Archives d’Auteur: fabregis

Vizito al Madelaine

Madelaine_kun_sia_studentino_Annick

Madelaine (desktre) kaj Annick ŝia lernantino

Ĉu vi kredas, ke ŝiaj petolaj okuloj apartenas al 95 jaraĝa vizaĝo ? Oni dirus, ke ŝi neniam maljunuĝos : la menso estas klara, la parolfluo vigla, la bona sano evidenta, la humuro konstanta, la rido eksploda, la motivo pri E° daŭra. Ŝi ankoraufoje partoprenis la ĉijaran Universalan Kongreson en Lisbono. Ŝi instruis Esperanton al Annick dum 2 jaroj. Ili kune estis intervjuitaj de ĵurnalisto de loka gazeto, partoprenis radioelsendon, vizitis la staĝon en Metabief pasintan jaron…ktp…

Por malkovri ŝin pli precize, artikolo aperis en la magazino « Kikerikadoj » N°7 (en majo 2013). Vidu en la blogo de Bourg en Bresse ĉe : https://esperantobourgenbresse.wordpress.com/

En sia instruado al mi – antaŭ preskaù dudeko da jaroj – ŝi aparte strikte, eĉ severe, insistis pri la ekzakta prononco de nia lingvo, kaj mi neniam bedaŭris pri tio !

Michel Fontaine.

artikolo_el_Journal_de_Saône_et_Loire

Publicités

Malantaŭ la kurteno…

Okazis antaŭ kelkaj tagoj, en mia hejmurbo Chalon-sur-Saône, festivalo nome « Chalon dans la Rue », pri surstrataj artistoj. Familianoj raportis al mi la jenan spektaklon, interesan ne nur por infanoj, sed ankaŭ por ĉiuj plenkreskuloj, kiuj gardis infanan animon.

Ene de la teatrejo (vidu la foton), iuj artistoj prezentis muzeon de diversaj « legendaĵoj, fabelaĵoj » tiritajn de la verkoj de la fratoj Grimm aŭ de Charles Perrault, aŭ de Andersen, ĉiuj internacie konataj.

Mi certas, ke vi estos interesitaj konkrete vidi :

  • la festan robon de Cendrulino (vidu la foton)
  • la magian bastoneton de la feino, uzita por ŝanĝi la kukurbon en karoson,
  • la ŝuon perditan kiam Cendrulino forfuĝis de la balejo noktmeze (vidu la foton)
  • la ŝtonetojn disĵetitajn de « Eta Dikfingro » en arbaron por retrovi la vojon al sia domo,
  • unu el ambaŭ botojn de la ogro, kiuj permesis al li transpasi sep leŭgojn per unu paŝo, kaj adapteblajn al la piedo de tiu, kiu ĝin surmetis,
  • kelkajn bruligitajn alumetojn de la « Knabineto je Alumetoj ».

Ktp, ktp…vi mem kapablas krei novajn objektojn laŭ via fantazio… Kiu el vi retrovos por la muzeo la spadon de Zoro aŭ lian nigran maskon ?

Nepre vizitu la muzeon ĉe : https://www.burattini-theatreforain.com/

Michel Fontaine

La groto de Prometeo – la grotte de Promethée

 

En la profunda groto Prometeo

Unu el la plej belaj memoraĵoj pri Kartvelio situas kaj restos en la profunda kaverno « Prometeo. » , ĉe la urbo Kutaisi. Unue ni subeniris per longa ŝtuparo al la enirejo de la groto. Poste ni malrapide marŝis inter multaj naturaj skulptaĵoj, stalagtitoj kaj stalagmitoj, jen punte fajnaj, jen enormaj, agrable lumigitaj. Ni ofte levis la fotilojn, antaŭ tiom da beleco… Pierre eĉ emocie larmis, observinte tiajn mirindajn pejzaĝojn…Por eliri, ni uzis barkon kaj sekvis subteran rivereton, kiu kondukis nin eksteren…(Ĉiuj fotoj kaj filmeto ĉi tie ligitaj estis faritaj de Pierre.) Vidu aliajn retejojn pri la vojaĝo ĉe :

http://georgietourisme.over-blog.com/2015/02/visite-de-la-georgie.html

http://songhanta.blogspot.com/

Michel Fontaine

 

Dans la grotte profonde de Prométhée

Un des plus beaux souvenirs de Géorgie se trouve et restera dans la caverne profonde de Prométhée, près de la ville de Kutaisi. Nous sommes d’abord descendus par un grand escalier jusqu’à l’entrée de la grotte. Puis nous avons marché lentement entre de nombreuses sculptures naturelles, stalagtites ou stalagmites, fins comme des dentelles ou énormes, agréablement éclairés. Nous avons souvent levé les appareils photo devant tant de beauté. Pierre y est même allé de sa petite larme, bouleversé par ces paysages admirables. Pour sortir, nous avons utilisé une barque, et suivi une rivière souterraine, qui nous a conduits dehors…(Toutes les photos et le petit film ci-joint ont été faits par Pierre.) Voir d’autres sites sur le voyage :

http://georgietourisme.over-blog.com/2015/02/visite-de-la-georgie.html

http://songhanta.blogspot.com/

Michel Fontaine

Cédric en sia eks-liceo Sardières

Ĉiuj abonantoj de ĉi blogo jam konatiĝis kun nia nova juna samasociano Cédric, kiu eklernis esperanton de septembro 2017, kaj kiu publikigis artikolon ĉi tie mem (fine de februaro) La 24an de aprilo, li prezentis esperanton al 25 studentoj, instruataj de lia eks-profesoro (pri komunikado) Pierre Bochinsky. La celo estis eventuale doni al ili ideon por sia studfina tezo, konsistanta el prezento de ia temo al publiko ene de aŭ ekstere de la liceo. Cédric prezentis esperanton laŭ diversaj aspektoj, kaj mi montris kelkajn fotojn pri « esperantio » en la tuta mondo. Poste ni perskajpe kontaktis nian samasocianinon Ana, por montri al ĉiuj, ke esperanto konkrete efikas. Kio rezultos de tiu agado ? Ni jam scias, ke neniu studento elektos esperanton kiel temon de sia tezo. Tamen ni estos invititaj al « civitana tago » la 26an de majo, kaj al aliaj prezentadoj en la liceo.Notu, ke Ĝeraldo akompanis nin por foti kaj filmi.

Michel Fontaine

Cédric dans son ancien lycée des Sardières

Tous les abonnés à ce blog ont déjà fait connaissance avec notre nouveau jeune associé Cédric, qui a commencé à apprendre l’espéranto depuis septembre 2017, et qui à publié un article ici même (à la fin de février). Le 4 avril, il a présenté l’espéranto à 25 étudiants, enseignés par son ex-professeur (de communication) Pierre Bochinsky. L’intention était de leur donner éventuellement une idée pour leur thèse de fin d’études, consistant en la présentation d’un thème à un public à l’intérieur ou à l’extérieur du lycée. Cédric a présenté l’espéranto selon divers aspects, et j’ai montré quelques photos de l’« espérantie » dans le monde entier. Ensuite nous avons contacté par skype notre associée Ana, pour montrer à tous que l’espéranto fonctionne efficacement et concrètement. Quel résultat pour cette action ? Nous savons déjà qu’aucun étudiant ne choisira l’espéranto comme thème de sa thèse. Mais nous sommes invités à une « journée citoyenne » le 26 mai, et à d’autres présentations au sein du lycée. Noter que Gérald nous a accompagnés pour faire des photos et filmer.

Michel Fontaine

Spektinda video pri Esperanto

Vi povas spekti interesindegan videon kiu prezentas la esperantan lingvon kaj priskribas ĝian historion ekde la genezo ĝis la niaepoko.

La filmo, bonkvalita kaj en la franca, estis realigita fare de jutubisto, Linguisticae, kies la jutubkanalo temas pri la lingvistiko. Unue aperis lastjare 5 etajn videojn sinksekve  kiuj nun estas kunigitaj en unu longa.

Se vi atente rigardas ĝin, eblas vidi bildon de Bourg-en-Bresse !

(Eblas elekti la esperantajn subtitolojn. Normale tio funkcias per ĉiuj retnavigiloj. Por aperigi ilin, unue alklaku la ikonon kiu agordas la parametrojn (la dentrado sube kaj desktre de la video), alklaku la sagon apud Sous-titres kaj elektu Espéranto.)

Bonan spektadon !

Régis

 

Vous pouvez regarder une vidéo très intéressante qui présente l’Espéranto et retrace son histoire depuis la genèse jusqu’à nos jour.

Le film, de très bonne qualité et en Français, a été réalisé par un Youtubeur, Linguisticae, dont la chaîne traite de linguistique. Il a publié à la suite 5 petites vidéos sur le sujet l’année dernière qui sont maintenant rassemblées dans cette longue vidéo.

Si vous la regardez attentivement, vous apercevrez une photo de Bourg-en-Bresse !

(paramétrage possible des sous-titres en Espéranto, fonctionne normalement avec tous les navigateurs : il suffit de cliquer sur l’icône en forme de roue dentée en bas à droite qui contrôle les paramètres. Ensuite, il faut cliquer la flèche à côté de Sous-titres puis de choisir Espéranto.)

Bon visionnage !

Régis

Reveninte el Kubo

Ĉu vi scias ke multaj kubanoj parolas esperanton ?

Pasintan februaron, mi partoprenis la 9an tutamerikan kongreson en la Havano. Partoprenis al tiu kongreso 240 esperantistoj el 22 landoj, plejparte ĉeestis 180 kubanoj. Ĉiuj kubanoj deziris interŝanĝi kun ni la eksterlandanoj.

Dum la kongreso okazis la 27a internacia semajnfina librofoiro, grava evento en Kubo, kien miloj da homoj venas ĉiujare (pli ol 416 000 vizitintoj en 2017). En tiu evento ĉeestis budo pri esperanto.

Ankaŭ okazis antaŭ kaj post kongresoj, dum kiuj ni povis viziti la insulon. Tiel mi restadis entute 4 semajnojn en Kubo. Dum la lasta semajno, iu kubano gastigis min, kaj tiel mi povis vivi laŭ la lokaj kondiĉoj. Tiu esperantisto korespondas ekde 30 jaroj kun komuna franca amikino. Mirinde, ĉu ne !

Tiu ne forgesebla vojaĝo en esperantujo ebligis min konatiĝi la kuban popolon kaj kulturon.

Reveninte el Aŭstralio, mi havis multajn bildojn kaj stelojn en la okuloj pri la pejzaĝoj, la bestoj, kaj la vegetaĵoj…….kiam mi revenis el la kuba insulo, mi havis multajn aliajn bildojn kaj stelojn en la koro, pro la renkontiĝoj.

Miŝela Reverdy

 

Savez-vous que beaucoup de cubains parlent l’espéranto ?

En février dernier, j’ai participé au 9ème congrès panaméricain à La Havane. Y ont participé aussi 240 espérantistes – dont 180 cubains – de 22 pays ! Tous les cubains ont désiré échanger avec nous étrangers.

Pendant le congrès s’est déroulé la 27ème foire aux livres, évènement important de Cuba, où des milliers de personnes se rendent chaque année (plus de 416.000 visiteurs en 2017). Dans cette manifestation se tient un stand d’espéranto.

Se sont déroulés aussi un avant et un après congrès, pendant lesquels nous avons pu visiter l’ile. Ainsi suis-je restée 4 semaines à Cuba. La dernière semaine, un cubain m’a reçue, et j’ai ainsi pu vivre dans les conditions locales. Cet espérantiste a correspondu depuis 30 ans avec une amie française commune. Etonnant, non ?

Ce voyage inoubliable en espérantie m’a permis de faire connaissance avec le peuple cubain et sa culture. Au retour de l’ile australienne, j’avais eu beaucoup d’images et d’étoiles dans les yeux avec des paysages, la faune et flore… Quand je suis rentré de l’ile de Cuba, j’ai eu beaucoup d’autres images et d’étoiles dans le cœur à cause de mes rencontres cubaines.

Michèle Reverdy.

 

Franca kontribuo al repaciĝo inter ambaŭ Koreioj

La tuta mondo nun alrigardas – eble eĉ pli ol koreoj mem – tion, kio okazas en ilia duoninsulo, kun espero de repaciĝo. Olimpikaj Ludoj, sub la unika tutkorea standardo, kontribuis al rea alproksimiĝo.

Kial tie memorigi la kurantajn eventojn, kiuj restos en la historio ? Iu detalo, raportite de seulaj presmedioj, kaj stafete transdonite dank’al Esperanto, ne povis ne tiri nian ŝovinan francan atenton.

Ĉu nia lando iamaniere kontribuis al tiu ĉi evento ? Ĉu temus pri tiu franco, Pierre de Coubertin, kiu relanĉis modernajn Olimpikajn Ludojn en la jaro 1894 ? Tute ne ! Jen la kialo :

Invitite de la nordkorea prezidento KIM JEONG UN, sudkorea delegacio ĵus iris al Pyongyang, por kunporti al li la kondiĉojn proponitajn de la sudkorea prezidento MOON JAE IN pri konferenco inter ambaŭ ŝtatoj.

Ĉi tiu delegacio evidente ricevis tre amikan akcepton, kaj la festeno estis ege bongusta, trinkfestite (inter aliaj) per franca vino, kiu devenis de la firmao Michel Picard, vinproduktisto kaj vinnegocisto en Chassagne-Montrachet (Burgonjo).

Menciinde, ke tiuj vinoj estis preferitaj de KIM JEONG IL , patro de la nuna nordkorea prezidento.

Eta planedo !!

Michel Fontaine

 

Contribution française au rétablissement de la paix entre les deux Corées.

Le monde entier porte actuellement son regard – peut-être plus que les coréens même – sur ce qu’il se passe dans leur péninsule, avec l’espoir d’une pacification des relations. Les Jeux Olympiques, sous la même bannière coréenne ont contribué au rapprochement.

Pourquoi rappeler ici ces évènements en cours et qui resteront dans l’histoire ? Un détail, rapporté par la presse de Séoul, et relayé grâce à l’espéranto, ne pouvait pas ne pas attirer notre attention chauvine.

Notre pays aurait-il contribué à l’évènement d’une manière ou d’une autre ? S’agirait-il de ce français, Pierre de Coubertin, qui a a relancé les JO en 1894 ? Non ce n’est pas de cela qu’il s’agit.

En réponse à l’invitation du président nord-coréen KIM JEONG UN, une délégation sud-coréenne vient de se rendre à Pyongyang pour lui apporter la proposition du président sud-coréen MOON JAE IN d’un sommet pour fin avril.

Il est évident que la délégation a reçu un très bon accueil, et que le repas fut excellent, arrosé (entre autres) de vins français en provenance de la Maison Michel Picard, producteur et négociant à Chassagne-Montrachet, en Bourgogne.

Il est mentionné que ces vins étaient préférés de KIM JEONG IL , père de l’actuel président nord-coréen.

Petite planète !

Michel Fontaine