Archives de Tag: Népal

Internacia solidareco + Loka laboro = « Esperanta fontoŝtono » kaj Flua akvo.

 

simjung nepalo

Simjung, Nepalo.

(Inaŭguro -Alklaku por grandigi)

– –

Publicités

« Esperanta » fontoŝtono…

gogompani

Gogompani, la vilaĝo, kie lokiĝas la fontoŝtono.

fontaine-esperanto

« Esperanta » fontoŝtono

– – –

Gekaraj,

Antaŭ lia foriro al Nepalo, Thierry, aktivulo de la asocio « MANOJ », sendis al ni novajn fotojn de fontoŝtonoj…

Ĉi supre, tiu konstruita dank’al la mono kolektita de nia klubo!

Je nia nomo al ĉiuj partoprenintoj, niajn gratulojn, kuraĝigojn, kaj solidarajn salutojn !

Pliaj novaĵoj estas atendataj en decembro …

Michel Sarbach

 

Novaĵoj pri la agadoj de la Asocio « MANOJ » en Nepalo.

– – –

(alklaku por grandigi – cliquez pour agrandir)

Jen kelkaj informoj ricevitaj de la Asocio « MANOJ », al kiu ni konfidis la profiton de nia «koncerto BRASSENS», kiu okazis decembron 2015 :

« La konstruado de du fontoŝtonoj komenciĝis : unu en la supra parto de la vilaĝo, kaj la alia en la suba parto.

La pasintjaraj eventoj, precipe la tertremo, multe damaĝis la energion de la loĝantaro; ĝia removiĝo estis malfacila en Simjung. Nun, ĉio denove bone funkcias, sed ni devis atendi la finon de la musono, kiu ĉijare estis longa kaj malfacile eltenebla…

Mi reforiros je la duono de novembro, por partopreni en inaŭguroj, kaj mi kunportos francien fotojn kaj videojn.

Via helpo estis aldonita al profito el spektaklo kiu okazis pasintjare en Matour, de eta artistaro, kiu nomiĝas « Spiri alian aeron ! » 

Tio permesos la realigadon de la du projektoj, unu dank’al vi, la alia dank’al la artistaro.

Ni bedaŭras tiun malfruon, sed en Nepalo, la leterportisto kaj la ritmo de la tempo ne estas ekzakte la samaj kiel ĉe ni (administracio, multaj festoj, musono…).

Plej grave estas ke, dank’al via perado, konkretaj projektoj estas realiĝantaj, kiujn ni ne povintus financi, tiom multaj estas la petoj pri medikaj helpoj, apude de niaj nepalaj kunordigantoj.

Ankoraù dankon al vi ĉiuj !

Ni informos vin je la duono de decembro, post mia reveno. »

Michel Sarbach

 Memoraĵo : ni kantis esperante : la kaptado de papili’

– – –

Voici quelques nouvelles reçues de l’Association « MANOJ », à qui nous avions confié le bénéfice de notre «concert BRASSENS» en décembre 2015 :

« La construction des deux fontaines a commencé : une d’entre elles dans la partie haute du village, l’autre dans la partie basse.

Les événements de l’année passée, surtout le tremblement de terre, ont fortement atteint le moral de la population et sa remobilisation a été difficile à Simjung. Maintenant ça repart bien, mais nous devions attendre la fin de la mousson, qui a été, cette année, longue et difficilement supportable.

Je repartirai à la mi novembre pour des inaugurations, et pour ramener photos et vidéos.

Votre aide a été couplée à la recette d’un spectacle qui a eu lieu l’an dernier à Matour, d’une petite troupe qui s’appelle  « Changer l’air ».

Cela permettra la réalisation des deux projets, l’un grâce à vous, l’autre grâce à la troupe.

Nous sommes désolés de ce retard, mais au Népal, le facteur et la gestion du temps ne sont pas exactement les mêmes que chez nous (administration, nombreuses fêtes, mousson…).

Le plus important est que, par votre intermédiaire, les projets concrets soient en train de se réaliser, que nous n’aurions pu financer, tant les demandes d’aides médicales sont nombreuses auprès de nos coordinateurs népalais.

Encore merci à vous tous.

Nous vous tiendrons informés à la mi décembre après mon retour. »

Michel Sarbach

Souvenirs… : Lorsque nous chantions en Esperanto – La kaptado de papili’

– – –