis, kaj Ŝirazo.

Ĝis la venonta mezorienta kunveno !

Miori

(alklaku por grandigi la fotoj – cliquer pour agrandir les photos)

La 12ème rencontre moyen-orientale a eu lieu du 28 mars au 2 avril à Kachan, la plus ancienne ville de Perse. C’était la première réunion internationale de l’espéranto en Iran.

Michèle Reverdy, et moi, avons participé à cet événement. Nous avons retrouvé des amis qui nous avaient rendu visite à Bourg-en-Bresse: Monika de Lyon, Renato Corsetti du Royaume-Uni, Maria de Roumanie, Tatiana de Russie, Mireille de Suisse … ainsi que d’autres rencontrés en Chine, au Népal. Grande famille an quelque sorte ! Globalement, nous étions environ 40 espérantistes originaires de 8 pays. Nous avons eu beaucoup d’échanges, quelques conférences, et nous avons visité de beaux monuments, des jardins et avons vu de beaux paysages. Partout, l’huile de rose embaumait l’air.
Cette réunion a eu lieu pendant la fête traditionnelle de Norouz, qui fait référence au nouvel an selon le calendrier persan. Elle célèbre l’éveil de la nature et le renouveau de la vie. Les Iraniens préparent une table, sur laquelle ils disposent 7 éléments symboliques « Haft Sin », dont le nom commence par S en persan: monnaie, ail, blé, poisson rouge, vinaigre, eau, miroir,… et aussi bougie, œuf , jacinthe, pomme,…

Dans ce vaste pays, de vastes déserts et de hautes montagnes peuvent être admirés. Presque toutes les montagnes étaient enneigées. La plus haute montagne s’appelle Damavand, elle culmine à 5610 mètres. Admirable sommet volcanique!

Au cœur de Téhéran, l’Association iranienne d’espéranto a inauguré ses locaux le 30 août 2018. Ils espèrent renforcer le mouvement en Iran. Après cette réunion, cinq d’entre nous ont visité, avec Masud, plusieurs villes célèbres: Boroudjerd, Ispahan, Persepolis et Chiraz.

A la prochaine rencontre au Moyen-Orient !

Miori

Publicités

La groto de Prometeo – la grotte de Promethée

 

En la profunda groto Prometeo

Unu el la plej belaj memoraĵoj pri Kartvelio situas kaj restos en la profunda kaverno « Prometeo. » , ĉe la urbo Kutaisi. Unue ni subeniris per longa ŝtuparo al la enirejo de la groto. Poste ni malrapide marŝis inter multaj naturaj skulptaĵoj, stalagtitoj kaj stalagmitoj, jen punte fajnaj, jen enormaj, agrable lumigitaj. Ni ofte levis la fotilojn, antaŭ tiom da beleco… Pierre eĉ emocie larmis, observinte tiajn mirindajn pejzaĝojn…Por eliri, ni uzis barkon kaj sekvis subteran rivereton, kiu kondukis nin eksteren…(Ĉiuj fotoj kaj filmeto ĉi tie ligitaj estis faritaj de Pierre.) Vidu aliajn retejojn pri la vojaĝo ĉe :

http://georgietourisme.over-blog.com/2015/02/visite-de-la-georgie.html

http://songhanta.blogspot.com/

Michel Fontaine

 

Dans la grotte profonde de Prométhée

Un des plus beaux souvenirs de Géorgie se trouve et restera dans la caverne profonde de Prométhée, près de la ville de Kutaisi. Nous sommes d’abord descendus par un grand escalier jusqu’à l’entrée de la grotte. Puis nous avons marché lentement entre de nombreuses sculptures naturelles, stalagtites ou stalagmites, fins comme des dentelles ou énormes, agréablement éclairés. Nous avons souvent levé les appareils photo devant tant de beauté. Pierre y est même allé de sa petite larme, bouleversé par ces paysages admirables. Pour sortir, nous avons utilisé une barque, et suivi une rivière souterraine, qui nous a conduits dehors…(Toutes les photos et le petit film ci-joint ont été faits par Pierre.) Voir d’autres sites sur le voyage :

http://georgietourisme.over-blog.com/2015/02/visite-de-la-georgie.html

http://songhanta.blogspot.com/

Michel Fontaine

Reveninte el Kubo

Ĉu vi scias ke multaj kubanoj parolas esperanton ?

Pasintan februaron, mi partoprenis la 9an tutamerikan kongreson en la Havano. Partoprenis al tiu kongreso 240 esperantistoj el 22 landoj, plejparte ĉeestis 180 kubanoj. Ĉiuj kubanoj deziris interŝanĝi kun ni la eksterlandanoj.

Dum la kongreso okazis la 27a internacia semajnfina librofoiro, grava evento en Kubo, kien miloj da homoj venas ĉiujare (pli ol 416 000 vizitintoj en 2017). En tiu evento ĉeestis budo pri esperanto.

Ankaŭ okazis antaŭ kaj post kongresoj, dum kiuj ni povis viziti la insulon. Tiel mi restadis entute 4 semajnojn en Kubo. Dum la lasta semajno, iu kubano gastigis min, kaj tiel mi povis vivi laŭ la lokaj kondiĉoj. Tiu esperantisto korespondas ekde 30 jaroj kun komuna franca amikino. Mirinde, ĉu ne !

Tiu ne forgesebla vojaĝo en esperantujo ebligis min konatiĝi la kuban popolon kaj kulturon.

Reveninte el Aŭstralio, mi havis multajn bildojn kaj stelojn en la okuloj pri la pejzaĝoj, la bestoj, kaj la vegetaĵoj…….kiam mi revenis el la kuba insulo, mi havis multajn aliajn bildojn kaj stelojn en la koro, pro la renkontiĝoj.

Miŝela Reverdy

 

Savez-vous que beaucoup de cubains parlent l’espéranto ?

En février dernier, j’ai participé au 9ème congrès panaméricain à La Havane. Y ont participé aussi 240 espérantistes – dont 180 cubains – de 22 pays ! Tous les cubains ont désiré échanger avec nous étrangers.

Pendant le congrès s’est déroulé la 27ème foire aux livres, évènement important de Cuba, où des milliers de personnes se rendent chaque année (plus de 416.000 visiteurs en 2017). Dans cette manifestation se tient un stand d’espéranto.

Se sont déroulés aussi un avant et un après congrès, pendant lesquels nous avons pu visiter l’ile. Ainsi suis-je restée 4 semaines à Cuba. La dernière semaine, un cubain m’a reçue, et j’ai ainsi pu vivre dans les conditions locales. Cet espérantiste a correspondu depuis 30 ans avec une amie française commune. Etonnant, non ?

Ce voyage inoubliable en espérantie m’a permis de faire connaissance avec le peuple cubain et sa culture. Au retour de l’ile australienne, j’avais eu beaucoup d’images et d’étoiles dans les yeux avec des paysages, la faune et flore… Quand je suis rentré de l’ile de Cuba, j’ai eu beaucoup d’autres images et d’étoiles dans le cœur à cause de mes rencontres cubaines.

Michèle Reverdy.

 

La nekredebla vojaĝo – L’incroyable voyage de Dominique Monterrat

– – –

Okaze de la 102a Seula UK, nia kuraĝa samklubano DOMINIQUE MONTERRAT partoprenis en la Esperanta Karavano, kiu trapasis Eŭropon kaj Azion, per la fama transsiberia trajno, kun dekkvino da esperantistoj. Sed por rehejmeniri, li tute vole decidis vojaĝi sole. Jen la rakonto pri lia nekredebla kaj mirinda sperto (franclingve, enhavanta 4 partojn), kaj kelkaj fotoj.

– – –

(alklaku – cliquer)

 

Chapitre 1 – Arrivée à Moscou

– – –

Chapitre 2 – Récit Moscou Irkoust

– – –

Chapitre 3 – Récit Baïkal Vladivostok Séoul

– – –

Chap. 4 -Retour via Vladivostok Moscou Varsovie Berlin Paris

– – –

Six semaines de voyage en Asie.

J’ai choisi une formule longue et plutôt lente pour rejoindre cet été le 102ème Congrès International d’Espéranto à Séoul.

Prendre le Transsibérien et rejoindre la lointaine Vladivostok était un vieux rêve, réalisable peut être un jour… Et voici que des espérantistes russes ont organisé un voyage de deux semaines et demi à travers la Russie pour rejoindre Séoul : la Esperanta Karavano ! Très tentant non ?

Prendre l’avion pour Moscou ? Trop simple, j’ai choisi le train depuis Bourg en Bresse car, outre ma passion pour les chemins de fer, j’aime aussi voir les paysages des contrées traversées, sentir la mentalité et un peu du quotidien des gens en partageant un compartiment, un bout de wagon, et me plonger dans l’ambiance des gares, des grands et des petits départs…

Rentrer ensuite de Corée en avion ? Simple et rapide certes, mais pourquoi, puisqu’il y a une ligne de chemin de fer ? Bah certes, la Corée du nord ne se laisse pas facilement traverser par le train actuellement, et sachez que provisoirement, un Européen ne pouvait cet été transiter par voie terrestre par la Biélorussie.

De fait il m’a fallu tout de même prendre l’avion : Varsovie-Moscou aller et retour, Vladivostok-Séoul, aller et retour itou.

Mais tout le reste ce fut par le train, parfois par le bus en Corée ou au cœur de Moscou.

Je suis parti le 5 juillet et rentré le 15 août. J’ai tenu un journal de voyage, pour moi même déjà, pour ne pas oublier ces moments particuliers, ces paysages traversés et tous ces gens rencontrés. Je vous en donne ici les quatre chapitres, le dernier étant le plus fourni car j’avais, vous le verrez, plus de temps pour l’écrire.

C’est en Français mais j’espère trouver le moyen de traduire cela en Espéranto !

Car c’est bien grâce à l’Espéranto que j’ai vécu cette belle aventure.

Dominique Monterrat

– – –