Archives de Catégorie: Alternatives

Donaco el Koreio

Niaj geamikoj de la Feliĉa Lernejo (studentoj kaj instruistoj*) ĵus revenis de Japanio, kie ili partoprenis « Transjaran Kurskunsidon de EPA » (Esperanta Populariga Asocio). Tiu asocio tre famas en Japanio, kaj apartenas al la religio Oomoto**, tre proksime ligita al la Korea Ŭombulismo.

Tie, la studento Boli prezentis verkon en esperanto, kiun li preparis kiel jarfinan taskon*** : « Ora Hakilo », rilate al fama legendo, kiu kuradas en Azio.

*Vidu ilin sur la foto kunligita, farita okaze de la diplomiĝo de Heri, kaj Hangoul (kiuj portas bukedon). Boli montriĝas per sago.

**La devizo de tiu paca religia movado jenas « Unu Dio, unu mondo, unu lingvo ». Ili nature volas, ke ĉi lingvo estu esperanto.

***Nun estas fino de la lerneja jaro en Koreio.

Bonan spektadon

Nos amis de l’Ecole Heureuse (élèves et enseignants*) sont rentrés du Japon, où ils ont participé à la « Transjara Kurskunsidon de EPA » (Association pour populariser l’espéranto). Cette association est très célèbre au Japon, et appartient à la religion Oomoto, liée de très près au Wombulismo coréen.

Là-bas Boli a présenté une œuvre en espéranto, qu’il a préparée comme devoir de fin d’année*** : « La Hache d’Or », d’après une célèbre légende qui court en Asie.

*Voyez les sur la photo jointe, prise à l’occasion du diplôme d’Heri et d’Hangeul (qui portent un bouquet). Boli est marqué par une flèche.

**Voici la devise de ce mouvement religieux et pacifique : « Un seul Dieu, un seul monde, une seule langue. » Ils veulent naturellement que cette langue soit l’espéranto.

***Maintenant c’est la fin de l’année scolaire en Corée.

Bon visionnage

Michel Fontaine

 

El Japanio_1

(alklaku por grandigi – cliquer pour agrandir)

El Japanio 2

Publicités

Freŝa vento en Esperanto

LLG staĝo,komuna foto(Klaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

LLG-grupo (Liberaj Lernejoj por Geknaboj) estas kreita de alternativaj lernejinstruistoj antaŭ 4 jaroj. La grupo okazigis ĉi-jare la 6-an Vintran Staĝon en alternativa lernejo nomata San. Entute 39 personoj inkluzive de 9 subtenantoj partoprenis dum tri tagoj de la 15a de januaro ĝis la 17a. Michel Fontaine el Francio gvidis meznivelan kurson pere de diversaj bildoj, dancado, kantoj kaj korpaj movoj. Por komencantoj organizantoj selektis 8 specajn kartojn, kiuj estas kreitaj de Isabelle (el Grenoblo), kiu faras amuzan kurson de Esperanto en franca baza lernejo. Aliaj specifaj kursoj estis organizitaj jene : kliniko por preciza prononco. voĉfilmeto de korea tipa fabelo, konkurso de kuirado. Membroj de LLG-grupo praktikas Esperanton ne nur kiel fremdan lingvon, sed ankaŭ unu el ĉiuj efikaj iloj por alternativa vivmaniero. Pere de niaj staĝoj oni rimarkas, ke LLG-anoj akiras gravan ilon Esperanto – por ligi sian alternativan vivmanieron kun tiuj de tutmondanoj. Pro tio, nia lingvo Esperanto estas forte portebla por LLG-anoj kaj alivorte, alternativaj lernejoj en Koreio estas absolute fekundaj kampoj favore al Esperanto-movado.

LLG staĝo.tabulludo_en_EsperantoKlaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

Antaŭ foriro Michel, fremdlanda gvidanto, insistis jene : « LLG-grupo estas freŝa vento de Esperanto. Junaj, viglaj, ambiciaj, aventuraj kaj alternativecaj estas vi. Bonvolu pacience daŭrigi vian freŝan paŝon! » Ĉiuj partoprenantoj laŭte aplaŭdis kun emocio kaj oni jam atendas sekvantan paŝon de LLG-grupo.

LLG staĝo.manlaboroKlaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

L’équipe de l’école alternative LLG a organisé du 15 au 17 janvier 2016 son 6ème stage d’hiver à l’école San (Corée). 39 personnes ont participé à cette rencontre dont Michel Fontaine en tant que professeur d’Espéranto du niveau intermédiaire. L’Espéranto est utilisé comme un des outils efficaces à disposition permettant de vivre de manière alternative. Pour plus de détails, voir l’article ci-dessus en Espéranto.

Michel Fontaine

LLG staĝo.ekskurso en nacia moderna muzeo(Klaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

La somero ja estis tiom varmega kiom nia pasio.

Karaj samideanoj,

Pasintan someron Eo-Bourg kaj nia grupo LLG-Koreio (Alternativa lerneja grupo en Koreio) pasigis varman someron komune okazigante Someran Staĝon, kies titolo estis « Alternativaĵo & Esperanto ».
Nia grupo ankoraŭ dankas al vi ĉiuj, kiuj tre varme bonvenigis nin.
Ni ankoraŭ eĉ fieras pri nia komuna laboro.
La somero ja estis tiom varmega kiom nia pasio, ĉu ne?
Dank’al via bonkora decido repagi al ni sufiĉe da mono, nia klubo fabrikis broŝuron por prezenti LLG-Koreion kaj nian ĝemelan paŝon.
Mi kore bondeziras, ke nia internacia paŝo kun amikeco daŭru eterne.
Pacan saluton kaj bv. apreci ĝin!

Amike,
Ana Sonĝanta el Koreio

brochure de LLG-KoreioKlaku la bildonCliquez sur l’image

Chers samidenaoj,

L’été dernier, Eo-Bourg et notre groupe LLG-Corée (Groupe des écoles alternatives coréennes) ont passé un été chaleureux à l’occasion du Stage d’Eté, dont l’intitulé était « Espéranto & Alternatives ».
Notre groupe remercie encore tous ceux qui nous ont chaleureusement accueillis.
Nous sommes encore fiers de notre travail commun.
L’été était certainement aussi chaud que notre passion, n’est-ce pas?
Grâce à votre amicale décision de nous reverser une somme d’argent consistante, notre club a fabriqué une brochure de présentation de LLG-Corée et de notre jumelage avec le club de Bourg.
Je souhaite de tout coeur que notre démarche internationale d’amitié dure éternellement.
Salutations de paix, et appréciez notre brochure!

Amicalement,
Ana Sonĝanta, depuis la Corée.

Emission radio – Neĝeta depuis le congrès de Lille

 

82. Interview de Neĝeta depuis le congrès de Lille – 21/09/15

Neĝeta est interviewée par Jean-Louis, traduction de Michel F., depuis le 100ème congrès universel d’Espéranto de Lille – Le bruit court que les participants seraient presque 3 000 – Kanzono : Jacques le Puil/Por vi, por vi – Neĝeta vit en Chine, elle enseigne, à l’école élémentaire, le Chinois et l’Espéranto. La législation chinoise permet d’enseigner l’Espéranto à l’école – Neĝeta a participé à Bourg au stage d’été « Espéranto et alternatives » – Son souvenir le plus marquant est la cérémonie vers « l’arbre de la paix ».

 

Alternativa lernejo – Ecole alternative

Instituteur école de Drom - Instruisto en la lernejo de la vilaĝo Drom(Klaku por grandigi la foton)  – – (Cliquez pour agrandir)

Antaŭ kalkaj tagoj, Mikru kaj mi vizitis la lernejon en la vilaĝeto Drom, kie akceptis nin juna instruisto Sylvain Turpin. Kial ? Ĉar pere de iu vilaĝano, Mikru informiĝis, ke tie estas iomete speciala lernejo. Fakte, la lernejo estas « ununivela » : de 6jaraĝo ĝis 11, la lernantoj vizitas la saman klasĉambron. Plie, la instruisto Sylvain praktikas alternativajn metodojn, laŭ la principoj de Célestin Freinet (resume, aktivaj, kunlaboraj kaj eksperimentaj metodoj). Ĉi tiu fama franca pedagogo (1896-1966) ankaŭ instruis esperanton en sia klaso, kaj pratikis lernejajn internaciajn korespondojn.

Dekvino da infanoj ĝuas tian etoson. Mikru kaj mi observis, ke la klasĉambro similas al vasta laborejo. Infanoj mem, vilaĝanoj, familianoj prezentas raportojn pri sia vivo, ene aŭ ekstere de la klasĉambro.

Infanoj praktikas ĝardenon, kaj aliĝis al la movado ‘Eco-Ecole’, kiu zorgas eduki ilin pri ekologiaj vivmanieroj. Ĉiusemajne, aŭ kiam necesas, ili kunvenas por demokratie starigi decidojn.

Kiel esperantistoj, ni intervenos en tiu lernejo tuj post la paskaj ferioj. (Nuntempe E°Bourg intervenas en la lernejo Charles Jarrin por 7 gelernantoj : Souhayl, Widad, Nawal, Assia, Samuel, Yanis, kaj Sakina).

Il y a quelques jours, Mikru et moi avons visité l’école du petit village de Drom, où nous avons été reçus par un jeune instituteur, Sylvain Turpin. Pourquoi ? Parce que par l’intermédiaire d’un habitant du village, Mikru avait appris qu’il s’y trouve une école un peu particulière. De fait l’école est une « classe unique » : de 6 à 11 ans les élèves fréquentent la même classe. En outre, Sylvain, l’instituteur pratique des méthodes alternatives, inspirées de Célestin Freinet (en résumé, il s’agit de méthodes actives, collaboratives, et expérimentales). Ce grand pédagogue français (1896-1966) enseigna aussi l’espéranto dans sa classe, et pratiqua la correspondance scolaire internationale.

Une quinzaine d’enfants jouissent d’une telle atmosphère. Mikru et moi avons observé que la classe ressemble à un vaste chantier. Les enfants même, des villageois, des parents, présentent des exposés sur leur vie, dans ou hors de la classe.

Ils pratiquent le jardinage, et ont adhéré au mouvement « Eco Ecole », qui participe à leur éducation vers des manières de vie écologiques. Chaque semaine, ou quand c’est nécessaire, ils se réunissent démocratiquement pour prendre des décisions.

En tant qu’espérantistes, nous interviendrons dans cette école aussitôt après les vacances de Pâques.

(Actuellement, E°Bourg intervient à l’école Charles Jarrin auprès de 7 élèves : Souhayl, Widad, Nawal, Assia, Samuel, Yanis, et Sakina.)

Michel Fontaine

 

 

Televidile : kiun estontan lingvon por la Eŭropa Unio ?

Esperanto sur ARTE(klaku la bildeton por vidi la ARTE-reportaĵon pri Esperanto)

La televidelsendo Yourope, kiun produktas la franca/germana televidkanalo Arte, pritraktas temojn kiuj rilatas al la Eŭropa Unio, kaj pli ĝenerale al Eŭropo.

 Sabate la 6an de junio aperis televidelsendo kies la temo estis « kiun estontan lingvon por la Eŭropa Unio ».

Unu el la 4 reportaĵoj kiu konsistigas la televidelsendon havas tiun titolon « Belgio : ĉu estas ankoraŭ espero por Esperanto? ». Ĝi daŭras 5 minutojn kaj prezentas skoltojn en Belgio kiuj lernas kaj uzas la esperantan.

Eblas vidi tiun reportaĵon, kaj la 3 aliajn, sur la retpaĝo de la televidelsendo Yourope.

Régis Fabre

Minmin ĵus alvenis ! Minmin est arrivée !

Minmim

Minmin ĵus alvenis ! Bonvenon !

Nia amikino Minmin, kiu faras longan restadon en Eŭropo, atingis Bourg en Bresse pasintan dimanĉon. Ŝi restos kun ni ĝis la UK (fine de julio), kaj helpos nin pri disvastigo de E° (kursoj, renkontoj, animado pri E° en Buellas, gvidado de la staĝo pri alternativaĵoj).

Se vi bezonus kontakti ŝin por plibone konatiĝi kun ŝi, aŭ prezenti al ŝi lokan vizitindaĵon, aŭ eĉ inviti ŝin por tag-vesper-manĝi, jen ŝia retadreso : xianminhk(ĉe)naver(punkto)com

Sur la foto kunligita, ŝi parolas telefone en seŭla trajno kun sia komplica amikino Ana Sonĝanta (januare 2015)

 

Minmin est arrivée ! Bienvenue !

Notre amie Minmin, qui fait un long séjour en Europe, a atteint Bourg en Bresse dimanche dernier. Elle restera chez nous jusqu’au Congrès Universel (fin juillet) et nous aidera à développer l’E° (par des cours, des rencontres, l’animation d’E° à l’école de Buellas, l’encadrement du stage des alternatives).

Si vous avez besoin de la contacter pour faire plus ample connaissance, ou pour lui présenter une curiosité locale, ou même pour l’inviter à manger, voici son adresse internet : xianminhk(chez)naver(point)com

Sur la photo ci-jointe, elle communique par téléphone dans un train de Séoul avec sa complice Ana Sonĝanta (janvier 2015).