Archives de Catégorie: Vie de l’association

Ĝenerala asembleo 2019

La ĝenerala asembleo  de nia asocio okazis la 22an de novembro. 17 personoj partoprenis el kiuj 15 estas anoj.

La buroo-anoj prezentis la kutimajn raportojn pri la asocia situacio, la budĝeto, la agadresumo de 2019, kaj ankaŭ pri la projektoj por 2020 kiujn ni organizos aŭ partoprenos. Jen la ĉefaj :

– Michel kaj Ana tradukas en la esperantan la libron « Sans Famille ».
– Transloĝiĝo, el nia nuntempa kunvenĉambro en AGLCA, al la nova MCC, dum aprilo.
– Ni intencas organizi regionan tuttagan renkontiĝon en Bourg-en-Bresse, kiam la MCC estos malfermita.
— Ni planas organizi printempe ralion en Châtillon-sur-Chalaronne.
– Ĵurasa Esperanta Festo en junio 2020 (organizita de Ĝeraldo).
– Universala Kongreso 2020 en Montrealo, de la 1a ĝis la 8a de aŭgusto.
– Voyaĝo en Kartvelio de la 8a ĝis la 23a de aŭgusto 2020, organizita de Tea kaj Régis.
– Trajna vojaĝo tra okcidentaj eŭropaj landoj organizita de nia itala amiko Ĝan (septembro 2020).

Ni ankaŭ intencas pliaktiviĝi por renkonti gejunulojn kaj informi ilin pri la lingvo.

Dum la vespero, ni havis ankaŭ interesajn kaj viglajn interbabiladojn pri la nuntempaj komunikiloj, kaj kiamaniere uzi ilin por pliinterŝanĝi kaj plipraktiki. Alia temo estis la jena : ĉu ni devas resti ligita al Espéranto-France rilate al la kotizoj.

Dank’al Bernard, ni havas interesan kontakton kun la asocio ABCDE kiu situas en Montrevel-en-Bresse. Ĝi deziras ke ni prezentos prelegon pri la lingvo Esperanto. Ni planas okazigi tiun prelegon dum la venonta semestro.

Kiel kutime, ni konkludis la vesperon partigante kaj gustumante la pladojn kaj la trinkaĵojn kiujn ĉiuj kunportis.

Régis

L’assemblée générale de notre association a eu lieu le 22 novembre. 17 personnes y ont participé, dont 15 membres.

Les membres du bureau ont présenté les rapports habituels sur la situation de l’association, le budget, le résumé des activités 2019, ainsi que les projets 2020 que nous organiserons ou auxquels nous participerons. En voici les principaux :

– Michel et Ana traduisent le livre « Sans Famille » en espéranto.
– Déménagement en avril de notre salle de réunion actuelle à l’AGLCA dans la nouvelle MCC (Maison de la Culture et de la Citoyenneté).
– Nous prévoyons d’organiser une réunion régionale d’une journée à Bourg-en-Bresse, une fois la MCC ouverte.
– Nous prévoyons d’organiser un rallye au printemps à Châtillon-sur-Chalaronne.
– Une fête jurassienne de l’Espéranto se tiendra en juin 2020 (organisée par Gérald).
– Le congrès universel 2020 à Montréal, du 1er août au 8 août.
– Un voyage en Géorgie du 8 au 23 août 2020, organisé par Téa et Régis.
– Un voyage en train à travers les pays d’Europe occidentale organisé par notre ami italien Gianantonio (septembre 2020).

Grâce à Bernard, nous sommes en contact avec l’association ABCDE de Montrevel-en-Bresse. Cette dernière souhaite que nous présentions une conférence sur la langue Espéranto. Nous planifions de la réaliser au premier semestre 2020.

Nous comptons également être plus actifs pour rencontrer les jeunes et les informer sur la langue.

Au cours de la soirée, nous avons également eu des discussions intéressantes et animées sur les moyens de communication contemporains, et comment les utiliser pour favoriser les échanges et la pratique de la langue. Autre enjeu évoqué : faut-il rester lié à Espéranto-France en particulier au niveau des cotisations.

Comme d’habitude, nous avons terminé la soirée en partageant et en dégustant les plats et boissons que tout le monde avait apporté.

Régis

Nova prezidanto kaj buroo de Bourg-en-Bresse Esperanto Asocio

Ĵaŭdon la 6an de decembro 2018. La Ĝenerala Asembleo de nia asocio ĝoje okazis. Oni elektis novan Administran Konsilion kaj ĵus elektite, ĝi starigis sian buroon. Régis estis unuanime voĉdonita kiel freŝa, ĉarma, juna prezidanto.

Inter diversaj arkivitaj fotoj, troviĝas iu stranga, en kiu ambaŭ prezidantoj (la eksa kaj la nova) amuze pozas en 2011, post vizito de groto Labalme ĉe Cerdon !

Michel Fontaine

IMG_0632

Krom Régis, multe da novuloj estis tiukaze elektitaj…..kaj kelkaj kun multe da sperto. Jen la listo :

  • Michèle ORRY (sekretariino)
  • Murielle BLOMME (kasistino)
  • Michel FONTAINE (vic-prezidanto)
  • Pierre THEVENARD
  • Béatrice HARMEL
  • Claire MARCHAL
  • Ana « Sonĝanta »
  • Tea TURMANIDZE-FABRE
  • Cédric GEORGES

Régis FABRE

Cédric en sia eks-liceo Sardières

Ĉiuj abonantoj de ĉi blogo jam konatiĝis kun nia nova juna samasociano Cédric, kiu eklernis esperanton de septembro 2017, kaj kiu publikigis artikolon ĉi tie mem (fine de februaro) La 24an de aprilo, li prezentis esperanton al 25 studentoj, instruataj de lia eks-profesoro (pri komunikado) Pierre Bochinsky. La celo estis eventuale doni al ili ideon por sia studfina tezo, konsistanta el prezento de ia temo al publiko ene de aŭ ekstere de la liceo. Cédric prezentis esperanton laŭ diversaj aspektoj, kaj mi montris kelkajn fotojn pri « esperantio » en la tuta mondo. Poste ni perskajpe kontaktis nian samasocianinon Ana, por montri al ĉiuj, ke esperanto konkrete efikas. Kio rezultos de tiu agado ? Ni jam scias, ke neniu studento elektos esperanton kiel temon de sia tezo. Tamen ni estos invititaj al « civitana tago » la 26an de majo, kaj al aliaj prezentadoj en la liceo.Notu, ke Ĝeraldo akompanis nin por foti kaj filmi.

Michel Fontaine

Cédric dans son ancien lycée des Sardières

Tous les abonnés à ce blog ont déjà fait connaissance avec notre nouveau jeune associé Cédric, qui a commencé à apprendre l’espéranto depuis septembre 2017, et qui à publié un article ici même (à la fin de février). Le 4 avril, il a présenté l’espéranto à 25 étudiants, enseignés par son ex-professeur (de communication) Pierre Bochinsky. L’intention était de leur donner éventuellement une idée pour leur thèse de fin d’études, consistant en la présentation d’un thème à un public à l’intérieur ou à l’extérieur du lycée. Cédric a présenté l’espéranto selon divers aspects, et j’ai montré quelques photos de l’« espérantie » dans le monde entier. Ensuite nous avons contacté par skype notre associée Ana, pour montrer à tous que l’espéranto fonctionne efficacement et concrètement. Quel résultat pour cette action ? Nous savons déjà qu’aucun étudiant ne choisira l’espéranto comme thème de sa thèse. Mais nous sommes invités à une « journée citoyenne » le 26 mai, et à d’autres présentations au sein du lycée. Noter que Gérald nous a accompagnés pour faire des photos et filmer.

Michel Fontaine

Cédric esperantiĝis !

– – —–

Jen (senkorekta sed komprenebla) teksto de nia juna membro Cédric,
instruata pri E° alterne de Ana kaj Michel ekde oktobro 2017

– – –

Cédric

Saluton,
Mi diras al vi, mia tago ĉe la kongreso de Dole.
Mi vojaĝis mian esperantan instruiston.
Matene ni dividis matenmanĝon.
Post kiam ni faris tri grupojn, grupon por kanti, grupon por traduki, grupon por lerni la akuzativon.
Mi lernis la akuzativon per Roland Cuenot, mi lernis novajn vortojn, kaj ni diskutis pri la Esperanton en la mondo.
Post kiam ni dividis mezo-manĝon, ĉiuj devis prepari pladon, mi faris (poireaŭ) torton.
Post manĝi, ni kantis kaj ni rekomencis la grupojn.
Ni revenis al Bourg en Bresse vespere.
Estis tre interesa tago. Mi volas iri al alia kongreso kaj paroli al homoj el aliaj landoj!

Cédric

 

La 28a de Februaro – – Mi korektas!

Saluton,
Mi diras al vi, pri mia tago ĉe la kongreso en Dole.
Mi vojaĝis kun mia esperanta instruisto Michel.
Matene ni partigis matenmanĝon.
Poste, ni faris tri grupojn, unu grupon por kanti, unu por traduki, lasta por lerni la akuzativon.
Mi lernis la akuzativon kun Roland Cuenot, mi lernis novajn vortojn, kaj ni diskutis pri la Esperanto en la mondo.
Poste, ni partagis tagmanĝon, ĉiuj devis prepari pladon, mi kuiris torton el poreo.
Poste, manĝo, ni kantis kaj ni rekomencis la grupojn.
Ni revenis al Bourg en Bresse vespere.
Estis tre interesa tago. Mi volas iri al aliaj kongresoj kaj paroli kun homoj el aliaj landoj!

Cédric

– – –

L’an prochain en Géorgie !…

– – –

le Progrès 13 12 17

El la gazeto « Le Progrès », la 13an de decembro 2017.

(alklaku por grandigi – cliquer pour agrandir)

SAMSARA…

– – –

deko de pakaĵoj

deko da pakaĵoj…

– – –

Chantal et Tom exposent à Bouvent en 2013

Chantal et Tom exposent à Bouvent en 2003

– – –

Tuta vivo en Esperantio…

Antaŭ kelkaj tagoj, Régis, Tea, kaj mi iris al la domo de Chantal – ĵus vendita – por « rikolti » ĉiujn esperantaĵojn de ŝi forlasitajn post ŝia forpaso. Por tiuj, kiuj ne konis ŝin, mi precizigu, ke ŝi relanĉis kaj prezidis esperanton en nia urbo Bourg en Bresse en 1999 post longa dorma periodo… La familio demandintis al ni, ĉu ni dezirus rekuperi ilin, anstataŭ ĵeti, ĉar neniu familiano iam esperantiĝis, malgraŭ la pasio de sia parenco.

Kun profunda emocio, ni eniris ŝian domon, kiun ni ofte vizitis dum ŝia vivo, jen por kursoj, jen por babiladoj, jen por simplaj amikaj rilatoj.

Unu horo sufiĉis por enpakigi librojn, revuojn, magazinojn, literaturaĵojn, instrumetodojn kaj diversajn dokumentojn. Entute deko da pakaĵoj, kiuj nun kuŝas ĉe mi, atendante selektadon.

Kion ni faros per tia amaso ? Disdoni ? Gardi ? Bruligi ? Kiu interesiĝos ? Mia medito ofte revenas al la sama temo : kio restos de nia esperanta vivo post forpaso ? Kio de nia komuna ĝuo ? Ve…

Michel Fontaine 

Toute une vie d’Espéranto

Il y a quelques jours, Régis, Tea et moi sommes allés dans la maison de Chantal – récemment vendue – pour recueillir toutes les choses d’espéranto laissées par elle après son décès. Pour ceux qui ne l’ont pas connue, je dois préciser qu’elle a relancé et présidé l’espéranto dans notre ville de Bourg en Bresse en 1999 après une longue période de sommeil. La famille nous avait demandé si nous désirions tout récupérer au lieu de le jeter, car aucun membre familial ne s’est adonné à l’espéranto, malgré la passion de sa parente.

C’est avec une profonde émotion que nous sommes entrés dans la maison souvent visitée durant la vie de Chantal, soit pour des cours, des discussions, ou de simples contacts amicaux.

Il a suffi d’une heure pour empaqueter livres, revues, magazines, littérature, méthodes d’enseignement et documents divers. En tout une dizaine de cartons, qui sont chez moi en attendant un tri.

Qu’est-ce qu’on va bien faire d’un tel amas ? Distribuer ? Jeter ? Garder ? Brûler ? Qui sera intéressé ?

Ma pensée s’accroche souvent au même thème : que restera-t-il de notre vie d’espéranto ? De notre plaisir commun ? Soupir…

Michel Fontaine

– – –

– – – – – – – 2017a Somera Ĝemela Staĝo – – – – – – 15 francoj en nian korean vilaĝon ! – – –

– – –

Eté 2017 :

15 Français dans notre village coréen !

– – –

2017a somera gxemela stagxo 1– – –

Legu kaj vidu, ĉe la blogo « Sonĝanta Vivo »

 

Lire et regarder, sur le blog « Sonĝanta Vivo »

 

2017a somera gxemela stagxo 2

– – –